Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Kalkulačka: Daňový bonus na dieťa

Vypočítajte si výšku daňového bonusu, na ktorý máte nárok. Stačí ak zaškrtnete počet mesiacov, v ktorých ste splnili podmienky pre získanie daňového bonusu a kliknete na tlačítko "spočítať".

O podmienkach na uplatnenie daňového bonusu sa dočítate v texte pod kalkulačkou.


Celý rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Prvé dieťa
Druhé dieťa
Tretie dieťa
Štvrté dieťa
Piate dieťa
Šieste dieťa
Siedme dieťa
Máte nárok na daňový bonus vo výške:

Všetko o daňovom bonuse 2017, 2018

Suma daňového bonusu

Daňový bonus za rok 2019 si môže uplatniť až vo výške 266,04 € na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom. Mesačne potom predstavuje výška bonusu 22,17 eur.

Daňovník si daňový bonus môže uplatniť aj ak má dieťa prechodný pobyt mimo domácnosť. napr. Pokiaľ dieťa študuje na strednej škole mimo trvalé bydlisko a v mieste školy býva na internáte.

Daňový bonus v jednotlivých mesiacoch
rok 2019 Január až Jún Júl až December
Daňový bonus mesačne vo výške 22,17 € 22,17 €
rok 2018 Január až Jún Júl až December
Daňový bonus mesačne vo výške 21,56 € 21,56 €
O sumu daňového bonusu sa znižuje daň (nie základ dane).

Kedy je možné uplatniť daňový bonus?

Daňový bonus možno uplatniť už v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo alebo v ktorom sa začína sústavná príprava dieťaťa na budúce povolanie, alebo v ktorom bolo osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky dane vypočítanej za príslušné zdaňovacie obdobie.  Ak je suma dane nižšia ako suma uplatňovaného daňového bonusu, daňovník, ktorý podáva daňové priznanie, požiada miestne príslušného správcu dane o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie.

Ak daňovník v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy len v niektorých kalendárnych mesiacoch a zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, priznal v týchto kalendárnych mesiacoch daňový bonus, nestráca nárok na už priznaný daňový bonus.

Ak daňovník v zdaňovacom období poberal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti a zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, priznal daňový bonus len v pomernej časti a v tomto zdaňovacom období daňovník vykázal aj základ dane podľa § 6, môže si zostávajúcu pomernú časť daňového bonusu nepriznanú zamestnávateľom, ktorý je platiteľom dane, uplatniť pri podaní daňového priznania.

Daňový bonus si môže uplatniť len daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou a s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou si môže daňový bonus uplatniť vtedy, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenska tvorí v príslušnom zdaňovacom období minimálne 90 % zo všetkých príjmov, ktoré tento daňovník získava na Slovensku aj v zahraničí.

Podmienky na uplatnenie daňového bonusu

Podmienky na uplatnenie daňového bonusu sa u zamestnanca a u samostatne zárobkovo činnej osoby mierne odlišujú.

Zamestnanec

Aby si zamestnanec mohol uplatniť daňový bonus, musí ročne dosiahnuť minimálne príjmy vo výške 6 - násobku minimálnej mzdy.

Zamestnanec si môže uplatniť daňový bonus už mesačne v priebehu roka. Aby tak mohol urobiť, musí mať u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie k zdaneniu príjmov zo závislej činnosti.

U tohto zamestnávateľa potom musí zamestnanec dosiahnuť hrubý príjem zo závislej činnosti minimálne vo výške polovice platnej mesačnej minimálnej mzdy.

Ak zamestnanec nedosiahne za rok požadovanú výšku zdaniteľných hrubých príjmov zo závislej činnosti a bol mu v priebehu roka priznaný daňový bonus len v niektorých mesiacoch, nestratí po skončení roka nárok na už priznaný bonus. Jednoduchšie povedané, v ročnom zúčtovaní sa mu bonus nezoberie alebo si sám môže uviesť maximálne už uplatnenú výšku bonusov v daňovom priznaní.

Ak zamestnanec za rok dosiahne požadovanú výšku zdaniteľných príjmov a v priebehu roka mu bol priznaný daňový bonus len v niektorých mesiacoch alebo mu nebol priznaný vôbec (neuplatňoval si ho vôbec, ani iná oprávnená osoba), má nárok na plný ročný daňový bonus. Dodatočne si ho uplatní buď u zamestnávateľa v rámci ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, alebo sám v daňovom priznaní.

Ak mal zamestnanec priznaný daňový bonus len v niektorých mesiacoch kalendárneho roka a mal súčasne v tom roku aj dostatočne vysoké príjmy ako podnikateľ a vykáže príslušný čiastkový základ dane, zvyšnú časť daňového bonusu si môže uplatniť v daňovom priznaní.

Rovnako tak aj, v prípade, keď zamestnanec nedosiahne dostatočne vysoké zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti a dosiahne príjmy z podnikania v potrebnej výške a vykáže základ dane, môže si uplatniť daňový bonus v daňovom priznaní.

Pri dodatočnom uplatnení daňového bonusu za rok, sa daňový bonus vypočíta pomerne.

Daňový bonus si môže uplatniť vždy len jeden daňovník. Ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, daňový bonus na všetky vyživované deti sa uplatňuje alebo sa prizná v poradí:

  • matka,
  • otec,
  • iná oprávnená osoba.
Daňovníci si môžu uplatniť pomernú časť daňového bonusu po časť zdaňovacieho obdobia jeden z daňovníkov na všetky vyživované deti a po zostávajúcu časť druhý z daňovníkov. 

V ročnom zúčtovaní v prípade, že daňovník vyživuje dieťa len jeden alebo niekoľko mesiacov, je možné znížiť si daň len o konkrétne mesiace. Pričom výšku vypočíta tak, že sčíta bonusy za jednotlivé mesiace, v ktorých si uplatňuje nárok podľa vyššie uvedenej tabuľky.

Príklad č.1:Pán a Pani Novákoví majú štyri deti. Obaja sú zamestnaní a chceli by si uplatňovať daňový bonus v priebehu roka rovnakým dielom. Zákon ale neumožňuje aby si daňový bonus na dve deti uplatnil pán Novák a na ďalšie dve deti pani Nováková.Ak by si chceli obaja uplatniť daňový bonus, musia si rozdeliť mesiace v roku. A tak si pani Nováková uplatnila daňový bonus na všetky štyri deti od januára do júna daného roku a pán Novák si uplatnil daňový bonus opäť na všetky štyri deti od júla až do konca daného roku.

Príklad č.2:Obvykle si daňový bonus na všetky štyri deti uplatňuje pán Novák. V zime boli spolu lyžovať. Pán Novák si zlomil dolnú končatinu a bol jeden mesiac PN. Keďže mal za tento mesiac nízky príjem, rozhodla sa za toto obdobie uplatniť si daňový bonus na deti pani Nováková. Po vyzdravení si bonus na deti uplatňuje Pán Novák i naďalej.  

Reklama
Reklama
Reklama

Aktuálne články Finance.sk

Ako si predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania v roku 2019

15.02.2019

Nestihnete podať daňové priznanie do konca marca? Predĺžte si lehotu podania až o tri mesiace. Tento rok už odklad podávame elektronicky, na špeciálnom tlačive a čas máme do 1. apríla 2019.

Komentár: Ekonomické varovanie z Nemecka

15.02.2019

Medzikvartálne výsledky nemeckej ekonomiky nesršia príliš veľkým optimizmom. Včera vyšli von nové štatistiky, v ktorých jedna z najväčších ekonomík eurozóny napriek nárastu HDP zaostala mierne za očakávaniami.

Prezidentské voľby 2019: Ako nájsť volebnú miestnosť?

15.02.2019

Existuje niekoľko možností, ako nájsť volebnú miestnosť v danom meste alebo v obci.

4 veci, ktoré by ste mali vedieť o pracovnej ceste

14.02.2019

Kedy môžete odmietnuť pracovnú cestu? Čo si treba pred pracovnou cestou vždy zabezpečiť? Čítajte a dozviete sa viac.
Reklama