Kalkulačka: Manželka v daňovom priznaní (NČZD na manželku) 2020

Vaša manželka (manžel) nemá žiadne alebo len veľmi nízke príjmy? Viete, že by ste si mohli uplatniť zníženie základu dane o tzv. nezdaniteľnú časť na manželku? V našej kalkulačke si môžete vypočítať, o koľko by ste si mohli znížiť daň.

Vyplňujete daňové priznanie? Na určenie výšky nezdaniteľnej časti na manželku, môžete využiť našu kalkulačku. Do daňového priznania z príjmov za rok 2020, patrí výpočet pre rok 2020.

Zadajte váš základ dane. Po zadaní príjmov manželky sa dozviete, do akej výšky si spomínanú nezdaniteľnú časť môžete uplatniť a koľko usporíte na dani.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) 2020 

Výška tohto zníženia základu dane závisí od príjmov daňovníka a taktiež aj od výšky príjmov manželky.

Ak je základ dane daňovníka Tak je nezdaniteľná časť:
2020
rovný alebo nižší
37 163,36 €
4 035,84 € - príjmy manželky
vyšší
37 163,36 €
13 326, 68 € - (základ dane daňovníka : 4) - príjmy manželky
2021
rovný alebo nižší
37 981,94 €
4 124,74 €  - príjmy manželky
vyšší
37 981,94 €
13 620,22 € - (základ dane daňovníka : 4) - príjmy manželky

Tip: Kalkulačka nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka
Kedy si môžete uplatniť NČZD na manželku v daňovom priznaní

Daňovník si môže túto nezdaniteľnú časť základu dane uplatniť, len ak manželka žije s daňovníkom v jednej domácnosti a zároveň spĺňa aspoň jednu z podmienok: 

 • manželka sa starala o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, alebo
 • v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie, alebo
 • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie, alebo
 • sa považuje za občana so zdravotným postihnutím alebo s ťažkým zdravotným postihnutím

Čo sa považuje za príjem manželky (manžela)?

Za vlastný príjem manželky (manžela) sa považuje:
 • vlastný príjem manželky (manžela), znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná zaplatiť,
 • nemocenské dávky (materské, ošetrovné),
 • starobný, invalidný a ďalšie dôchodky,
 • dávky v nezamestnanosti, dávky v hmotnej núdzi a ďalšie sociálne dávky,
 • peňažný príspevok.

Ak mala manželka takéto príjmy, musíte ich zahrnúť do výpočtu a o túto sumu sa zníži nezdaniteľná časť základu dane na manželku.

Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa nezahŕňa:

 • daňový bonus,
 • zamestnanecká prémia
 • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
 • štátne sociálne dávky (rodičovský príspevok, prídavky na deti a príplatky k prídavkom, vianočný príspevok pre dôchodcov),
 • štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie.

Ako sa určuje zníženie ZD na manželku?

Spôsob určenia výšky nezdaniteľnej časti základu dane na manželku daňovníka je určený zákonom o dani z príjmu a je nasledovný:

Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane:

 • rovnajúci sa alebo nižší ako 176, 8-násobok platného životného minima a jeho manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti v tomto zdaňovacom období,
  • nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je suma zodpovedajúca 19, 2-násobku platného životného minima,
  • má vlastný príjem nepresahujúci sumu zodpovedajúcu 19,2-násobku platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je rozdiel medzi sumou ,zodpovedajúcou 19, 2-násobku platného životného minima a vlastným príjmom manželky (manžela),
  • má vlastný príjem presahujúci sumu zodpovedajúcu 19, 2-násobku platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule,
 • vyšší ako 176, 8-násobok platného životného minima a jeho manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti v tomto zdaňovacom období,
  • nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je suma zodpovedajúca rozdielu 63, 4-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane tohto daňovníka,
  • má vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je suma zodpovedajúca rozdielu 63, 4-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane tohto daňovníka znížená o vlastný príjem manželky (manžela).


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 26 krát 5 0.5


Súvisiace články: