Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Vypočítajte si zamestnaneckú prémiu

Na to, aby vám bola priznaná zamestnanecká prémia, je potrebné splniť množstvo zákonom stanovených podmienok. Odpovedaním na nižšie uvedené otázky tak zistíte, či vôbec máte nárok na jej poskytnutie. V prípade, že áno, zadajte do kalkulátora výšku prijmu, ktorý ste dosiahli v jednotlivých mesiacoch.

Kalkulačka: Zamestnanecká prémia v roku 2014

Máte nárok na zamestnaneckú prémiu?
1. Máte príjmy zo závislej činnosti? ano ne
2. Máte aj iné príjmy ako zo závislej činnosti? Napríklad príjmy z prenájmu, podnikania, kapitálové príjmy? ano ne
3. Dosiahli ste v roku 2014 príjmy aj zo zdrojov v zahraničí? ano ne
4. Pracovali ste v roku 2014 aspoň šesť mesiacov? ano ne
5. Príjmy zdaňované zrážkou považujete za definitívne zdanené a zrazenú daň si neodpočítavate od výslednej dane? ano ne
6. Umožnil vám zamestnávateľ používať motorové vozidlo aj na súkromné ciele? ano ne
7. Vlastníte zamestnanecké opcie? ano ne
8. Získali ste cenu alebo výhru zo súťaže, ktorú vyhlásil váš zamestnávateľ? ano ne
9. Vyplatil vám zamestnávateľ podiel na zisku? ano ne
10. Poberali ste k 1.1.2014 starobný, predčasne starobný, výsluhový dôchodok alebo dôchodok zo zahraničnného povinného poistenia rovnakého druhu? Bol vám takýto dôchodok priznaný spätne k 1.1.2012? ano ne
11. Bol vám alebo vášmu zamestnávateľovi poskytnutý príspevok na podporu vášho udržania v zamestnaní (napr. príspevok na preddavok na poistné na zdravotné a sociálne poistenie)? ano ne

Výpočet: Mesačná mzda
Ročný príjem:
Zamestnanecká prémia :

Výška zamestnaneckej prémie

Výška zamestnaneckej prémie nepriamoúmerne závisí od dosiahnutých príjmov zamestnanca. Pre rok 2015 sa bude jednať o dve príjmové skupiny:

 • zamestnanci s ročným príjmom od 2 280 do 4 560 eur 

U zamestnancov, ktorí dosiahnu príjem v rámci tohto pásma (napr. 2 200, 2400,...4 560 eur) sa zamestnanecká prémia vypočíta  podľa vzorca:

(nezdaniteľná časť ZD* na daňovníka – ZD* z minimálnej mzdy) x 0,19

Výška zamestnaneckej prémie sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.
*ZD.....základ dane

Nezdaniteľná časť ZD na daňovníka za rok 2015 je 3 803,33 eur.

Základ dane z minimálnej mzdy je v roku 2015 vyšší ako 3 803,33 eur.  (Kvôli odpočítateľnej položke k zdravotnému poisteniu)

Nárok na zamestnaneckú prémiu v roku 2015 tak nemá nik.

Čo je zamestnanecká prémia

S inštitútom zamestnaneckej prémie sa po prvýkrát stretávame v roku 2009. Jej hlavná funkcia spočíva v podpore nízkopríjmovej skupiny obyvateľstva. Zamestnanecká prémia tak predstavuje konkrétnu formu dodatočnej sociálnej pomoci pre zamestnancov, ktorí pracujú za mzdu blízku minimálnej mzde.

Jedná sa predovšetkým o ľudí, ktorí po odpočítaní všetkých nezdaniteľných častí základu dane („na manžela/lku“, „na daňovníka“) a po dopočítaní daňového bonusu neplatili v predchádzajúcom období žiadnu daň.

Zamestnanecká prémia tak predstavuje príspevok zo štátneho rozpočtu, ktorý sa poskytuje za presne stanovených podmienok. Túto prémiu si môže nárokovať zamestnanec, ktorý splnil podmienky, až na konci roku priamo v ročnom zúčtovaní alebo daňovom priznaní.

Za zavedením zamestnaneckej prémie bola snaha dosiahnuť zvýšenie zamestnanosti obzvlášť dlhodobo nezamestnaných, ktorí  majú šancu nájsť si zamestnanie len s nízkym príjmom. Od zamestnaneckej prémie sa taktiež očakáva, že zvýši motiváciu pracovať aj za nižšie mzdy a celkovo zlepší sociálnu situáciu zamestnancov s nízkymi príjmami.

Ako sa uplatňuje zamestnanecká prémia

Prémia sa uplatní až na konci roku a to buď:

 • v ročnom zúčtovaní
  • zamestnanec doloží zamestnávateľovi najneskôr do 15. februára nasledujúceho roku (napr. za rok 2015, do 15.02.2016) čestné vyhlásenie o tom, že nemal iné zdaniteľné príjmy.
 • alebo v daňovom priznaní.

Kto si môže uplatniť zamestnaneckú prémiu

Na to, aby si zamestnanec mohol uplatniť nárok na prémiu, musí splniť presne stanovené podmienky:

 • Môže dosiahnuť príjmy len zo závislej činnosti.
  • Túto prémiu si nemôže žiadať živnostník, ani zamestnanec, ktorý má príjmy napríklad ešte z prenájmu, predaja majetku, či iné príjmy.
  • Tieto príjmy dosiahol len na území Slovenskej republiky. Ak dosiahol príjmy aj v zahraničí, nárok na zamestnaneckú prémiu zamestnanec nemá.
 • Výška príjmov musí predstavovať minimálne 6- násobok minimálnej mzdy. V roku 2015 tak musí zarobiť minimálne 2 280,00 eur.  
 • Zamestnanec musí pracovať a poberať príjem minimálne 6 kalendárnych mesiacov.
 • U niektorých príjmov, ktoré určuje zákon,  sa daň vyberá zrážkou. Po splnení zákonných podmienok je možné uplatniť si túto daň  ako preddavok na daň a daňovník si tento preddavok môže odpočítať od dane v daňovom priznaní. Ak tak urobí, stráca nárok na zamestnaneckú prémiu.
Nárok na tento štátny príspevok si môže uplatniť aj poberateľ:

 • starobného dôchodku
 • predčasného starobného dôchodku, alebo
 • dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo
 • výsluhového dôchodku
avšak len v prípade, ak mu tento dôchodok bol priznaný len v priebehu roka, nie však k 1.1.. V prípade, že bol poberateľom niektorého z vyššie uvedených dôchodkov k 1.1.2015 (alebo mu tento dôchodok bol priznaný spätne k 1.1.2015) nemôže si už uplatniť zamestnaneckú prémiu v tomto roku.

Kedy zamestnanec nemá nárok na zamestnaneckú prémiu.

Zamestnanec nemôže mať príjmy ani vo forme:

 • možnosti používať motorové vozidlo zamestnávateľa na súkromné ciele
 • zamestnaneckých opcií
 • cien a výhier zo súťaží, ktoré vyhlásil jeho zamestnávateľ
Zamestnávateľ, ktorý je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom a chce svojim zamestnancom vyplatiť podiel na zisku spoločnosti, zabráni týmto úkonom poskytnutie zamestnaneckej prémie. V prípade teda, že zamestnanec, ktorý nemá účasť na základnom imaní (resp. nevlastní obchodné podiely v spoločnosti) a zamestnávateľ mu vyplatí podiel na zisku, automaticky stratí nárok na zamestnaneckú prémiu.

Nárok na zamestnaneckú prémiu nemá takisto zamestnanec, v ktorých prípade bol poskytnutý príspevok na podporu udržania ho v zamestnaní.

Taktiež je dôležité uvedomiť si, že v obdobie, kedy daňovník pracuje na základe dohody o vykonaní práce, o pracovnej činnosti alebo o brigádnickej práci študentov, sa nezapočítava do obdobia odpracovaných 6 mesiacov, ktoré sú nutné na to, aby mu zamestnanecká prémia bola vyplatená.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama