Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

 

Registrácia

POVINNÉ ÚDAJE
Prihlasovacie meno:
E-mail:
PSČ:
Dátum narodenia: Den       Mesiac     Rok

NEPOVINNÉ ÚDAJE
Meno:
Priezvisko:
Ulica:
Město:
Štát:
Telefon:

Prajem si zasielať bulletin Finance.sk náhled

Podmienky užívania webu Finance.sk

I. Úvodné ustanovenia

 • 1.1 Definície
  • a) Podmienkami sa rozumejú tieto podmienky užívania webu Finance.sk.
  • b) Webom sa rozumejú internetové stránky s adresou na domovskej stránke www.finance.sk a začínajúce názvom domény www.finance.sk.
  • c) Prevádzkovateľom sa rozumie spoločnosť Finance media SK s.r.o., IČO: 45 650 454, DIČ: 2023080499, IČ DPH: SK2023080499, so sídlom Krížna 56, 821 08 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 66441/B. Prevádzkovateľ je zároveň zriaďovateľom a majiteľom Webu a osobou, ktorá je oprávnená v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky obsah Webu zverejňovať a šíriť.
  • d) Užívateľom sa rozumie ktorákoľvek osoba, ktorá užíva Web, pričom je nerozhodné, či ide o neregistrovaného užívateľa alebo Registrovaného užívateľa podľa čl. VI. ods. 6.2 Podmienok.
  • e) Užívaním sa rozumie akýkoľvek spôsob užívania Webu a akéhokoľvek jeho obsahu, či už textového alebo grafického. Užívaním sa rozumie najmä, avšak nie výlučne, prezeranie obsahu Webu, čítanie textov, využívanie aplikácii zverejnených na Webe, vyhľadávanie informácií, sťahovanie informácií a súborov umiestnených na Webe, vkladanie a odosielanie akéhokoľvek obsahu na Web alebo jeho Prevádzkovateľovi, či akékoľvek užívanie informácii uverejnených na Webe.
 • 1.2  Tento dokument upravuje podmienky užívania Webu všetkými jeho užívateľmi.

II. Práva a povinnosti Užívateľov pri začatí užívania Webu

 • 2.1 Všetci Užívatelia Webu sú ešte pred začatím užívania Webu povinní zoznámiť sa s Podmienkami a pri užívaní Webu Podmienky dodržiavať.
 • 2.2 Užívaním Webu dáva Užívateľ najavo, že sa s ustanoveniami týchto Podmienok riadne zoznámil, porozumel im a zaväzuje sa ich dodržiavať; rovnaký účinok má registrácia Užívateľa podľa čl. VI. ods. 6.1 Podmienok.
 • 2.3 V prípade, že Užívateľ s akýmkoľvek ustanovením týchto Podmienok nesúhlasí a nechce ho dodržiavať, nie je oprávnený Web užívať.

III. Obsah Webu

 • 3.1 Obsah Webu má výlučne informatívny charakter a Užívateľ ho užíva na vlastné riziko; Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť, aktuálnosť ani úplnosť obsahu Webu.
 • 3.2 Akékoľvek informácie uverejnené na Webe môžu byť z dôvodu neskorších legislatívnych zmien či z iných dôvodov neaktuálnymi, musia byť teda posudzované aj vo vzťahu k momentu ich prvotného uverejnenia na Webe.
 • 3.3 Prevádzkovateľ výslovne upozorňuje, že akékoľvek informácie na Webe nie je možné interpretovať ako investičné, právne, daňové alebo iné poradenstvo.
 • 3.4 Informácie o kontaktoch a adresách inštitúcií aj všetky ostatné informácie prístupné na Webe, ktoré nemajú povahu technických informácií súvisiacich s prevádzkou Webu, je Užívateľ povinný si overiť z oficiálnych informačných zdrojov (napríklad z webových stránok orgánov štátnej správy či zo Zbierky zákonov).
 • 3.5 Obsahom Webu môže byť aj reklama; Prevádzkovateľ nezodpovedá ani neručí za pravdivosť reklamy či akékoľvek záväzky, ktoré vzniknú v súvislosti s reklamou umiestnenou na Webe zadávateľom reklamy.
 • 3.6 Web môže odkazovať aj na iné internetové stránky, za obsah ktorých nenesie Prevádzkovateľ nijakú zodpovednosť. Prevádzkovateľ nezodpovedá ani neručí za akékoľvek záväzky, ktoré Užívateľom Webu vzniknú voči prevádzkovateľom či majiteľom internetových stránok uvedených v predchádzajúcej vete. Zverejnenie odkazu na iné internetové stránky na Webe neznamená, že Prevádzkovateľ súhlasí s obsahom týchto internetových stránok, podporuje ich alebo schvaľuje ich obsah.
 • 3.7 Obsah Webu alebo akejkoľvek jeho časti je aktualizovaný, menený či odstraňovaný podľa uváženia Prevádzkovateľa.

IV. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

 • 4.1 Prevádzkovateľ je oprávnený:
  • a) kedykoľvek zmeniť obsah Webu, formu Webu, spôsob užívania Webu aj podmienky jeho užívania,
  • b) kedykoľvek celý Web alebo akúkoľvek jeho časť zrušiť,
  • c) kedykoľvek obmedziť dostupnosť Webu alebo jeho jednotlivých častí všetkým Užívateľom alebo len vybraným Užívateľom.
 • 4.2 Prevádzkovateľ nie je povinný poskytovať všetkým Užívateľom rovnaký rozsah užívania Webu.

V. Práva a povinnosti Užívateľa

 • 5.1 Užívateľ je povinný:
  • a) dodržiavať ustanovenia Podmienok,
  • b) pri registrácii a komunikácii s Prevádzkovateľom tomuto poskytnúť pravdivé a aktuálne údaje,
  • c) zdržať sa všetkého, čo by mohlo poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa a dobrú povesť Webu,
  • d) zachovávať mlčanlivosť ohľadom prístupových údajov do svojho konta (čl. VI. ods. 6.2 Podmienok), a to predovšetkým ohľadom svojho hesla a zdržať sa ich poskytnutia či iného sprístupnenia tretím osobám; Užívateľ je povinný zabezpečovať utajenie svojich prístupových údajov zodpovedajúcim spôsobom. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu ani za ušlý zisk či akúkoľvek inú majetkovú ujmu alebo nemajetkovú ujmu, ktorá vznikne porušením povinností Užívateľa podľa čl. V. ods. 5.1 písm. d) Podmienok,
  • e) zdržať sa všetkého, čo by mohlo narušiť fungovanie Webu, najmä akýchkoľvek technických zásahov do fungovania Webu či zásahov do vecného obsahu Webu,
  • f) pravidelne, vždy k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, kontrolovať obsah podmienok užívania Webu a v prípade, že sa tento obsah zmenil a Užívateľ nechce byť zmenou viazaný, je povinný zdržať sa ďalšieho užívania Webu.
 • 5.2 Elektronická komunikácia prostredníctvom kontaktných formulárov prístupných na Webe alebo elektronickej pošty s Prevádzkovateľom či s osobami, ktorých e-mailové adresy sú uverejnené na Webe, nemusí byť kódovaná, Užívateľ by sa preto mal zdržať odosielania citlivých osobných údajov alebo údajov a informácií, ktoré si Užívateľ praje ponechať v tajnosti alebo sú predmetom utajenia či povinnosti mlčanlivosti podľa všeobecných právnych predpisov, záväzných dohôd a zmlúv či iných podľa právnych aktov alebo právnych úkonov. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody, ušlý zisk či iné majetkové ujmy alebo nemajetkové ujmy, ktoré by mohli vzniknúť odtajnením či zneužitím týchto údajov a informácií tretími osobami.

VI. Práva a povinnosti súvisiace s registráciou Užívateľa

 • 6.1 Za účelom sprístupnenia niektorých častí Webu je zo strany Prevádzkovateľa vyžadovaná registrácia Užívateľa. Registráciou sa rozumie vyplnenie registračného formulára a jeho odoslanie do dispozičnej sféry Prevádzkovateľa.
 • 6.2 Užívateľ je povinný vyplniť registračný formulár pravdivo. Registráciou je Užívateľ podľa týchto Podmienok považovaný za registrovaného užívateľa (v Podmienkach tiež len ako „Registrovaný užívateľ“) a vzniká mu užívateľské konto (ďalej len „konto“). Prevádzkovateľ je oprávnený overiť si správnosť, pravdivosť a aktuálnosť informácií vyplnených Užívateľom do registračného formulára a za týmto účelom je oprávnený kedykoľvek osloviť Registrovaného užívateľa či iné subjekty.
 • 6.3 Registráciou:
  • a) Užívateľ dáva najavo svoju vôľu byť viazaný Podmienkami,
  • b) udeľuje Užívateľ Prevádzkovateľovi súhlas so zasielaním všetkých zmien či informácií, ktoré budú na Webe uverejnené („Newsletter“), a to prostredníctvom elektronickej pošty zasielanej na e-mailovú adresu Užívateľa, ktorú vyplnil do registračného formulára,
  • c) Užívateľ voči Prevádzkovateľovi podáva žiadosť a vyjadruje súhlas s prijímaním reklamy elektronickou poštou na e-mailovú adresu zadanú do registračného formulára podľa § 3 ods. 3 zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame a § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách,
  • d) Užívateľ voči Prevádzkovateľovi podáva žiadosť o doručovanie informácií komerčnej komunikácie podľa § 4 ods. 6 zákona č. 22/2004 Z. z., o elektronickom obchode, pričom udelené súhlasy podľa čl. VI. ods. 6.3 písm. b), c) a d) Podmienok môže Užívateľ kedykoľvek odvolať.
 • 6.4 Prevádzkovateľ nezodpovedá za prenášané informácie podľa § 6 zákona č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode.
 • 6.5 Registrovaný užívateľ je povinný v prípade zmeny akýchkoľvek údajov, ktoré vyplnil do registračného formulára, bezodkladne, najneskôr však do 7 kalendárnych dní od okamihu, kedy zmena nastala, oznámiť túto zmenu Prevádzkovateľovi alebo, ak je to objektívne možné, vykonať sám ich opravu v konte.
 • 6.6 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť ktorékoľvek konto, a to aj bez udania dôvodu.
 • 6.7 Registrovaný užívateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť svoje prístupové heslo alebo zrušiť svoju registráciu, a to zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa feedback@finance.sk. Registrácia bude Prevádzkovateľom zrušená do 30 dní od doručenia správy Prevádzkovateľovi.

VII. Autorské právo

 • 7.1 Obsah Webu je majetkom Prevádzkovateľa. Obsah Webu je aj v celosti, aj čo do jeho jednotlivých častí, ktoré majú povahu autorského diela, chránený autorským právom. Jednotlivými časťami Webu, ktoré majú povahu autorského diela, sa môžu rozumieť napríklad články, tabuľky, obrázky, grafy, nástroje, kalkulačky a podobne.
 • 7.2 Akýkoľvek obsah Webu či jeho časť je zakázané užívať inak, než pre osobnú potrebu; predovšetkým sa užívateľom zakazuje užívať obsah Webu či jeho časti na podnikateľské či zárobkové účely. Obsah Webu a akýchkoľvek jeho častí je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa (udeleného napr. v individuálne uzatvorenej písomnej licenčnej zmluve) zakázané najmä spracovávať, spájať s inými dielami, zaradzovať do databáz, rozmnožovať, archivovať či verejne rozširovať.
 • 7.3 Vytvárať priame linky k Webu, resp. k akýmkoľvek webových stránkam, ktorými je Web tvorený, je zakázané.
 • 7.4 Užitie obsahu Webu alebo akejkoľvek jeho časti v rozpore s čl. VII. Podmienok je neoprávneným zásahom do práv Prevádzkovateľa a zároveň môže byť neoprávneným zásahom do práv subjektov, ktorých dáta, autorské diela či iné nehmotné statky tvoria obsah Webu.

VIII. Zodpovednosť za škodu

 • 8.1 Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za žiadne škody, ušlý zisk či iné majetkové ujmy alebo nemajetkové ujmy spôsobené v súvislosti s užívaním Webu, a to či už priame alebo nepriame. Prevádzkovateľ predovšetkým nezodpovedá za žiadne škody, ušlý zisk či iné majetkové ujmy alebo nemajetkové ujmy, ktoré vzniknú v dôsledku alebo v súvislosti s využitím informácií, ktoré sú na Webe uverejnené.
 • 8.2 Prevádzkovateľ nezaručuje možnosť pripojenia a bezchybné fungovanie Webu. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za žiadne škody, ušlý zisk, či iné majetkové ujmy alebo nemajetkové ujmy, ktoré vzniknú v súvislosti s nefunkčnosťou Webu či nemožnosťou prístupu k Webu alebo nemožnosťou využívania jeho obsahu.
 • 8.3 Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody, ušlý zisk či iné majetkové ujmy alebo nemajetkové ujmy, ktoré vznikli v dôsledku toho či v súvislosti s tým, že Užívateľ považoval informáciu uverejnenú na Webe za pravdivú, aktuálnu, správnu, úplnú či oficiálnu.
 • 8.4 Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za žiadne škody, ušlý zisk či iné majetkové ujmy alebo nemajetkové ujmy vzniknuté užívaním Webu či informácií zverejnených na Webe v rozpore s týmito Podmienkami ani v prípade, ak bol na možnosť vzniku škôd, ušlého zisku či iných majetkových ujem alebo nemajetkových ujem upozornený.

IX. Záverečné ustanovenia

 • 9.1 Tieto Podmienky sú účinné od 1. októbra 2015.
 • 9.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo Podmienky kedykoľvek zmeniť či doplniť. Zmena je účinná vždy od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zmena podmienok užívania Webu na Webe zverejnená.
 • 9.3 V prípade, že má ktokoľvek záujem o užívanie Webu alebo akejkoľvek jeho časti spôsobom, ktorý je v rozpore s Podmienkami, je povinný obrátiť sa na Prevádzkovateľa a individuálne podmienky spôsobu užívania Webu alebo akejkoľvek jeho časti s ním písomne dohodnúť. Akékoľvek užívanie Webu alebo ktorejkoľvek jeho časti v rozpore s Podmienkami alebo písomnou individuálnou dohodou uzatvorenou s Prevádzkovateľom je zakázané.


Ing. Pavel Nesejt
konateľ Prevádzkovateľa

Súhlasím s týmito Podmienkami užívania webu Finance.sk a udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov