Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Ako získať absolventskú prax

Aká je výška odmeny na absolventskej praxi

Od úradu získava absolvent školy počas vykonávania praxe mesačne paušálny príspevok vo výške 65 % sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby.

V súčasnosti je výška príspevku 129,66 eur mesačne.

Tabuľka: Výška príspevku na vykonávanie absolventskej praxe

Platnosť Príspevok
1.7.2017 - 30.6.2018 129,66 eur
1.7.2014 - 30.6.2017 128,75 eur
1.7.2013 - 30.6.2014 128,75 eur
1.5.2013 - 30.6.2013 126,477 eur
1.7.2012 - 30.4.2013 194,58 eur
1.7.2011 - 30.6.2012 189,83 eur
1.7.2010 - 30.6.2011 185,38 eur
Pre viac informácií k životnému minimu navštívne stránku: Životné minimum

Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe poskytuje Úrad práce, sociálnych vecií a rodiny.

Tlačivá úradu práce na stiahnutie: 

Voľno počas absolventskej praxe

Absolvent má nárok na 10 pracovných dní voľna. Voľno môže čerpať až keď odpracuje minimálne dva mesiace.

Zamestnávateľ ospravedlní absolventovi školy aj neprítomnosť z dôvodu:

 • pracovnej neschopnosti absolventa
 • ošetrovania člena rodiny
Za dni voľna a neprítomnosti úrad skráti absolventovi praxe odmenu.

Úrad poskytne absolventovi školy náhradu poistného na úrazové poistenie počas vykonávania absolventskej praxe.

Kedy je absolventovi poskytnutý príspevok

Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe sa uhradí absolventovi školy  do 15 pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa paušálny príspevok poskytuje.

Napr. Za odpracovaný  jún odošle úrad práce, sociálnych vecí a rodiny absolventovi mesačný príspevok najneskôr do 15. júla.

Komu je určená absolventská prax

Absolventská prax na účely Zákona o službách zamestnanosti je získanie odborných zručností a praktických skúseností u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu vzdelania absolventa školy.

Za absolventskú prax je možné považovať aj získavanie alebo prehlbovanie odborných zručností alebo praktických skúseností uchádzačom o zamestnanie do 26 rokov veku, ktoré rozšíria ich možnosti uplatnenia na trhu práce.

Kto môže ísť na absolventskú prax

Na absolventskú prax môže nastúpiť:

 • absolvent školy
 • každý uchádzač o zamestnanie do 26 rokov veku bez ohľadu na to, či
  • skončil sústavnú prípravu na povolanie
  • získal pravidelne platené zamestnanie
Pred nastúpením na absolventskú prax musí byť uchádzať evidovaný na úrade práce minimálne 3 mesiace a musí uzatvoriť poistnú zmluvu na úrazové poistenie - tieto náklady úrad práce prepláca. 

Ako dlho trvá absolventská prax

Absolvenstkú prax je možné vykonávať iba 

 • najmenej 3 mesiace
 • najviac 6 mesiacov
 • 20 hodín týždenne
Absolventská prax sa môže vykonať iba raz a nie je možné ju predĺžiť. Začiatok vykonávania a rozsah praxe určí zamestnávateľ. Po jej skončení vydá absolventovi zamestnávateľ potvrdenie o vykonaní absolvenstskej praxe.

Aby mohol zamestnávateľ prijať absolventa na absolventskú prax, musí s úradom práca uzavrieť zmluvu, ktorá by mala obsahovať nasledovné náležitosti: 

 • záväzok zamestnávateľa vytvárať absolventovi školy podmienky na vykonávanie absolventskej praxe,
 • druh a spôsob získavania praktických skúseností, druh pracovného miesta, na ktorom bude absolventská prax vykonávaná a funkcia alebo profesia fyzickej osoby, pod ktorej vedením bude uchádzač o zamestnanie absolventskú prax vykonávať,
 • záväzok zamestnávateľa preukázateľne oboznámiť absolventa školy so všeobecne záväznými právnymi predpismi, s vnútornými predpismi a predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní absolventskej praxe,
 • záväzok zamestnávateľa viesť evidenciu dochádzky absolventa školy a predkladať ju mesačne do desiatich pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca úradu
 • záväzok zamestnávateľa oznámiť úradu neúčasť absolventa školy na vykonávaní absolventskej praxe, ako aj predčasné skončenie vykonávania absolventskej praxe najneskôr do dvoch pracovných dní,
 • záväzok zamestnávateľa, že povereným zamestnancom úradu umožní vykonať kontrolu plnenia tejto dohody,
 • záväzok zamestnávateľa, že nezníži počet pracovných miest z dôvodu prijatia uchádzača o zamestnanie na vykonávanie absolventskej praxe.

Povinnosti absolventa praxe, zamestnávateľa a úradu práce

Absolvent školy je povinný najmä:

 • vykonávať absolventskú prax u zamestnávateľa dohodnutého úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
 • dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, vnútorné predpisy zamestnávateľa a predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní absolventskej praxe, s ktorými bol preukázateľne oboznámený
 • uhradiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny náhradu škody, ktorú spôsobil zamestnávateľovi úmyselným konaním
 • uzatvoriť poistnú zmluvu o úrazovom poistení počas vykonávania absolventskej praxe 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je povinný najmä:

 • poskytnúť absolventovi školy náhradu poistného na úrazové poistenie počas vykonávania absolventskej praxe
 • zabezpečiť absolventovi školy vykonávanie absolventskej praxe u dohodnutého zamestnávateľa

Zamestnávateľ je povinný najmä:

 • vytvárať absolventovi školy podmienky na vykonávanie absolventskej praxe
 • preukázateľne oboznámiť absolventa školy so všeobecne záväznými právnymi predpismi, s vnútornými predpismi a predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní absolventskej praxe
 • viesť evidenciu dochádzky absolventa školy a predkladať ju mesačne do desiatich pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
 • oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny neúčasť absolventa školy na vykonávaní absolventskej praxe, ako aj predčasné skončenie vykonávania absolventskej praxe najneskôr do dvoch pracovných dní
 • povereným zamestnancom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny umožniť vykonať kontrolu plnenia dohody medzi úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a zamestnávateľom
 • neznížiť počet pracovných miest z dôvodu prijatia uchádzača o zamestnanie na vykonávanie absolventskej praxe 

Dohoda o absolventskej praxi 

Absolventská prax sa vykonáva na základe písomnej dohody o absolventskej praxi.

Dohoda o absolventskej praxi  sa uzatvára medzi absolventom školy vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie v určenej dĺžke a úradom a na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a zamestnávateľom.

Dohoda obsahuje najmä

 • záväzok úradu zabezpečiť absolventovi školy vykonávanie absolventskej praxe u dohodnutého zamestnávateľa,
 • záväzok absolventa školy vykonávať absolventskú prax u zamestnávateľa dohodnutého úradom,
 • začiatok a dĺžku vykonávania absolventskej praxe,
 • druh a spôsob získavania praktických skúseností, druh pracovného miesta, na ktorom sa bude absolventská prax vykonávať,
 • záväzok absolventa školy dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, vnútorné predpisy zamestnávateľa a predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní absolventskej praxe, s ktorými bol preukázateľne oboznámený,
 • záväzok absolventa školy uhradiť úradu náhradu škody, ktorú spôsobil zamestnávateľovi úmyselným konaním,
 • záväzok absolventa školy uzatvoriť poistnú zmluvu o úrazovom poistení počas vykonávania absolventskej praxe,
 • záväzok úradu uhrádzať absolventovi školy paušálny príspevok podľa odseku 5 do 15 pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa paušálny príspevok poskytuje.
Reklama
Reklama
Reklama

Aktuálna problematika

00101

Mzdová kalkulačka 2018

Vypočítajte si výšku vašej čistej mzdy na rok 2018.
 
00752

Kalendár školských prázdnin 2017/2018

Kedy májú školáci jarné, jesenné, či vianočné prázdniny
 
Hypotéky

Porovnanie hypoték

Pozrite si aktuálnu ponuku hypoték.
 
00159

Kalkulačka daňového bonusu 2018

Vypočítajte si výšku daňového bonusu na dieťa 2018 na našej kalkulačke!
 

Správa o nehode - európsky formulár

Stiahnite si formulár aj s návodom, ako ho vyplniť.
Toto tlačivo by malo byť súčasťou výbavy každého motorového vozidla.
 

Aktuálne články Finance.sk

Komentár: Prichádza koniec európskeho rastu? Nemecké čísla aj manažérsky sentiment naznačujú blížiacu sa recesiu

20.04.2018

Ekonomická expanzia v eurozóne sa začína silno otriasať vo svojich základoch. Utorkové dáta z Nemecka totiž ukázali, že dôvera investorov poklesla na najnižšiu úroveň od roku 2012 a pravdepodobnosť recesie prudko vzrástla.

5 vecí, ktoré treba vedieť o družstevnom byte

20.04.2018

Radi by ste išli bývať do „vlastného ”, ale kúpa nehnuteľnosti aj hypotéka sú pre vás nedostupné? Možno vás vyjde lacnejšie družstevný byt.

Pokuty za dopravný priestupok môžu byť astronomické

19.04.2018

Ťažká noha na plyne, nerešpektovanie dopravného značenia alebo iné porušovanie pravidiel cestnej premávky vás môže vyjsť pekne draho. Pokuta, ktorú môžu policajti uložiť na mieste priestupku sa môže vyšplhať až do výšky 1000 eur!

Úrazové poistenie: pojem úraz chápu poisťovne inak, ako ľudia

19.04.2018

Viete, čo je úraz a kedy máte nárok požadovať zaň peniaze z poistenia? Pohľad vás a poisťovne sa môže radikálne líšiť.
Reklama