Založenie s.r.o.

Kde začať

Pri zakladaní firmy je dôležité sa rozhodnúť, o aký typ firmy pôjde. Ak sa rozhodnete pre založenie s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným), je dôležité dodržať stanovené postupy a kroky. Za posledné roky sa v postupe založenia s.r.o. zmenilo mnoho vecí. Celý proces zakladania firmy sa dá zhrnúť v niekoľkých krokoch.

Postup:

 • Zvoľte si názov firmy, sídlo a predmet podnikania.
 • Zhotovenie zakladateľských dokumentov.
 • Udelenie živnostenského oprávnenia.
 • Splatenie vkladov do základného imania.
 • Zápis firmy do obchodného registra.
 • Vznik s.r.o. firmy.

Obchodné meno, sídlo a predmet podnikania firmy

Najzákladnejší a prvý krok ku vlastnej s.r.o. firme je výber obchodného mena. Znie to jednoducho, ale výber správneho a trefného mena firmy môže byť dosť dôležitá vec. Je a bude to vaša osobná značka, ktorou sa budete vy a vaša firma prezentovať. Meno by malo byť originálne a jedinečné. K tomu vám poslúži kontrola v obchodnom registri, kde sa môžete pozrieť, či už firma s rovnakým menom existuje.

Keď už máte vybraté meno, druhým krokom je sídlo firmy. Môže to byť kdekoľvek, bytový aj nebytový priestor, alebo byt či dom zakladateľa firmy. Danú nehnuteľnosť ani nemusíte vlastniť, dôležitý je len súhlas vlastníka.

Ďalšia dôležitá vec z prvého kroku je voľba predmetu podnikania. To, v čom budete podnikať je jedna z najdôležitejších vecí. Máte na výber niekoľko možností:

 • remeselná živnosť - je potrebná odborná spôsobilosť, vyučený v danom remesle (ak je žiadosť v listinnej podobe platí sa poplatok 15€),
 • viazaná živnosť - je potrebná odborná spôsobilosť (ak je žiadosť v listinnej podobe platí sa poplatok 15€),
 • voľná živnosť - nie je potrebná odborná spôsobilosť (ak je žiadosť v listinnej podobe platí sa poplatok 5€).

Ak je medzi predmetmi podnikania činnosť, ktorá nie je živnosťou, ale je činnosťou podľa osobitného zákona (napr. architekti, advokáti, lekári a pod.), postup na získanie oprávnenia podnikať sa spravuje podľa osobitných zákonov podľa jednotlivých predmetov podnikania.

Zhotovenie zakladateľských dokumentov

Založiť si s.r.o. môže fyzická osoba, ale aj právnická osoba (napríklad iná akciová spoločnosť alebo s.r.o.). Počet zakladateľov je stanovený na najmenej jedného až 50 členov, takže v závislosti od počtu zakladateľov sa s.r.o. zakladá:

 • spoločenskou zmluvou - ak sú zakladatelia dvaja alebo viacerí,
 • zakladateľskou listinou - ak je zakladateľ iba jeden.

Podľa Obchodného zákonníka musí zakladateľská listina a spoločenská zmluva obsahovať rovnaké nariadené náležitosti:

 • obchodné meno a sídlo firmy,
 • zoznam spoločníkov,
 • predmet podnikania,
 • meno, bydlisko a rodné číslo prvých konateľov spoločnosti a spôsob, akým konajú v mene firmy,
 • určeného správcu vkladov,
 • predpokladané náklady firmy, ktoré súvisia so založením spoločnosti,
 • výšku základného imania, výšku vkladu každého spoločníka, výšku splatených vkladov pri založení spoločnosti včítane spôsobu a lehoty splácania vkladu, a pokiaľ ide o nepeňažné vklady, aj ich predmet a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka, ku ktorému sa zaviazal,
 • výhody pre osoby, ktoré sa podieľajú na založení firmy,
 • výšku rezervného fondu, ak spoločnosť vytvára rezervný fond pri svojom vzniku, a výšku, do ktorej je spoločnosť povinná rezervný fond dopĺňať, a rovnako aj spôsob jeho dopĺňania,
 • iné údaje, ak ich určuje zákon.

Ďalšie potrebné dokumenty:

 • vyhlásenie správcu vkladu,
 • podpisový vzor konateľov.

Čestné prehlásenie:

 • ak je firma zakladaná len jedným spoločníkom (fyzická osoba) - vyhlásenie, že je jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach,
 • ak spoločnosť zakladá len jedna právnická osoba - vyhlásenie, že jej jediným spoločníkom nie je s.r.o..

Formuláre na stiahnutie

Názov súboru Súbor na stiahnutie
Zákon o obchodnom registri
stiahnuť
Remeselná živnosť
stiahnuť
Viazaná živnosť
stiahnuť
Voľné živnosti
stiahnuť
Obchodný zákonník
stiahnuť
Zápis do OR pre s.r.o.
stiahnuť


Živnostenské oprávnenie

Ďalším krokom v postupe založenia firmy je získanie živnostenského oprávnenia. Tento krok je spoplatnený v závislosti od typu podania žiadosti. Toto oprávnenie vystaví okresný súd (odbor živnostenského podnikania, t.j. živnostenský úrad), ktorý je miestne príslušný podľa sídla zakladanej spoločnosti. Pri podávaní žiadosti je potrebné predložiť tieto dokumenty:

 • zakladateľskú, respektíve spoločenskú zmluvu,
 • overené splnomocnenie pre osobu, ktorá podáva žiadosť,
 • kolky za ohlásenie živnosti,
 • ak je medzi oznámenými živnosťami aj remeselná alebo viazaná živnosť, je potrebné priložiť aj doklady na preukázanie odbornej spôsobilosti.

Živnostenské oprávnenie s.r.o. vzniká až zápisom do obchodného registra. Založená s.r.o., aj keď má vydané živnostenské oprávnenie, nemôže do dňa zápisu do obchodného registra vykonávať podnikateľskú činnosť. V procese získavania živnostenského oprávnenia bude s.r.o. pridelené aj IČO.

Základné imanie

Minimálna výška základného imania s.r.o. firmy je vo výške 5000 €. Vklad musí vložiť každý zo zakladateľov (môže byť peňažný alebo nepeňažný) v minimálnej výške 750 €. Pred podaním návrhu na zápis do obchodného registra musí byť každý vklad splatený na minimálnu percentuálnu výšku. U peňažného vkladu je to 30% a u nepeňažného je to 100%. Dokopy musí výška vkladov dosiahnuť aspoň 2500 €.

Pri zakladaní firmy len jedným zakladateľom sa môže s.r.o. firma zapísať do registra len v tom prípade, ak je jej základné imanie splatené v plnej výške. Ďalšia vec, ktorú je potrebné urobiť je určenie správcu vkladu. Väčšinou je to jeden zo spoločníkov zakladajúcej firmy. Ten následne písomne prehlási, že všetci spoločníci zakladajúcej s.r.o. spoločnosti zložili svoje vklady. Prehlásenie sa prikladá k návrhu na zápis do obchodného registra.

Podanie návrhu na zápis do obchodného registra

Jedným s posledných krokov, ktorým sa dokončí založenie firmy je zápis do obchodného registra.

Druhou možnosťou je podanie žiadosti elektronickou formou. V takom prípade musíte mať elektronický občiansky preukaz s čipom, na ktorom bude vytvorený bezpečnostný kód a elektronický podpis. Ďalej je potrebné mať čítačku kariet, aplikáciu eID klient a balík aplikácií D,Suite/eIDAS.

Pred elektronickým podaním žiadosti je potrebné navštíviť stránku Ministerstva spravodlivosti SR a vyplniť tlačivo návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. Obsahovo je totožný s tým, ktorý podávate osobne. Keď ho vyplníte, zápis môžete dokončiť na stránke www.slovensko.sk.

K zápisu je potrebné doložiť tieto dokumenty:

 • formulár návrhu na zápis s notársky overenými podpismi všetkých konateľov,
 • zakladateľská listina, respektíve spoločenská zmluva s notárskym osvedčením podpisov všetkých spoločníkov ( 2 vyhotovenia ),
 • živnostenské oprávnenie,
 • súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zápisom sídla firmy, list vlastníctva, prípadne nájomná zmluva,
 • podpisový vzor konateľov ( 2 vyhotovenia ),
 • ak je zakladateľ iba jeden - vyhlásenie, že spoločník nie je jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach,
 • kolky v hodnote 300 €, v prípade elektronického podania žiadosti je súdny poplatok v polovičnej výške (150 €).

Návrh sa podáva na okresnom súde v sídle kraja, čiže príslušný podľa adresy sídla spoločnosti. Ak návrh na zápis ako aj jeho prílohy boli správne a úplné, registrový súd do dvoch pracovných dní rozhodne o zapísaní spoločnosti do obchodného registra a vystaví potvrdenie o vykonaní zápisu a výpis z obchodného registra. Odo dňa zapísania spoločnosti do obchodného registra spoločnosť právne vznikla.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Súvisiace články: