Zrážková daň

Daň sa vyberá zrážkou, ak ide o príjmy:


 • úrok, výhru alebo iný výnos plynúci z vkladov na vkladných knižkách, z peňažných prostriedkov bežných účtov, z účtov stavebných sporiteľov a z vkladových účtov,
 • výnos z podielových listov, výnos z vkladových certifikátov, depozitných certifikátov a z vkladových listov,
 • príjem autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu alebo televízie, ak nejde o umelecký výkon,
 • dávku z doplnkového dôchodkového sporenia,
 • plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku,
 • niektoré príjmy od zamestnávateľa,
 • peňažnú výhru v lotériách a iných podobných hrách a peňažnú výhru z reklamných súťaží a žrebovaní, ak je jej suma vyššia ako 165,97 €,
 • peňažnú cenu z verejných súťaží, zo súťaží, v ktorých je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybraných usporiadateľom súťaže, a zo športových súťaží, ak je jej suma vyššia ako 165,97 €,
 • príjem za prenájom nebytových priestorov, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorý je príjmom fondu prevádzky, údržby a opráv, vrátane prijatých sankčných úrokov a pokút súvisiacich s týmto prenájmom,
 • výnos z dlhopisov a pokladničných poukážok plynúcich fyzickým osobám,
 • a iné podľa § 43 zákona č. 595/2003 o dani z príjmov.

Zdaňovanie príjmov autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu alebo televízie, ak nejde o umelecký výkon prebieha nasledovne.

Príjem autorov za takéto príspevky sa považuje za príjmy podľa § 6 zákona č. 595/2003 o dani z príjmov - teda ide o príjmy z inej samostatne zárobkovej činnosti. V daňovom priznaní by ste tieto príjmy uvádzali v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb - typ B.

Výpočet dane z príjmov autorov za príspevky do novín

Autori príspevkov do novín, časopisov, rozhlasu alebo televízie si podľa zákona môžu uplatniť paušálne výdavky vo výške 40 % z dosiahnutých príjmov.

Zrážková daň sa potom uplatní vo výške 19 % z rozdielu medzi príjmami a paušálnymi výdavkami.

Príklad na výpočet dane vyberanej zrážkou: príjem autora za príspevok

Príjem autora za príspevok 100 €
Paušálne výdavky 40 % 40 €
Základ dane (100 - 40) 60 €
Daň 19 % 11,40 €
Čistý príjem po zrazení dane vyberanej zrážkou 88,60 €

Zdaňovanie dávky z DDS a z poistného plnenia

Daň vyberaná zrážkou sa uplatňuje taktiež pri dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia a tiež pri plnení z poistenia pre prípad dožitia určitého veku.

Oba tieto príjmy sú považované za príjem z kapitálového majetku podľa § 7 zákona č. 595/2003 o dani z príjmov, a preto by sa uvádzali v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb - typ B.

Základom dane pre daň vyberanú zrážkou pre tento typ príjmu je:

 • plnenie znížené o zaplatené vklady alebo poistné,
 • v prípade preddavkovo uskutočňovaných výplat z poistenia pre prípad dožitia určitého veku podlieha dani vyberanej zrážkou rozdiel medzi zaplateným poistným a vyšším plnením z poistenia pre prípad dožitia určitého veku,
  • a to v tom zdaňovacom období, v ktorom pri výplate z poistenia celkový úhrn súm plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku presiahne celkový úhrn súm zaplateného poistenia, pričom vybraná daň z predchádzajúcich výplat sa započíta na úhradu celkovej dane,
 • ak ide o dôchodok, rozdelia sa zaplatené vklady alebo poistné na obdobie poberania dôchodku,
  • ak nie je obdobie poberania dôchodku dohodnuté, určí sa ako rozdiel medzi strednou dĺžkou života podľa údajov vyhlasovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky a vekom daňovníka v čase, keď dôchodok začne po prvý raz poberať.

Daň vyberaná zrážkou sa vyrubuje z príjmov. Zákon však umožňuje pri niektorých príjmoch uplatniť paušálne výdavky (príjem autorov za príspevky), alebo iné výdavky (napr. poistné a príspevky), o ktoré sa tak základ dane môže znížiť.

Sadzba zrážkovej dane je 19 %

Základ dane a daň sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol.

V prípade účtov znejúcich na cudziu menu sa základ dane určí v cudzej mene, a to bez zaokrúhlenia.

Daň vybraná zrážkou sa väčšinou považuje za preddavok na daň a daňovník si tento preddavok môže odpočítať od dane v daňovom priznaní.

Ak suma dane vybranej zrážkou prevyšuje vypočítanú výšku dane daňovníka v daňovom priznaní, má daňovník nárok na vrátenie daňového preplatku.

Manželia, ktorým plynú príjmy z ich bezpodielového spoluvlastníctva, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, môžu odpočítať pomernú časť zrazenej dane, a to v rovnakom pomere, v akom sa zdaňujú tieto príjmy.

V niektorých prípadoch môže byť daňovníkovi z príjmov od zamestnávateľa zrazená daň vyberaná zrážkou. Je však nutné, aby bolo splnených niekoľko podmienok:

 • zamestnávateľ je platiteľ dane,
 • celková výška príjmov od tohto zamestnávateľa nebude mesačne viac ako 165,97 eur,
 • daňovník si neuplatňuje nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 zákona čl 595/2003 o dani z príjmov,
  • na daňovníka,
  • na manžela/manželku,
 • daňovník si neuplatňuje daňový bonus (§ 33 zákona č. 595/2003 o dani z príjmov).

Sadzba dane vyberanej zrážkou je 19 % zo základu dane.

Základ dane v tomto prípade tvoria príjmy od zamestnávateľa podľa vyššie uvedených podmienok znížené o poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec alebo príspevky na zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu.

Pri výpočte základu dane zamestnanec, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie lekára, zubného lekára, sestry alebo pôrodnej asistentky, si po odpočítaní poistného a príspevkov môže znížiť príjmy zo závislej činnosti aj o úhrady zdravotníckeho pracovníka za jeho ďalšie vzdelávanie.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Súvisiace články:h