Poistenie nehnuteľnosti

Poistenie nehnuteľností je jedným z vôbec najstarších typov poistenia.

Jeho začiatky súvisia s najčastejšou pohromou stredovekých miest – požiare, ktoré predstavovali najčastejšie hrozbu pre stredoveké obydlia. Častým požiarom tak vďačí za vznik mnoho dnešných svetovo preslávených poisťovní. 

Ďalšou veľkou hrozbou sú povodne, ktoré sú nenápadným, ale veľkým nebezpečenstvom. Svoju nehnuteľnosť si môžete ochrániť aj proti ďalším hrozbám a rizikám.

1) Čo je poistenie nehnuteľností

Poistenie nehnuteľností je určené k zabezpečeniu nehnuteľností určeným k bývaniu proti živelným pohromám a pred ďalšími rizikami. 

Poistiť si môžete:

 • rodinné domy vrátane vedľajších objektov (okolie, samostatne stojaca garáž, plot a iné,)
 • byty a bytové domy,
 • rekreačné objekty, tj. chaty a chalupy,
 • objekty vo výstavbe.

2) Čo ovplyvňuje výšku poistného na dom

Koľko stojí poistenie nehnuteľnosti?

Cena poistenia, tj. výška poistného, ktorá sa platí obvykle jedenkrát ročne, závisí na mnohých faktoroch.

Medzi tie najdôležitejšie môžeme zahrnúť:

 • výšku poistnej čiastky, tj. čiastky, na ktorú je stavba poistená, a ktorá bude v prípade škody poisťovňou vyplatená oprávnenej osobe,
 • spôsob uzavretia poistenia, tj. či je poistenie uzatvorené na novú alebo časovú hodnotu,
 • typ poistenej stavby, ktorá sa obvykle rozlišuje podľa veľkosti obce, v ktorej sa stavba nachádza,
 • na rozsahu dohodnutého poistného krytia – tj. na šírke rizík, na ktoré sa poistenie vzťahuje,
 • na poskytnutých zľavách.

3) Plnenie pri poistení nehnuteľností

Čiastka, ktorú poisťovňa vyplatí v prípade poškodenia či úplného zničenia poistenej stavby, tj. poistná čiastka, môže byť stanovená rôznymi spôsobmi, napr.:

 • na základe výpočtov robených poisťovňou, ktoré sú založené na type poisťovanej nehnuteľnosti, zvolenej časovej alebo novej hodnote (cene) poistenia a na hodnote za jeden m2 plochy poistenej stavby.
  • Hodnota m2 stavby je spravidla závislá na technickom prevedení stavby a na lokalite (obci), v ktorej sa stavba nachádza,
 • na základe poistnej čiastky stanovenej poistníkom, tj. tým, kto poistenie uzatvára,
 • kombinácia predošlých, tj. na základe vypočítaného mechanizmu poisťovny v kombinácií so stanovením poistnej čiastky poistníkom, kedy je poisťovňou spravidla určená spodná hranica poistnej čiastky, nad ktorou môže poistník poistnú čiastku podľa svojho uváženia zvážiť,
 • odhadnou cenou na základe posudku znalca.

V prípade, keď je poistná suma stanovená výpočtovým mechanizmom poisťovne, je výška poistnej sumy značne ovplyvnená tým, ak je poistenie dohodnuté na novú alebo časovú cenu (hodnotu). V prípade, kedy je poistenie dohodnuté na časovú cenu, je poistné plnenie v prípade poistnej udalosti vždy nižšia, keďže zohľadňuje vek a opotrebenie poistenej stavby.

Dajte vždy pozor, na akú cenu tj. novú alebo časovú je zmluva dohodnutá! Ak si neuvediete sami, na jednu z týchto cien je poistenie dojednané vždy - bez ohľadu na skutočnosť, či o tom poistený - potenciálny klient, vie alebo nevie. Preto je dobré sa na spôsob poistenia vždy informovať.

4) Ako poistiť nehnuteľnosť

Pri výplate poistnej sumy sa poisťovňa riadi tým, na akú cenu je stavba poistená a aké sú jej technické parametre (hrúbka muriva, prevláda stavebný materiál, typ strechy, technický stav nehnuteľnosti), ale neriadi sa už tým v akej lokalite sa stavba v rámci mesta či obce nachádza (za rovnaký dom na Václavkom námestí či v neatraktívne časti Prahy poisťovňa vyplatí rovnaké poistné plnenie).

Či už je poistná suma stanovená v akejkoľvek výške, vždy je poistenie celkovo dohodnuté na novú alebo časovú cenu. Voľba časovej či nové ceny spätne ovplyvní výšku poistnej sumy a výšku poistného.

 • V prípade poistenia stavby na novú hodnotu uhradí poisťovňa takúto sumu, za ktorú by bola zničenú poistenú stavbu znovu postaviť (eventuálne poškodenú stavbu opraviť). Poistený by tak mal dostať sumu, za ktorú by si mohol nechať postaviť rovnakú stavbu a v rovnakej kvalite, ako bola tá predchádzajúca.
 • V prípade poistenia na časovú hodnotu zohľadní poisťovňa pri výplate poistného plnenia aj opotrebenie poisteného objektu

5) Tipy a rady ako výhodne poistiť nehnuteľnosť

 • Hlavným faktorom pre rokovanie optimálneho poistenia pre váš dom či byt by mala byť predovšetkým kvalita poistenia nie jeho cena.
 • Skôr ako podpíšete poistnú zmluvu, nechajte sa podrobne zoznámiť s poistnými podmienkami. Vhodné je si napríklad od poistného poradcu vypožičať návrh poistnej zmluvy, ktorý si potom môžete v pokoji preštudovať. Poistenie totiž môže obsahovať niekoľko dôležitých výnimiek, ktoré možno ľahko prehliadnuť, a o ktorých často nevedia ani samotní zamestnanci poisťovní. Zamerajte sa preto predovšetkým na odsek "Výluky z poistenia" a "Predmet poistenia".
 • Rozdiely v trhových cenách nehnuteľností umožňujú poisťovne rozlíšiť spravidla iba medzi jednotlivými mestami alebo medzi kategóriami miest. Poistenie stavieb na bývanie totiž nie je možné poistiť na trhovú cenu. Túto nešikovnosť však niektoré poisťovne umožňujú obísť tým, že ponúkajú sprostredkovanie poistenia stavieb na cenu stanovenú odhadcom, ktorá podľa nových oceňovacích predpisov Ministerstva financií trhovú cenu musia zohľadňovať.
 • Stavbu, na ktorej je existenčne závislá vaša rodina poistite na novú hodnotu, bez ohľadu na jeho vek či technický stav. V prípade zničenia vášho domu či bytu vám bude vyplatená suma umožňujúca zaobstarať si bývanie nové. Suma zohľadňuje opotrebenie niekoľko desiatok rokov staré stavby nebude dostatočné. Môžete sa tak vyhnúť krízovým životným situáciám len za niekoľko desiatok korún mesačne navyše.
 • Ak sa nachádza vaša nehnuteľnosť v pásme blízkom elektrárni, továrni alebo inak rizikovom pásme, vyberte si poisťovňu, ktorá počíta poistné podľa veľkosti miest a pre vaše mesto má lacnejšie sadzbu (samozrejme nesmie byť vo výlukách poistenia príslušné riziká, ktoré tu hrozia).
 • Ak existuje pravdepodobnosť, že vzniknú často sa opakujúce škody menšieho rozsahu, uzavrite poistenie s malou spoluúčasťou. Poistné je síce drahší, ale oplatí sa vám. Naopak, ak je vyššia pravdepodobnosť, že ak dôjde k ojedinelej škode väčšieho rozsahu, uzavrite poistenie s väčšou spoluúčasťou.


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Súvisiace články: