Životné poistenie

Jeho cieľom je poskytnúť ochranu poisteného pred neočakávanými, náhodnými udalosťami.

Poistenie osôb môžeme rozdeliť do niekoľkých základných skupín, líšiacich sa predmetom,  na ktoré sa konkrétne poistenie vzťahuje (ochrana zdravia fyzických osôb pred možnými rizikami ako je úraz, smrť, choroba, strata práce, zodpovednosť za škody spôsobené tretím osobám a pod. ). V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté jednotlivé druhy poistenia vzťahujúce sa k poistení osôb:

Druh poistenia Na čo sa vzťahuje
Životné poistenie na riziko smrti, na sporenie pre vek
Úrazové poistenie na riziko úrazu, ochrnutie, apod.
Verejné zdravotné poistenie na základnú zdravotnú starostlivosť
Súkromné zdravotné poistenie ušlý zisk, liečenie chorôb a úrazu, atd.
Cestovné poistenie na výdaje pri cestovaní (choroba, úraz apod.)
Poistenie zodpovednosti za škodu na škody spôsobené tretím osobám

Poistenie zodpovednosti za škodu

Zodpovednosť môžeme rozdeliť na:

 • zodpovednosť za škodu spôsobenú v bežnom živote tretím osobám,
 • zodpovednosť za škodu spôsobená pri výkone povolania,
 • zodpovednosť za škodu spôsobenú prevozom vozidla,
 • zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s vlastníctvom nehnuteľností,
 • povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu (vzťahuje sa na škody vyplývajúce z výkonu určitej činnosti, niektoré profesie majú toto poistenie povinné zo zákona (lekári, daňový poradci, audítori) ).

Životné poistenie

Jeho cieľom je poskytnúť ochranu poisteného pred neočakávanými, náhodnými udalosťami.

Prečo uzatvárať životné poistenie

Uzatvorenie životného poistenia je veľmi dôležité rozhodnutie, ktoré nie je dobré robiť bez predchádzajúceho uváženia.  Zle vybrané životné poistenie potom nielenže neplní funkciu, ktorú má plniť, ale stane sa neefektívnym vyhadzovaním peňazí.

Čo mi uzatvorenie životného poistenia prinesie

Životné poistenie predstavuje pre poisteného človeka aj pre jeho blízkych finančnú istotu v prípade nepredvídateľných udalostí. Jeho uzatvorením človek získa poistnú ochranu nielen svojej osoby či svojej rodiny, ale v mnohých prípadoch môže vložené prostriedky zaujímavo zhodnotiť. Rozsah poistnej ochrany, rovnako ako výška prípadného zhodnotenia, záleží na tom, aký druh životného poistenia zvolíte.

Keďže primárnym cieľom životného poistenia je finančne zabezpečiť osoby blízke (manželku, deti) v prípade vašej smrti, je určené osobám, ktoré potrebujú pokryť riziko vlastnej smrti. Ak je rodina na mne finančne závislá, plánujem si zaobstarať vlastné bývanie na hypotéku, chystám sa využiť lízing alebo čerpať úver, potom uzatvorenie životného poistenia určite stojí za zváženie. Vďaka vysokej variabilite a flexibilite jeho parametrov je možné nájsť a zostaviť produkt presne podľa individuálnych potrieb klienta a prispôsobiť ho presne jeho momentálnej životnej situácii.

K čomu slúži úrazové poistenie

K úrazu môže dôjsť rýchlo a kedykoľvek, obvykle vtedy, keď to najmenej čakáme. Úrazy sa nevyhýbajú nikomu – či je to už v zamestnaní, pri dopravných nehodách, pri športe alebo pri práci v domácnosti.

Prečo úrazové poistenie

Ako už samotný názov hovorí, úrazové poistenie je poistný produkt, ktorý kryje rizika úrazu. Neochráni vás pred spadnutím na ľad alebo od úrazu pri autonehode, ale pomôže vám zmierniť finančné dôsledky, ktoré by mohli zhoršiť vašu životnú situáciu.

Nakoľko najčastejšími „účastníkmi“ úrazu sú starší občania a deti, úrazové poistenie býva využívané hlavne pri dospelých, pri nich môže úraz skomplikovať život kvôli  poklesu príjmu v dobe liečby z úrazu. Vzhľadom k tomu, že poisťovne v súčasnosti majú vo svojich ponukách mnoho zvýhodnených programov, takže je možné uzavrieť komplexné úrazové poistenie celej rodiny.

Poistenie sa dá uzavrieť aj na kratšiu dobu, takto sa často využíva skupinové poistenie (školy, zaujímavé združenia a pod.), na platnosť kdekoľvek vo svete. Zvoliť takú dĺžku časového horizontu poistenia napr. poistiť sa iba v rámci pracovnej doby alebo naopak dohodnúť krytie úrazu len vo voľnom čase.

Typy úrazového poistenia

Úrazové poistenie je značne variabilné a môžete si ho dohodnúť na rôzne rizika. Funkciu hlavného poistenia má spravidla tzv. smrť úrazom, ostané druhy sú uvádzané ako pripoistenie.

 • Smrť úrazom,
 • trvalé následky,
 • denné odškodné pri úraze,
 • telesné poškodenie pri úraze,
 • pobyt v nemocnici v dôsledku úrazu.

Zdravotné poistenie

V prípade zdravotného poistenia je potrebné rozlišovať medzi zákonným zdravotným poistením a komerčným.

Zatiaľ čo zákonné zdravotné poistenie musí odvádzať každý zákonom stanovený platca jednotlivým zdravotným poisťovniam, pri komerčnom (súkromnou) poistení závisí od vôle každého z nás, či sa ho rozhodneme uzavrieť alebo nie.

Rozdelenie zdravotného poistenia

Zdravotné poistenie môžeme rozdeliť na dve základné kategórie:

 • verejné (zákonné),
 • súkromné (komerčné).

Základný rozdiel týchto dvoch poistení je v dobrovoľnosti uzatvárania. Zatiaľ čo zákonné zdravotné poistenie musí odvádzať každý zákonom stanovený platca jednotlivým zdravotným poisteniam, pri komerčnom poistení záleží od vôle každého z nás, či sa rozhodneme ho uzavrieť či nie.

Zákonné zdravotné poistenie

Právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť rovnako ako povinnosť byť zdravotne poistený sú stanovené zákonom. Klient má v súčasnosti na výber z deviatich zdravotných poisťovní, prostredníctvom nich je základná zdravotná starostlivosť zo zákonného poistenia hradená. Zákon o verejnom zdravotnom poistení presne vymedzuje pôsobnosť zdravotných poisťovní a stanoví čo sa dá a čo nie zo zdravotného poistenia uhradiť.

Súkromné zdravotné poistenie

Pomocou súkromného zdravotného poistenia má klient možnosť poistiť sa proti riziku straty príjmu, ktoré vznikne v dôsledku úrazu či choroby. Jeho zmysel teda spočíva v tom, že poisťovňa vypláca v zmluve rovnaké plnenie v prípade choroby či úrazu, kedy je poistenému uznaná pracovná neschopnosť alebo keď je v nemocnici.

Finančné dôsledky výpovede rizikového poistenia z bežne plateným poistným

Poistenie, u ktorého poisťovni platíme iba za to, že máme poistenú nejakú vec, alebo iné životné riziko, patrí do kategórie poistení rizikových. Pri ich zániku formou výpovede nie je poistencovi vyplatené nič. Ide predovšetkým o tieto  typy poistenia:

  • rizikové životne poistenie
  • poistenie domácností
  • úrazové poistenie 
  • poistenie obytných stavieb
  • povinné ručenie

Príklad: Povedzme, že ste si dňa 1. 2. 2009 nechali poistiť dom u poisťovne ALFA. Teraz si ho chcete nechať poistiť u poisťovne BETA, ktorej poistenie sa vám viac páči a poistný poradca vás okúzlil. Poistné platíte jedenkrát ročne, pričom  poistné obdobie je 1 rok. (Pozor, táto závislosť nemusí platiť vždy). Pretože dnes máme 28. 8. 2014, môžete vašu zmluvu vypovedať najskôr ku konci poistného obdobia - tj. k polnoci 31. 1. 2015. Aby však poistenie k 31. 1. 2015 skutočne zaniklo musí byť vaša výpoveď poisťovni doručená najneskôr 6 týždňov pred  31. januárom 2015. Pokiaľ vašu výpoveď doručíte neskôr, zanikne poistenie až na konci nasledujúceho poistného obdobia, tj. 31. 1. 2016. Poisťovni ALFA však musíte až do zániku poistenia zaplatiť poistné.

Výpoveď poistenia "so sporením"

Finančné dôsledky výpovede poistenia so šesťtýždennou výpovednou lehotou (t.j. po uplynutí prvých dvoch mesiacov  trvania poistnej zmluvy) sa líšia podľa toho, či sa jedná o tzv. "rizikové" či "rezervotvorné" poistenie, t.j. poistenie spojené s určitou formou sporenia.

Finančné dôsledky výpovede poistenia "so sporením

Prakticky všetky poistenia "so sporením" patria do kategórie poistení rezervotvorných. Skoro výhradne teda ide o niektorý typ životného poistenia. Patrí medzi nich hlavne:

 • rôzne typy kapitálového životného poistenia
 • rôzne typy investičného poistenia

Pri zániku rezervotvorného poistenia nemá poistník, tj. ten, kto platí poistné, právo na navrátenie vloženého poistného, ale má nárok na tzv. odkupnú hodnotu. Výška odkupnej hodnoty nie je definovaná ako časť vloženého poistného, ale závisí na konštrukcii zrušeného poistenia. Pozor, v prvých dvoch až troch rokoch poistenia môže byť odkupná hodnota aj nulová.

Príklad: Vzhľadom k tomu, že ste sa dostali do vážnej finančnej tiesne, ste nútení vypovedať vaše životné poistenie. Poistenie ste si založili 1.2.2009, poistné platíte mesačne. Výpovedná lehota je 6 týždňov a vy platíte poistné mesačne, znamená to, že poistenie zanikne na konci toho mesiaca, do  konca ktorého je aspoň 6 týždňov. Je dnes napríklad 28.8.2014, poistenie zanikne k 31.10.2014 Poisťovňa nám k tomuto dátumu spočíta a vyplatí odkupnú hodnotu. Poisťovňa však má nárok na zaplatenie poistného až do zániku poistného, tj. do 31.10.2014. Pokiaľ by v poistných podmienkach vášho poistenia bolo stanovené, že dĺžka poistného obdobia je 1 rok, zaniká  vaše poistenie až k 31.1.2015. Až do 31.1.2015 by ste museli zaplatiť poistné.

Výpoveď poistného za jednorazový návratný vklad

Finančné dôsledky výpovede poistného za jednorazový návratný vklad

Poistenie "za jednorazový  návratný vklad" funguje spôsobom, že na začiatku poistenia uloží poistník požadovaný jednorazový vklad, z jeho výnosu (úroku) je potom uhradené bežné poistné niektorého rizikového poistenia, najčastejšie poistenie úrazové.

Čo sa týka výpovedných termínov a spôsobu práce s nimi, platí pre toto poistenie to isté ako pre poistenie za jednorazové poistné, alebo pre poistenie za predplatené poistné. Rozdiely sú však v finančných dôsledkoch. U tohto typu poistenia má poistník pri predčasnej výpovedi poistenia nárok na vrátenie celého vloženého vkladu (ktorý však pri predčasnej výpovedi môže byť znížený o určité sankčné poplatky) a na tu časť výnosov z vkladov, ktoré neboli použité na úhradu bežného poistného úrazového (alebo iného rizikového) poistenia.

Finančné dôsledky výpovede poistného "so sporením" za jednorazové poistné

U poistenia za jednorazové poistné, má poistenec nárok na odkupnú hodnotu. Na rozdiel od rezervotvorných poistení z bežným poistným nie je u tohto poistenia odkupná hodnota nulová ani na samom začiatku poistenia. Pri výpovedi tohto poistenia kedykoľvek v priebehu jeho trvania obdrží poistník vždy niečo naspäť.

Čo sa týka použitia šesťtýždňovej výpovednej lehoty, vzniká u tohto poistenia veľmi zaujímavá situácia. Pokiaľ je v poistných podmienkach uvedené, že je poistným obdobím 1 rok, zanikne poistná zmluva vždy na výročie vzniku poistenia. Pokiaľ poistné obdobie nie je jednoznačne stanovené na 1 rok, je bežnou praxou, že poisťovňa poistenie ukončí v mesiaci, kedy dobehne šesť týždňová výpovedná lehota.

Príklad: Životné poistenie za jednorazové poistné ste uzatvorili 1.3.2009.  28.8.2014 ho chcete vypovedať. Pokiaľ je poistné obdobie v poistných podmienkach stanovené na 1 rok, zanikne poistenie k 28.2.2015. Pokiaľ poistné obdobie nie je exaktne stanovené na 1 rok, zanikne poistenie k 31.10.2014, t.j. v mesiaci, kedy dobehne šesťtýždňová výpovedná lehota. Keby poisťovňa obdržala výpoveď napr. až 23. 9. zaniklo by poistenie až k 30.11..

Finančné dôsledky výpovede poistného s predplatným poistným

 

U poistenia z predplateným poistným, ktoré je "opakom" rizikových poistení majetku, alebo úrazu, vzniká priamo nárok na vrátenie časti zaplateného poistného od doby zániku poistenia do doby, do ktorej bolo pôvodne zaplatené poistné.

Aj u tohoto typu poistenia platí prax, že je pri výpovedi ukončenej na výročie začiatku poistenia v prípade, že je poistné obdobie stanovené na 1 rok, alebo je ukončené v mesiaci kedy sa ukončí šesť týždňová výpovedná lehota (a jej koniec bude pritom v mesiaci predchádzajúcemu dátumu uzatvorenia poistenia).

Príklad: Povedzme, že sme dňa 1. 3. 2012 uzatvorili úrazové poistenie na 10 rokov cez predplatené poistné. Výška poistného, ktorú ste zaplatili, predstavovala 400 €. Dňa 28.8.2014 chcete poistenie vypovedať. Poistné obdobie nie je jednoznačne určené na 1 rok.
V prípade, že Vaše poistenie vypovedáte 28.8.2014, potom ak Vaša poisťovňa obdrží výpoveď dostatočne rýchlo, zanikne Vaše poistenie k 31.10.2014. Až do tohto okamihu má poisťovňa nárok na poistné.

Ako vypočítate čiastku, ktorú Vám poisťovňa vráti, za predpokladu, že si nebude účtovať žiadny sankčný poplatok za zrušenie poistenia?
Od 1.3.2012 do 31.10.2014 budete poistení celkom 32 (2x12+8) mesiacov z 120 (10*12) mesiacov, na ktoré bolo poistenie pôvodne uzatvorené. Máme teda nárok na vrátenie pomernej časti poistenia za dobu, po ktorú už nebudeme poistení, teda:

400 * 32/120 = 106,22 €.

Poisťovňa by nám teda mala vrátiť 106,67 € .

Finančné dôsledky výpovede poistného s jednorazovým zaplatením poistného

Jednorazové zaplatenie poistného na celú dobu poistenia sa v podmienkach Slovenskej republiky využíva pomerne zriedkavo. Obvykle sa takýmto spôsobom uhrádzajú krátkodobé poistky, či úrazové poistky. Do tejto skupiny poistenia patrí :

 • poistenie za jednorazové poistné - sú opakom rezervotvorných, tj. najčastejšie životných poistení, u ktorých je vyplatená odkupná hodnota
 • poistenie s predplateným poistným - je opakom rizikového poistenia, od ktorého sa líši len tím, že je poistné za toto poistenie je uhradené jednorazovou platbou na začiatku poistného obdobia namiesto permanentného hradenia bežného poistného
 • poistenie za jednorazový vklad - je rovnako ako poistenie s predplateným poistným opakom rizikového poistenia


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Súvisiace články: