Poistenie podnikateľov

Podnikanie prináša množstvo rizík a úspešnosť podnikateľa či obchodnej spoločnosti záleží na mnohých aspektoch. Niektorým nepríjemným situáciám sa  nedá vždy zabrániť, ale vhodným poistením je možné eliminovať prípadné vzniknuté škody a vy sa tak môžete naplno venovať rozvoju svojho podnikania.

Nakoľko má každá poisťovňa svoju vlastnú ponuku, rozdelenie do kategórií je veľmi ťažké. Poisťovne podnikateľom a firmám ponúkajú také služby, ktoré zodpovedajú práve ich potrebám.

Vhodná kombinácia jednotlivých druhov poistenia umožňuje zaistiť komplexnú poistnú ochranu akýchkoľvek podnikateľských aktivít od drobných živnostníkov až po veľké priemyselné korporácie.

Do základnej kategórie poistení podnikateľských a priemyselných rizík môžeme zahrnúť:

 • poistenie majetku podnikateľa

 • poistenie zodpovednosti za škodu

 • poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu

 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti

 • poistenie právnej ochrany

 • poistenie finančných strát

 • poistenie pohľadávok

 • poľnohospodárske poistenie

 • poistenie prepravných rizík

 • poistenie technický rizík

 • podnikové životné poistenie

Poistenie majetku podnikateľov

Predmetom tohto poistenia sú nielen veci hnuteľné, nehnuteľné, technické, obchodné a dopravné zariadenia, zásoby, ale aj nosiče dát, prostriedky pre reprodukciu (modely, formy a pod.) cenné papiere a listiny, peniaze a ďalšie cenné veci vrátane veci zamestnancov.

V rámci poistenia majetku je uplatňovaných viac možností poistenia produktov, ktoré môžeme rozdeliť do niekoľkých základných kategórií:

 • živelné poistenie

  • tvorí základ poistenia ochrany každého podnikateľského subjektu, nakoľko kryje škody na majetku spôsobené živelným rizikom, t. j. požiar, povodeň, víchrice, blesk, výbuch a iné.

 • technické poistenie

  • tu môžeme zaradiť strojné poistenie, poistenie stavebných a montážnych rizík.

 • šomážne poistenie alebo pripoistenie prerušenie prevádzky

  • kryje tzv. následné škody, t. j. finančné ujmy, ktoré vznikli v dôsledku prerušenia prevádzky. Zahrňuje jednak poistenie ušlého zisku a jednak poistenia fixných nákladov, ktoré musí podnik vynaložiť aj keď bola prevádzka prerušená.

 • poistenie proti odcudzeniu

  • kryje majetok nie len v prípade jeho odcudzenia, ale aj poškodenia alebo zničenia vzniknuté vlámaním páchateľa, ktorého návšteva smerovala ku krádeži.

 • dopravné poistenie (poistenie prepravy)

  • kryje riziko poškodenia, zničenie, odcudzenie či stratu veci počas prepravy

Poistenie zodpovednosti za škodu

Zodpovednostné poistenie podnikateľov môžeme rozdeliť podľa formy poistenia na:

 • Zákonné poistenie zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania
  • každá organizácia zamestnávajúca aspoň jedného zamestnanca je zo zákona povinná toto poistenie uzatvoriť. Toto poistenie prevádzkujú poisťovne určené orgánom štátneho dozoru.  
 • Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu
  • vzťahuje sa na škody vyplývajúce z výkonu určitej činnosti a jeho zjednanie je podmienkou pre výkon určitého povolania nakoľko osoby vykonávajúce určité profesie sú zo zákona zodpovedné za profesionálne chyby (lekári, advokáti, daňoví poradci a pod.).

Poistenie právnej ochrany

Ide o špeciálny druh poistenia, ktoré je určené na krytie finančných nákladov spojených so súdnymi spormi a nákladmi spojenými s presadením právnych záujmov poisteného. Poisteným osobám je poskytovaná právna ochrana pri udalostiach súvisiacich s podnikateľskou činnosťou, nakoľko ich predmet je uvedený v poistnej zmluve.

Poistenie finančných strát

Tento druh poistenia sa zjednáva pre prípad majetkovej ujmy poisteného, ku ktorým došlo v dôsledku negatívneho pôsobenia obchodných a podnikateľských rizík. Môže sa jednať o straty spôsobené rizikom z výkonu povolania a z nedostatočných príjmov z dôvodu napríklad nepriaznivého počasia, prerušene prevádzky a pod.

Poistenie pohľadávok

Poistná ochrana sa vzťahuje na straty vzniknuté nezaplatením odberaného tovaru alebo služieb spôsobené platobnou nevôľou (nezaplatením pohľadávky) alebo platobnou neschopnosťou napr. v prípade prehlásenia konkurzu. V takomto prípade poisťovne ponúkajú tento druh poistenia úhrady vzniknutej škody a následne situáciu riešia podľa zmluvných podmienok na vlastnú zodpovednosť. Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Súvisiace články: