Poistenie domácnosti

1) Poistenie domácnosti = poistenie vybavenia bytu a domu

Poistenie domácnosti sa vzťahuje na škody na veciach, ktoré sú súčasťou bytu. Tieto veci musia byť uvedené v poistných podmienkach.

Poistenie sa vzťahuje na škody na veciach, ktoré sú súčasťou bytu, ale iba v prípade, pokiaľ sú tieto veci uvedené v poistných podmienkach.

Preto pri uzatváraní zmluvy dbajte na konkrétne podmienky stanovené poisťovňou.

Ponuka poisťovní je dosť široká, každá poisťovňa má v základnom poistení zahrnuté iné riziká, každá z nich umožňuje iné rizika pripoistiť, každá má iné stanovené  limity plnenia.

2) Riziká pri poistení domácnosti

Rozsah poistenia u základných rizík sa obvykle vzťahuje na:

 • únik vody z prívodných a odpadových trubiek vodovodného systému vo vnútri budovy, teplovodného alebo parného vykurovania, škody spôsobené lomom trubiek;
 • víchrica a krupobitie, povodne a záplavy, úder blesku;
 • krádež vlámaním, lúpež a s nimi spojený vandalizmus, krádež invalidného vozíka a detského kočíka z kočikárne vlámaním.
 • požiar, dym, priamy úder blesku, výbuch, stret alebo zrútenia lietadla, jeho častí alebo nákladu, náraz vozidla, aerodynamický tresk;

Pokiaľ máte záujem môžete si priplatiť rôzne pripoistenia:

 • nepredvídaný výpadok elektrickej energie;
 • voda z klimatizačného zariadenia, zo solárnych vykurovacích zariadení, sprinklérov, vodných postelí a akvárií, zrážková voda;
 • víchrica a krupobitie na voľnom priestranstve, prietrž mračien, tiaž snehu a námrazy, zemetrasenie, zosuv pôdy, zrútenie skál, lavíny, pád stromu a stožiaru;
 • strata alebo krádež platobnej karty;
 • lúpež mimo miesta poistenia,
 • výbuch sopku
 • rázovú vlnu (cunami)
 • zemetrasenie a podobne.

Špeciálne si môžete nechať pripoistiť aj drahšie veci alebo zariadenie vašej domácnosti.

3) Na aké predmety sa vzťahuje poistenie domácnosti

Pre bežné poistenie domácnosti nie je nutný odhad znalca či prehliadka bytu poisťovacím poradcom a dá sa uzatvárať i na pobočkách poisťovní na počkanie. 

V prípade nadštandardného poistenia na väčšie poistené čiastky sú odhady nutné. Na základe úrovne vybavenia sú stanovené i podmienky a limity plnení pre každú kategóriu.

Zvyčajne sa poistenie domácnosti vzťahuje na určité predmety, ktoré podľa očakávaní vlastní takmer každá domácnosť. Pokiaľ by ste chceli poistiť aj nejaké ďalšie predmety, musíte využiť pripoistenie.

Obvyklý predmet poistenia:

 • peniaze v hotovosti, cenné papiere;
 • cennosti (strieborné, zlaté a platinové predmety, mince a medaily, kožuchy, ručne viazané koberce, umelecké predmety a plastiky, poštové známky atď.);
 • prístroje a zariadenia audiovizuálnej a výpočtovej techniky, fotografické, telefónne, faxové prístroje, optické zariadenia vrátane príslušenstva;
 • stavebné súčasti a príslušenstvo, ktoré si poistený obstaral na vlastné náklady;
 • bicykle, kanoe, kajaky, veslice, skladacie a nafukovacie člny, surfové dosky;
 • anténne systémy;
 • príslušenstvo motorových vozidiel, pracovné náradie;
 • zásoby potravín
 • cudzie veci – prevzaté, ktoré sú rovnakého charakteru ako zariadenie domácnosti;
 • domáce a drobné zvieratá vrátane krmiva, pokiaľ nejde o zvieratá chované na poľnohospodárske a podnikateľské účely;
 • všetky hnuteľné veci tvoriace zariadenie domácnosti;

4) Výška poistného pri poistení domácnosti

Poistná čiastka poistenia domácnosti

Keď nastane škoda, poisťovňa Vám vyplatí poistné do výšky poistenej čiastky uvedenej v zmluve.

Poistná čiastka sa vypočítava niekoľkými spôsobmi:

 • na základe zvolenej poistenej čiastky podľa odhadu poisteného (súčet hodnôt jednotlivých vecí)
 • na základe veľkosti plochy bytu, násobeného koeficienta pre úroveň vybavenia
 • podľa podrobného dotazníka týkajúceho sa zariadení a vybavenosťou.

Každá poisťovňa má stanovený svoj vlastný spôsob a metodiku výpočtu poistného.

Jeho výška však spravidla ovplyvňuje niekoľko dôležitých faktorov. Medzi tie najzákladnejšie patria:

 • poistená čiastka, t. j. celková cena domácnosti a jej vybavenia
 • úroveň vybavenia domácnosti
 • veľkosť plochy domácnosti (počíta sa s obytnou plochou)
 • lokalita, t. j. umiestnenie domácnosti (vo väčšine v mestách drahšie poistenie než v malých mestách či dedinách)
 • zvolená spoluúčasť poistného (čím väčšia spoluúčasť, tým lacnejšie poistenie)
 • zvolené rizika poistenia resp. úroveň krytia (len živelné pohromy, len krádež atď.)
 • zabezpečenie domácnosti proti vniknutiam cudzej osoby
 • bez škodný priebeh v minulých rokoch atď.

Súčasťou základného poistenia môže byť aj krytie nákladov na odstránenie škôd po poistnej udalosti a niekedy aj vrátane nákladov na zmiernenie škody, nákladov na transport, náhradné ubytovanie, výmeny zámkov či provizórnych opráv.

5) Poistenie domácnosti základné, nadštandardné a doplnkové

Podľa rozsahu poistnej ochrany  je poistenie možné rozčleniť na základné (bežné, štandardné ) poistenie, nadštandardné (luxusné) poistenie a doplnkové pripoistenie.

Základné poistenie

Je určené pre poistenie štandardne vybavených domácností. 

Poistné plnenie je pri tomto poistení vždy obmedzené tzv. limitmi poistného plnenia. Poistná čiastka nie je dohodnutá pre každý predmet domácnosti osobitne, ale pre celú domácnosť ako celok.

Ak obsahuje poistená domácnosť veci vysokej hodnoty, je základné poistenie nevhodné. U predmetov zvláštnej hodnoty je nutné použiť nadštandardné typy poistení domácnosti či doplnkové poistenie ponúkané k základnému poisteniu.

Nadštandardné poistenie domácnosti

Tento druh poistenia umožňuje poistiť domácnosť a veci, ktoré sú ich súčasťou na vyššie čiastky, než v prípade štandardného poistenia. 

Výhodou nadštandardných poistení domácnosti je možnosť stanoviť poistné čiastky pre jednotlivé veci vo výške ich skutočnej hodnoty.

Nevýhodou je vyššia cena poistenia a tiež skutočnosť, že zjednávanie poistenia môže byť tiež spojené so značnými administratívnymi nákladmi a s inými vedľajšími výdajmi, napríklad zvýšené náklady na zaistenie domácnosti pred vlámaním, náklady na znalecké posudky umeleckých diel a iné.

Doplnkové pripoistenie

Ide o pripoistenie ponúkané k hlavnému poisteniu domácnosti, a ktoré sa nedajú dojednať samostatne 

Doplnkové pripoistenie v oblasti poistenia domácnosti slúži k poisteniu niektorých viac rizikových súborov vecí či rizík, na ktoré sa nevzťahuje základné poistenie domácnosti. 

Jeho cieľom nie je iba rozšírenie poistnej ochrany na viac vecí či rizík, ale tiež zvýšenie limitov poisteného plnenia.

Rozsah poistenia u doplnkových rizík sa obvykle vzťahuje na:

 • voda z klimatizačného zariadenia, zo solárnych vykurovacích zariadení, sprinklérov, vodných postelí a akvárií, zrážková voda;
 • víchrica a krupobitie na voľnom priestranstve, prietrž mračien, tiaž snehu a námrazy, zemetrasenie, zosuv pôdy, zrútenie skál, lavíny, pád stromu a stožiaru;
 • strata alebo krádež platobnej karty;
 • lúpež mimo miesta poistenia.
 • nepriamy úder blesku, nepredvídaný výpadok elektrickej energie;


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Súvisiace články: