Všetko čo by ste mali vedieť o PZP

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (skrátene povinné zmluvné poistenie, či PZP) kryje riziko škôd, ktoré spôsobíte pri prevádzke vozidla.

Pri tomto poistení uhradí poisťovateľ (ďalej poisťovňa)  poškodenému za Vás nároky na náhradu:

 • škody na zdraví a nákladoch pri usmrtení
 • škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci
 • ušlého zisku
 • účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní vyššie uvedených nárokov, ak si  poisťovňa nesplnila zákonom stanovené povinnosti alebo neoprávnene odmietla poskytnúť poistné plnenie, či neoprávnene krátila poistné plnenie.

Toto poistenie sa nevzťahuje na škodu vzniknutú na Vašom vozidle Vaším zavinením. Pre krytie týchto škôd sa používa havarijne poistenie. Povinné zmluvné poistenie je zároveň i poistením pre zahraničie, za predpokladu, že si poistený vyžiada od poisťovne tzv. zelenú kartu a s ňou cestuje.

Zákonom sú upravené podmienky povinného ručenia a stanovené minimálne limity pre plnenie poisťovní:

 • 5 000 000 € pre škodu na zdraví  a nákladoch pri usmrtení
 • 1 000 000 € pre ostatné majetkové škody vymenované vyššie

Poisťovne však môžu výšku uvedených limitov plnenia určiť i výhodnejšie, než im umožňuje zákon. Ich ponuka sa neodlišuje len v tejto skutočnosti, ale i v ďalších bodoch. Poistený môže napríklad u vybraných poisťovní dostať zľavu na úrazové či havarijní poistenie.

Kto je povinný sa poistiť

Povinnosť uzavrieť toto poistenie je daná zákonom č. 381/2001 Zb. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon určuje povinnosť uzavrieť si PZP každému majiteľovi či držiteľovi motorového vozidla. Ak túto povinnosť nesplní, hrozí mu uvalenie pokuty od 16,60 €  až do výšky 3 319,39 €. Ten, kto neuzavrie poistku a spôsobí vozidlom druhému škodu na zdraví alebo na majetku, musí navyše uhradiť celkovú škodu z vlastných prostriedkov.

Kedy poisťovňa plní pri povinnom zmluvnom poistení

Existujú dva základné predpoklady vzniku nároku na plnenie poisťovne:

 • Poistná udalosť musí nastať v dobe trvania poistenia.
 • Poistná udalosť musí nastať na území týchto štátov: Albánie, Andorra, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Chorvátsko, Irán, Izrael, Írsko, Island, Juhoslávia, Cyprus, Lichtenštajnsko, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Macedónia, Malta, Maroko, Moldavsko, Monako, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Grécko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Veľká Británia, Nemecko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina a Vatikán.

Výluky z poistenia alebo kedy Vám poisťovňa škodu nepreplatí

Zo zákona vznikajú výluky z povinnosti poisťovne plniť. Poisťovňa nehradí predovšetkým:

 • škodu na vozidle vodiča, ak spôsobil škodu (táto škoda je hradená z havarijného poistenia)
 • škodu, ktorú utrpel(a) manžel(ka) alebo osoby, ktoré s ním žily v dobe vzniku škodné udalosti v spoločnej domácnosti,
 • škodu na veciach prepravovaných týmto vozidlom (s výnimkou škody spôsobenej na veci, ktorú mala týmto vozidlom prepravovaná osoba v dobe poistnej udalosti na sebe nebo pri sebe),
 • škodu, ktorá vznikla medzi vozidlami jazdnej súpravy tvorenú motorovým a prípojným vozidlom, v prípade že nebola spôsobená prevádzkou iného vozidla,
 • škodu, ktorá vznikla manipuláciou s nákladom stojaceho vozidla,
 • náklady vzniknuté poskytnutím liečebnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia  alebo dôchodku zo zákonného poistenia v dôsledku škody na zdraví alebo usmrtením, ktoré utrpel vodič vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená,
 • škodu spôsobenú prevádzkou vozidla pri jeho účasti na organizovaných motoristických pretekoch alebo súťaži, s výnimkou škody spôsobenej pri takejto účasti, ak je vodič pri pretekoch alebo súťaži povinný dodržovať pravidlá prevádzky na pozemných komunikáciách,
 • inú škodu než ujmu na zdraví spôsobenú vlastníkovi vozidla prevádzkou jeho vozidla, ktoré riadila iná osoba.

tzn. ak ste uznaní za vinníka, škodu na vašom vozidle vám poisťovňa z tejto poistky neuhradí - na túto škodu sa vzťahuje havarijná poistka

Ako sa správať v prípade vzniku škody

 • Zamedzte podľa možností zväčšovaniu rozsahu vzniknutej škody.
 • Ak máte v súvislosti s poistnou udalosťou dôvodné podozrenie, že došlo k trestnému činu, oznámte udalosť polícii.
 • Polícii oznámte tiež každú krádež, pri ktorej bola spôsobená škoda vyššia než 33,19 €
 • Ak ide o poistnú udalosť spôsobenú dopravnou nehodou, vždy privolajte na miesto nehody políciu.
 • Nemeňte stav spôsobený poistnou udalosťou bez súhlasu poisťovne. To však neplatí, ak je takáto zmena nutná z bezpečnostných, hygienických alebo iných vážnych dôvodov, alebo k tomu, aby sa rozsah následku poistnej udalosti nezväčšoval. V týchto prípadoch zabezpečte dostatočné dôkazy o rozsahu poistnej udalosti šetrením prevedeným políciou či inými vyšetrovacími orgánmi, fotografickým či filmovým materiálom, videozáznamom, svedectvom tretích osôb apod.
 • Oznámte vznik poistnej udalosti neodkladne poisťovni. Ústne alebo telefonické oznámenie následne potvrďte písomne.
 • Nezabudnite, že máte zo zákona povinnosť bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovni, že došlo k poistnej udalosti s uvedením skutkového stavu týkajúceho sa tejto udalosti, predložiť k tomu príslušné doklady a v priebehu šetrenia škodnej udalosti postupovať v súlade s pokynmi poisťovne.
  • do 15 dní po jej vzniku, ak škodná udalosť vznikla na území Slovenskej republiky
  • do 30 dní po jej vzniku, ak škodná udalosť vznikla mimo územia Slovenskej republiky

Potrebné doklady k PZP, biela a zelená karta

Na uzatvorenie zmluvy o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je potrebné predložiť doklady potvrdzujúce údaje o:

 • motorovom vozidle
  • veľký technický preukaz alebo osvedčenie o evidencii vozidla
  • originál zápočtového listu o bez škodovom priebehu z predchádzajúcej poisťovne
 • poistníkovi, držiteľovi, či vlastníkovi
  • občiansky preukaz  
  • výpis z obchodného registra/ živnostenský list (platí pre podnikateľov a právnické osoby)

Biela karta pri PZP

Biela karta  potvrdením o platnosti poistenia o povinnom zmluvnom poistení v tuzemsku. Každý vodič je povinný preukázať sa ňou na požiadanie cestnej kontrole. Bielu kartu získava klient automaticky po zaplatení poistného ihneď alebo poštou.

Zelená karta pri PZP

Zelená karta je potvrdením o platnosti poistenia o povinnom zmluvnom poistení v zahraničí. Chráni Vás vo všetkých štátoch krytých konvenciou Zelenej karty a to:

Albánsko, Andorra, Rakúsko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Holandsko, Maďarsko, Island, Irán, Írsko, Izrael, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Macedónsko, Maroko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taliansko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Veľká Británia, Srbsko a Čierna Hora.

Zelená karta je medzinárodne platným dokumentom, ktorý sa niekedy označuje ako pas motorového vozidla. Z toho dôvodu musí mať pre všetky členské štáty jednotný vzor a obsah. Má obligatórne zelenú farbu.

Popri systéme zelenej karty, ktorý vychádza z Jednotnej dohody, v Európe funguje aj systém garancií za poznávaciu značku. Podstatou systému je to, že vodič motorového vozidla prechádzajúci z jedného štátu na územie druhého štátu sa nemusí preukazovať ani zelenou kartou.

I napriek Mnohostrannej dohode o zárukách (podpísaná aj s Chorvátskom a Slovinskom) odporúčame cestovať so zelenou kartou i do západnej Európy. V prípade dopravnej nehody a obzvlášť pri väčších škodách bude po vás táto karta zahraničnou políciou požadovaná.

Dočasné vyradenie vozidla z cestnej prevádzky

Ak motorista plánuje svoje vozidlo dlhší čas nepoužívať, (napr. v zimnom období a i.) môže ho na istý čas vyradiť z cestnej premávky. Žiadosť o dočasné vyradenie sa podáva na obvodnom úrade. Správny poplatok  sa pohybuje od 5 - 350 € v závislosti od dĺžky doby vyradenia. Opätovné zaradenie do prevádzky je už bezplatné. Úrad vydá súhlas na dočasné odhlásenie z evidencie. Vyraďuje sa najskôr k začiatku nasledujúceho mesiaca.

S rozhodnutím úradu, štátnymi poznávacími značkami a osvedčením o evidencii vozidla je potrebné sa najneskôr do mesiaca dostaviť na okresný dopravný inšpektorát. Ten vydá vodičovi potvrdenie o ich uložení do depozitu.

Na zrušenie poistky treba do poisťovne priniesť fotokópie oboch dokladov a veľký technický preukaz.

Pred opätovným zaradením vozidla do prevádzky si treba na inšpektoráte bezplatne vyzdvihnúť značky a malý technický preukaz.

Potrebné doklady k žiadosti pre okresný úrad:

 • preukaz totožnosti
 • veľký technický preukaz
 • doklad o zaplatení poistného, tzv. bielu kartu
 • platný doklad o technickej kontrole a spôsobilosti vozidla na premávku

Náležitosti pre poisťovňu:

 • veľký technický preukaz
 • fotokópiu rozhodnutia o vyradení z okresného úradu a o uložení značiek a preukazu na dopravnom inšpektoráte


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Súvisiace články: