Úrazové poistenie

Ako už samotný názov hovorí, úrazové poistenie je poistný produkt, ktorý kryje rizika úrazu. Neochráni vás pred spadnutím na ľad alebo od úrazu pri autonehode, ale pomôže vám zmierniť finančné dôsledky, ktoré by mohli zhoršiť vašu životnú situáciu.

Nakoľko najčastejšími „účastníkmi“ úrazu sú starší občania a deti, úrazové poistenie býva využívané hlavne pri dospelých, pri nich môže úraz skomplikovať život kvôli  poklesu príjmu v dobe liečby z úrazu. Vzhľadom k tomu, že poisťovne v súčasnosti majú vo svojich ponukách mnoho zvýhodnených programov, takže je možné uzavrieť komplexné úrazové poistenie celej rodiny.

Poistenie sa dá uzavrieť aj na kratšiu dobu, takto sa často využíva skupinové poistenie (školy, zaujímavé združenia a pod.), na platnosť kdekoľvek vo svete. Zvoliť takú dĺžku časového horizontu poistenia napr. poistiť sa iba v rámci pracovnej doby alebo naopak dohodnúť krytie úrazu len vo voľnom čase.

Typy úrazového poistenia

Úrazové poistenie je značne variabilné a môžete si ho dohodnúť na rôzne rizika. Funkciu hlavného poistenia má spravidla tzv. smrť úrazom, ostané druhy sú uvádzané ako pripoistenie.

  • smrť úrazom,
  • trvalé následky,
  • denné odškodné pri úraze,
  • telesné poškodenie pri úraze,
  • pobyt v nemocnici v dôsledku úrazu.

K úrazovému poisteniu niekto mylne priraďuje aj súkromné zdravotné poistenie. Tento typ považujeme za odlišný, pretože sa vzťahuje na rôzne choroby a s úrazom to nemá nič spoločného. Jediné produkty, ktoré úrazové poistenie a súkromné zdravotné poistenie prepája, sú poistenia denného odškodnenia a v niektorých prípadoch aj poistenie pobytu v nemocnici. Tie sa dajú uzavrieť ako pre prípad úrazu, tak aj pre všetky pracovné neschopnosti.

Náš tip: pri uzatváraní poistenia dbajte na dostatočnú výšku poistnej čiastky, od ktorej sa odvíja jednak výška poistného (koľko budete pravidelne platiť), tak aj výška splátky. Odborníci radia zvoliť vyššie čiastky podľa príjmu poistného. Je zbytočné čiastku navršovať alebo podhodnocovať.

Smrť a trvalé následky úrazu

Smrť následkom úrazu

V prípade smrti poisteného následkom úrazu vyplatí poisťovňa osobám blízkym (oprávnená osoba) dohodnutú poistnú čiastku pre prípad smrti následkom úrazu. Pokiaľ máte dohodnuté životné poistenie na správnu čiastku, platili by ste si riziko smrti zbytočne dvakrát. Úrazové poistenie nemusíte uzavrieť celé kompletne. Väčšina produktov dovoľuje uzatvoriť len niektoré vybrané rizika. Avšak pri iných je poistenie proti smrti úrazu podmienkou.

Trvalé následky úrazu

O plnenie pre trvalé následky musí poistený žiadať, a to väčšinou po uplynutí určitej lehoty odo dňa spôsobeného úrazu. Na základe posúdeného zdravotného stavu lekárom sú poistnému uznané určité percenta trvalých následkov, podľa nich vyplatí poisťovňa poistné plnenie.

Najväčší vplyv na konečnú sumu má posúdenie lekárom. Poisťovniam väčšinou nestačí lekárska správa od lekára, ktorý zraneného ošetroval ani správa praktického lekára. Poisťovne majú svojich zmluvných lekárov, ktorí úraz hodnotia individuálne prípad za prípadom. Hodnotí sa zdravotný stav pri uznávaní trvalých následkov (po dvoch, troch rokoch), nehodnotí sa stav bezprostredne po úraze na to je určené poistenie telesného poškodenia spôsobené úrazom. 

Poistený si môže pri uzatváraní poistenie zvoliť násobok poistnej čiastky. Niektoré poisťovne umožňujú výber násobkov poistnej čiastky na dvojnásobok až desaťnásobok, iné umožňujú voľbu medzi lineárnym a progresívnym plnením.

Trvalé následky s progresívnym plnením -  stanovené plnenie poisťovne sa progresívne zvyšuje v závislosti na rozsahu trvalých následkov. Progresívne plnenie znásobuje poistnú čiastku. Znásobenie používajú poisťovne odlišne a nepripisujú progresiu menším úrazom. Takže v prípade vyšších trvalých následkov je plnenie poisťovne ďaleko vyššie ako pri plnení viac menej menších úrazov. Pre vysvetlenie príklad- opak progresívneho plnenia (progresie) je plnenie lineárne.

Príklad:
Výhodu progresívneho plnenia môžeme popísať takto: Pokiaľ sa klient rozhodne poistiť trvalé následky na čiastku 20 000 € s progresiou, tak v prípade trvalých následkov vo výške 50 % dostane rovnaký násobok (ide väčšinou o dvoj až štvornásobok) plnenie, teda 2 x 10 000 = 20 000. V prípade lineárneho plnenia by výsledná čiastka bola 10 000. Aby dosiahol poistený rovnakú sumu ako v prípade progresie, musel by byť poistený na lineárne plnenie vo výške 40 000 €, pri tejto čiastke by platil samozrejme ďaleko vyššie poistné.

Ak sa stane úraz poistenému, ktorý zanechá trvalé následky úrazu, vyplatí poisťovňa plnenie vo výške percentuálneho podielu z dohodnutej poistnej čiastky pre prípad trvalých následkov úrazu, ktorý pre jednotlivé telesné poškodenie podľa oceňovacích tabuliek zodpovedá rozsahu trvalých následkov úrazu po ich ustálení. 

Denné odškodné a telesné poškodenie

Aby ste dostali od poisťovne poistné plnenie teda bolestné či odškodné za úraz v dobe úrazu či bezprostredne po úraze, musíte si dohodnúť úrazové poistenie typu telesné poškodenie alebo poistné denného odškodného. Poisťovne poskytujú väčšinou len jeden z týchto typov.

Rozdiel spočíva v spôsobe posúdenia:

  • Pri telesnom poškodení je dôležité percento poškodenia, ktoré uzná lekár. Ak prídete k úrazu poisteného, vyplácajú poisťovne poistné plnenie vo výške percentuálneho podielu z uzavretej poistnej čiastky pre prípad telesného poškodenia stanoveného podľa oceňovacích tabuliek pre príslušné telesné poškodenie platné v dobe vzniku úrazu.
  • Pri dennom odškodnení je rozhodujúci počet dní nutných k liečbe. Väčšinou ide o počet dní pracovnej neschopnosti. Poisťovne si stanovujú maximálnu dĺžku liečby, teda pokiaľ sa zranený lieči dlhšie ako je maximálny limit, poisťovňa mu vyplatí dávky len za maximálny limit.

Ktorý z týchto produktov je vhodnejší sa nedá jednoznačne posúdiť. Pri dennom odškodnení musí zranený zotrvať v pracovnej neschopnosti, a v tom prípade platí: „Čím dlhšie, tým lepšie“. Niekomu dlhšia pracovná neschopnosť nevyhovuje, preto by mali zvoliť skôr poistenie telesného poškodenia.

Pokiaľ sa vám poistenie denného odškodného pri liečbe úrazu nevyplatí, bude pre vás vhodnejšie uzavrieť poistenie denného odškodného pri pracovnej neschopnosti, ktoré sa vzťahuje ako na choroby, tak aj na úraz. Tento produkt je síce drahší, ale jeho využitie je vzhľadom k jeho šírke krytia rizík častejšie.

Pobyt v nemocnici v dôsledku úrazu

Denné odškodné sa dá uzavrieť tiež pre pobyt v nemocnici pri liečbe úrazu. Za každý deň pobytu v nemocnici v dôsledku úrazu vyplatí poisťovňa poistné plnenie vo výške súčinu dohodnuté denné dávky a počtu dní strávených v nemocnici začínajúce n-tým dňom pobytu v nemocnici, tento deň si stanovujú poisťovne odlišne, ide o tzv. čakaciu dobu.

Rovnako poistenie pobytu v nemocnici sa môžu uzavrieť tak pre prípad úrazu, tak aj pre prípad choroby. Obe dve riziká sú zahrnuté v súkromnom zdravotnom poistení. Tento produkt poskytuje len niekoľko poisťovní, pričom poistenie pobytu v nemocnici pre liečbu úrazu býva v ponuke takmer každej poisťovne v rámci úrazového poistenia.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Súvisiace články: