Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

a

poučenie o právach podľa zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov

 

1. Registráciou podľa čl. VI. ods. 6.1 podmienok užívania Webu Finance.sk (ďalej tiež len „registrácia“) a zároveň zaškrtnutím políčka „súhlasím so spracovaním osobných údajov“ udeľujete ako registrovaný užívateľ podľa zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) prevádzkovateľovi Webu Finance.sk, spoločnosti Finance media SK s.r.o., IČO 45 650 454, so sídlom Krížna 56, 821 08 Bratislava, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 66441/B (ďalej len „prevádzkovateľ“), dobrovoľný súhlas so spracovaním všetkých vašich osobných údajov, ktoré ste pri registrácii vyplnili do registračného formulára, a to predovšetkým so spracovaním:

a) vášho mena a priezviska,

b) adresy vášho pobytu (ulica, mesto, poštové smerovacie číslo, štát),

c) vášho telefonického kontaktu (telefónneho čísla),

d) vašej e-mailovej adresy,

e) vášho dátumu narodenia.

 

2. Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa čl. 1 udeľujete pre marketingové účely, a to najmä pre poskytnutie komplexných informácií o produktoch a službách Finance media SK s.r.o. a Finance media a.s. a iných subjektov vašej osobe, ktoré vám bude prevádzkovateľ predkladať prostredníctvom zasielania informácií, ponúk, pozvánok na zúčastnenie sa marketingových súťaží, výskumoch a anketách, a to i elektronickými prostriedkami (najmä telefonicky, e-mailom, prostredníctvom SMS a MMS správ). Súčasne v súlade s § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách udeľujete súhlas k používaniu a spracovaniu osobných údajov za účelom priameho marketingu. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujete na dobu do:

a) 15 rokov od udelenia súhlasu alebo

b) do odstránenia vášho užívateľského konta vytvoreného registráciou alebo

c) do odvolania vášho súhlasu,

pričom súhlas sa považuje za udelený do tej z vymenovaných skutočností podľa a), b) alebo c), ktorá nastane ak prvá.

 

3.Ako dotknutá osoba v zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov máte na základe písomnej žiadosti právo od prevádzkovateľa vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa ustanovenia § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa ustanovenia § 28 ods. 5 zákona o ochrane osobných údajov ste oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli získané vaše osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe vášho súhlasu.

 

4. Vaše právo podľa čl. 3 tohto súhlasu (resp. podľa ustanovenia § 28 ods. 1 písm. e) a f) zákona o ochrane osobných údajov) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo by jeho uplatnením bola porušená vaša ochrana, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

 

5. Na základe písomnej žiadosti máte právo u prevádzkovateľa  namietať voči

a) spracúvaniu vašich osobných údajov, o ktorých predpokladáte, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez vášho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v ustanovení § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v ustanovení § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu.

 

6. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, máte právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do vašich práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že vaša námietka je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie ste namietali, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

 

7. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej máte právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre vás právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania vašich osobných údajov. Máte právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný vašej žiadosti vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia vás prevádzkovateľ informuje v lehote podľa § 29 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov. Toto právo nemáte iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie vašich oprávnených záujmov, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel vašej požiadavke, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie vašich oprávnených záujmov.

 

8. Ak uplatníte svoje právo

a) písomne a z obsahu vašej žiadosti vyplýva, že uplatňujete svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa zákona o ochrane osobných údajov; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom musíte písomne doručiť najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a váš podpis; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný vám odovzdať,

c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

 

9. Pri podozrení, že vaše osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môžete podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 

10. Ak nemáte spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, vaše práva môže uplatniť váš zákonný zástupca.

 

11. Ak registrovaný užívateľ nežije, jeho práva, ktoré mal podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť jeho blízka osoba.

 

12. Vašu žiadosť podľa ustanovenia § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ustanovenia § ods. 3 až 5 zákona o ochrane osobných údajov vybaví prevádzkovateľ bezplatne.

 

13. Vašu žiadosť podľa ustanovenia § 28 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie vašej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

 

14. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť vašu žiadosť podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

 

15. Obmedzenie vašich práv podľa ustanovenia § 28 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi vám a úradu.

 

16. Všetky súhlasy udelené podľa tohto Súhlasu so spracovaním osobných údajov a poučenia o právach podľa zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov sú z vašej strany udeľované dobrovoľne a môžete ich kedykoľvek písomne odvolať, a to doručením písomného odvolania na adresu sídla prevádzkovateľa.

 

17. Obsahom tohto Súhlasu so spracovaním osobných údajov a poučenia o právach podľa zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov nie sú dotknuté nijaké vaše práva, ktoré máte podľa zákona o ochrane osobných údajov či iných v tomto dokumente uvedených právnych predpisov a ktoré sa prevádzkovateľ zaväzuje riadne dodržiavať, aj keby neboli v tomto dokumente výslovne vyjadrené.

Pravne upozornenie

Podmienky používania webu Finance.sk
Aké sú práva a povinnosti užívateľov a prevádzkovateľa webu? Čo je obsahom webu, autorské právo a kto zodpovedá za škodu? čítajte v Podmienkach užívania webu Finance.sk
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Ako sú spracovávané vaše údaje? Ako môžete uplatniť svoje právo? Ako postupovať pri podozrení s neoprávneným spracovaním? Čítajte viac v Súhlase so spracovaním osobných údajov

Aktuálne články Finance.sk

Sporenie a investovanie. Poznať rozdiel vám ušetrí starosti aj peniaze

01.04.2020

Mnoho ľudí rozdiel nevidí. Preto majú hlavu v smútku, len čo padnú trhy na svoje dno. Sporenie a investovanie sú dva rozdielne spôsoby nakladania s peniazmi. Na neznalosť môžete nepríjemne doplatiť.

Máte starší rodinný dom a chcete ho zatepliť? Môžete získať príspevok 8 800 eur

01.04.2020

Ministerstvo dopravy a výstavby SR nedávno vyhlásilo šiestu výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok na zateplenie rodinnéh domu.

Platenie odtlačkom prsta a biometriou tváre chcú Slováci viac, než heslá a PIN

31.03.2020

Slovenskí spotrebitelia uprednostňujú biometrické overovanie platieb pred heslami, vyplýva to z regionálnej štúdie spoločnosti VISA.

LPG alebo CNG: ktorý pohon je praktickejší resp. lepší?

31.03.2020

Ak najazdíte veľa kilometrov, investícia do alternatívnych pohonov sa vám vráti pomerne rýchlo. 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama