Počet osobných bankrotov v júni dosiahol rekord

05.08.2013 | Lenka Šenkýřová, Finance.sk
Úvery a pôžičky - spravodajstvo


Ak ste sa ocitli vo finančných ťažkostiach a zrazu nie ste schopní splácať svoje dlhy, môžete sa ich navždy zbaviť prostredníctvom osobného bankrotu.  V júni bolo vyhlásených až 34 osobných bankrotov, čím bol prekonaný ich rekordný počet.

Osobný bankrot

Čoraz častejšie sa stretávame s pojmom osobný bankrot. Slovenská legislatíva však tento pojem doslova neupravuje, a tak v prípade uvedeného „osobného bankrotu“ ide správne o konkurz na majetok fyzickej osoby. Počet vyhlásených osobných bankrotov narastá, a to najmä pre neschopnosť fyzických osôb splácať finančné záväzky voči veriteľom. Tieto osoby sú tak ochránené pred veriteľmi. 

Počet osobných bankrotov narastá
Počas druhých troch mesiacov tohto roka bolo vyhlásených na Slovensku 84 osobných bankrotov. Vyplýva to z údajov spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau, ktorá zabezpečuje prevádzku viacerých úverových registrov. V júni bolo vyhlásených až 34 osobných bankrotov, čím bol prekonaný ich rekordný počet z januára tohto roku. Ide tak o najvyššiu úroveň, odkedy spoločnosť CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. analyzuje vývoj konkurzov. Celkový počet vyhlásených osobných bankrotov za prvých šesť mesiacov tohto roka je 174, čo je doteraz ich najvyšší polročný počet od roku 2006. V porovnaní s prvým polrokom 2012 ide o medziročný nárast o 62, resp. 55,36 % osobných bankrotov.

Najviac osobných bankrotov bolo v prvom kvartáli vyhlásených v Banskobystrickom kraji (17) a Bratislavskom kraji (16). S počtom 10 vyhlásených bankrotov nasledovali Trnavský, Nitriansky a Prešovský kraj. Naopak, najmenej bolo osobných bankrotov vyhlásených v Košickom, Trenčianskom a Žilinskom kraji, kde ich bolo vyhlásených zhodne 6.

Kedy môže fyzická osoba podať návrh na osobný bankrot?
Návrh na konkurz môžete podať, ak ste:

  • platobne neschopný, čo znamená, že máte viac než jedného veriteľa a viac ako jeden peňažný záväzok 30 dní po lehote splatnosti napriek tomu, že ste boli veriteľmi týchto pohľadávok písomne vyzvaný na ich zaplatenie,
  • predlžený, to znamená, že ste povinný viesť účtovníctvo, máte viac ako jedného veriteľa a hodnota vašich splatných záväzkov presahuje hodnotu vášho majetku.

Kde podať návrh na konkurz?
Návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok fyzickej osoby sa podáva na príslušnom okresnom súde podľa miesta vášho trvalého bydliska.So žiadosťou musíte predložiť aj kompletný zoznam vašich dlhov a kompletný súpis vášho majetku. Je preto logické, že sa vám oplatí podať návrh na konkurz v prípade, že výška vášho majetku nepresahuje výšku vašich dlhov.

Súd rozhodne do 15 dní od doručenia návrhu
Ak súd zistí, že návrh na vyhlásenie konkurzu spĺňa všetky zákonom ustanovené náležitosti, najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu rozhodne o začatí konkurzného konania. V opačnom prípade vás vyzve, aby ste v lehote 10 dní svoj návrh doplnil, prípadne odstránil nedostatky. Ak tak neurobíte, súd váš návrh odmietne. O začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Všetci veritelia tak vestník musia sledovať, aby sa stihli včas prihlásiť do konkurzu.

Skúšobné 3 roky, potom oddlženie
V prípade, že spolupracujete pri konkurze, súd stanoví trojročné skúšobné obdobie, počas ktorého ste povinný vždy na konci roka poskytnúť konkurznému správcovi prostriedky vo výške určenej súdom, najviac však 70 % svojho celkového čistého príjmu za uplynulý skúšobný rok, ktoré následne po odpočítaní svojej odmeny pomerne rozdelí medzi vašich veriteľov. Minimálne čiastka, ktorá zodpovedá životnému minimu, vám však ostane.
Po uplynutí konkurzu máte nárok za podmienok ustanovených Zákonom o konkurze a reštrukturalizácii domáhať sa na súde zbavenia svojich dlhov, resp. o oddlženie. Súd vám ho povolí, ak ste počas konkurzného konania riadne plnil svoje povinnosti ustanovené Zákonom č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prostredníctvom oddlženia tak neuspokojené pohľadávky zanikajú a stávajú sa nevymáhateľnými.

Dohľad súdu
Súd počas konkurzného konania vykonáva dohľad nad činnosťou konkurzného správcu. Súd je pri výkone dohľadu oprávnený požadovať od neho vysvetlenia alebo správy o priebehu konkurzného konania, ktoré je správca povinný súdu v určenej lehote poskytnúť.

Nie je to zadarmo
Chcete zažehnať hrozbu exekúcie? V tom prípade môžete vyhlásiť konkurz na váš majetok. Na to, aby ste sa však zbavili všetkých svojich dlhov, musíte prejsť celým procesom osobného bankrotu, ktorý trvá tri roky. V neposlednom rade musíte rátať aj s nákladmi na konkurzného správcu a inými administratívnymi nákladmi, ktoré nie sú najnižšie (preddavok na úhradu výdavkov správcu, preddavok pre správcu prihlásených veriteľov). Nie je to teda úplne zadarmo. Podmienky osobného bankrotu sú stanovené veľmi prísnym spôsobom. Na druhej strane vám však osobný bankrot po splnení týchto striktných podmienok umožní začať odznovu, s čistým štítom.

Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 0
Hlasované: 0 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Úvery a pôžičky - spravodajstvoPri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.