Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Daňové priznanie k dani z príjmov 2014: kto (ne)musí podať daňové priznanie?

Finance.sk

Aj vy si tento rok kladiete otázku, či musíte podávať daňové priznanie? Kedy je nutné podávať daňové priznanie k dani z príjmov a kedy sa jedná o výnimky sa dočítate v nasledujúcom článku.

 
Reklama

Celkové príjmy nad 1 867,97 eur

V prípade, že ste v roku 2013 dosiahli príjmy vyššie ako 1 867,97 eur, ste povinní podávať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb.

Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahŕňajú všetky príjmy (okrem príjmov z dane oslobodených) a tiež príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak sa jedná o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou.

Za daňovníka z neobmedzenou daňovou povinnosťou sa považuje ten daňovník, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo sa tu zdržiava viac ako 183 dní v kalendárnom roku.

Kto je daňový rezident?

Pokiaľ ste v zahraničí pracovali väčšiu časť roka je na mieste položiť si otázku, či ste alebo nie ste daňovým rezidentom.

Pokiaľ spĺňate podmienky a ste daňovým rezidentom zdaňujete  resp. uvádzate v daňovom priznaní príjmy zarobené na Slovensku ako aj zarobené v zahraničí. Ak ste daňovým nerezidentom, zdaňujú sa vám príjmy iba získané na Slovensku.

 • Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezident SR)

Rezidentom, teda daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou  je fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiava.

Obvykle zdržiavať sa na území Slovenskej republiky znamená, že nemáte trvalý pobyt na Slovensku ale zdržiavate sa tu aspoň 183 dní v kalendárnom roku. 183 dní sa môžete zdržiavať súvisle – to je pól roka – ale aj v niekoľkých obdobiach, kedy za započítava každý aj začatý deň pobytu.

 • Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident SR)

Pokiaľ na území Slovenskej republiky nemáte trvalý pobyt a ani sa tu nezdržiavate dlhšie ako 183 dní nie ste rezidentom ale stávate sa NEREZIDENTOM SR a teda sa vám zahraničné príjmy neuvádzajú v daňovom priznaní.

Ak sa na území Slovenskej republiky zdržiavate viac ako 183 dní avšak iba na účely štúdia alebo liečenia, alebo denne cestujete na a zo Slovenska len z dôvodu výkonu závislej činnosti (podnikania), i tak ste považovaní za daňových NErezidentov SR.

Nedaňové príjmy a príjmy oslobodené od dane

Daňové priznanie nemusíte podávať ani v prípade, ak ste v roku 2013 získali príjmy, ktoré sú buď od dane oslobodené alebo nie sú považované za predmet dane.

Príjmy oslobodené od dane sú vymenované v § 9 zákona o dani z príjmov fyzických osôb. Medzi ne patrí napríklad:

 • príjem z predaja nehnuteľnosti po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia, ak predávajúci nemal predmetnú nehnuteľnosť zahrnutú v obchodnom majetku,
 • príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa
 • dávky a podpory z verejného zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, nemocenského poistenia a úrazového poistenia,:
  • a to nemocenské dávky, dôchodkové dávky, úrazové dávky, dávky v nezamestnanosti, dávky garančného poistenia, štátne dávky, štátne sociálne dávky, dávky v hmotnej núdzi, peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného poistenia a pod.
 • plnenia z poistenia osôb okrem plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku,
 • štipendiá poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo poskytované vysokými školami,
 • výhry v lotériách a iných podobných hrách prevádzkovaných na základe povolenia vydaného podľa osobitných predpisov a obdobné výhry zo zahraničia (napr. Keno, Loto, Euromilióny)
 • výhry z reklamnej súťaže alebo zo žrebovania neprevyšujúce 350 eur,
 • prijatá náhrada za vyvlastnenie pozemkov a stavieb vo verejnom záujme vyplatená podľa osobitného predpisu

Zákon o dani z príjmov vymenúva druhy príjmov, ktoré nie sú predmetom dane:

 • príjem nadobudnutý darovaním (okrem darov poskytnutých v súvislosti s výkonom závislej činnosti, podnikateľskej činnosti alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti)
 • príjem nadobudnutý dedením (okrem príjmu z neho plynúceho)
 • úver a pôžička
 • podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva (okrem podielu na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti)
 • a podobne.
 
 
Sdílení a tisk
   
 
Reklama