Za porušenie pracovnej disciplíny vás zamestnávateľ nemôže vyhodiť

15.08.2017 | Barbora Magočová, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Aspoň nie vždy. Vyhráža sa vám zamestnávateľ výpoveďou pre porušenie pracovnej disciplíny? Čítajte, či má skutočne právo rozviazať s vami pracovný pomer.  


Aké porušenie pracovnej disciplíny je dôvodom pre výpoveď

Porušenia pracovnej disciplíny, pre ktoré vám zamestnávateľ môže dať výpoveď, sa rozdeľujú podľa intenzity porušenia na dva základne okruhy:

 

 

  •  1) Okamžité skončenie pracovného pomeru
V prvom rade môžete dostať výpoveď z dôvodov, pre ktoré by s vami zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer.

 

Prvým dôvodom, pre ktorý s vami zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer je vaše právoplatné odsúdenie pre úmyselný trestný čin – tento dôvod teda s porušením pracovných povinností primárne nemusí súvisieť.

Z hľadiska porušenia disciplíny je podstatným druhý dôvod pre okamžité skončenie pracovného pomeru, ktorý spočíva v tzv. závažnom porušení pracovnej disciplíny. Zákonník práce bližšie nešpecifikuje, aký prehrešok sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny a aký naopak potrebnú intenzitu závažnosti nedosahuje. V tomto smere však pomôže nahliadnutie do judikatúry súdov. 

Jedným z najčastejších závažných porušení pracovnej disciplíny je výkon práce pod vplyvom alkoholu či iných omamných alebo psychotropných látok.

Za závažné porušenie je považovaný aj útok na majetok zamestnávateľa. Ten môže mať podobu odcudzenia vecí z majetku zamestnávateľa (a to aj vecí pomerne nízkej hodnoty – napríklad kancelárskeho vybavenia), ale aj podobu poberania mzdy za dobu, keď ste pre zamestnávateľa mali vykonávať prácu, ale napriek tomu ste počas pracovnej doby riešili záležitosti nesúvisiace s výkonom práce. Za závažné porušenie sa v zásade považuje aj vaša neospravedlnená absencia.

Podľa ustálenej judikatúry Najvyššieho súdu SR je však v každom prípade porušenia pracovnej disciplíny potrebné skúmať konkrétne okolnosti – inými slovami platí, že čo u jedného zamestnanca môže byť vyhodnotené ako závažné porušenie disciplíny, môže byť u iného uzatvorené ako prípad menej závažného porušenia.

Hodnotenie intenzity porušenia pracovnej disciplíny podľa Najvyššieho súdu ovplyvňuje aj osoba zamestnanca, jeho doterajší postoj k plneniu pracovných povinností, situácia, v ktorej k porušeniu došlo a dokonca aj dôsledky porušenia pre zamestnávateľa (napríklad či konanie zamestnanca spôsobilo zamestnávateľovi škodu). Ak ste teda doteraz boli vzorným zamestnancom, existuje šanca, že súd vaše ojedinelé porušenie pracovnej disciplíny nebude v spore o neplatnosť výpovede hodnotiť tak prísne, ako zamestnávateľ. 

zmluva

 

 

  • 2) Písomné upozornenie s možnosťou výpovede
Druhým okruhom dôvodov výpovedí pre porušenie disciplíny je menej závažné porušenie pracovnej disciplíny. 
Pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny môžete na rozdiel od jej závažného porušenia dostať výpoveď len vtedy, keď vás zamestnávateľ v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornil na možnosť výpovede.

 

Z uvedeného logicky vyplýva, že zatiaľ čo u dôvodov, pre ktoré by s vami zamestnávateľ mohol okamžite ukončiť pracovný pomer postačí jediné porušenie, u menej závažné porušenia pracovnej disciplíny sa musíte dopustiť v priebehu polroka minimálne dvoch porušení a hneď v súvislosti s prvým porušením vás musí zamestnávateľ písomne upozorniť na to, že ak sa porušenie bude opakovať, môže s vami rozviazať pracovný pomer výpoveďou.

Ak sa teda dopustíte druhého menej závažného porušenia pracovných povinností až po uplynutí šesťmesačnej lehoty od doručenia písomného upozornenia na možnosť výpovede, zamestnávateľ vám za nové porušenie výpoveď dať nemôže – po takomto porušení môže zo strany zamestnávateľa maximálne nasledovať opäť „len“ písomné upozornenie na možnosť výpovede.

Pri výpovedi z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny sa oplatí poriadne skontrolovať text výpovede

Pri výpovedi z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny sú vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancom spravidla napäté; zamestnanec s hodnotením závažnosti porušenia pracovnej disciplíny väčšinou nesúhlasí. Ak je to aj váš prípad a zdá sa vám, že zamestnávateľ váš prehrešok posudzuje príliš prísne alebo vás dokonca obviňuje z niečoho, čoho ste sa nedopustili, upriamte pozornosť na písomné znenie výpovede.

Dôvod výpovede musí byť totiž vždy skutkovo vymedzený tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. 

V praxi sa neraz stáva, že zamestnávatelia vymedzia dôvod výpovede veľmi všeobecne – dokonca v nej niekedy iba odkážu na konkrétne ustanovenie Zákonníka práce. Toto je ale neprípustné – vo výpovedi by malo byť presne popísané, akým konkrétnym konaním sa zamestnanec dopustil porušenia pracovnej disciplíny.
 
Zamestnávatelia neraz doplatia v súdnom spore aj na to, že v písomnom znení výpovede pod tlakom uvedú dôvod, ktorý sa nakoniec ukáže ako nedostatočne závažné porušenie a následne sa snažia v súdnom spore poukázať na ďalšie porušenia, ktorých sa zamestnanec dopustil. Ani toto však nie je prípustné, kameňom úrazu je totiž skutočnosť, že podľa Zákonníka práce nie je dôvod výpovede možné dodatočne meniť – a teda ani doplňovať.
 
Pre úplnosť je potrebné dodať, že výpoveď pre porušenie z pracovnej disciplíny nemôže prísť z jasného neba – v prípade tohto druhu výpovede je zamestnávateľ povinný vás oboznámiť s dôvodom výpovede a umožniť vám vyjadriť sa k nemu.

Zamestnávateľ môže dať výpoveď len v určitej dobe po porušení

Pre porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, vám zamestnávateľ môže dať výpoveď iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode výpovede dozvedel. Ak sa v priebehu uvedenej dvojmesačnej lehoty vaše konanie, v ktorom možno vidieť porušenie pracovnej disciplíny, stane predmetom konania iného orgánu (napríklad vyšetrovania orgánmi činnými v trestnom konaní), možno vám dať výpoveď ešte do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa zamestnávateľ dozvedel o výsledku tohto konania.

Ak ste sa dopustili porušenia pracovnej disciplíny v cudzine, predlžuje sa doba pre danie výpovede na ďalšie dva mesiace po vašom návrate z cudziny. Najneskôr vám však zamestnávateľ môže dať výpoveď vždy len do jedného roka odo dňa, keď dôvod výpovede vznikol.

Foto: PixabayPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 23 krát 5 0.5