Nepracujete naplno? Hrozí vám výpoveď

16.03.2016 | Barbora Magočová, Finance.sk
Podnikanie - spravodajstvo


Aké podmienky musia byť splnené, aby ste mohli dostať výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh? Pozor! Výpoveď môže prísť aj vtedy, ak plníte všetky svoje pracovné povinnosti.


Najskôr výzva potom výpoveď

Ak v práci nepodávate dostatočný pracovný výkon, môže vás zamestnávateľ potrestať výpoveďou. Výpoveď vám však nemôže dať ihneď po zistení neuspokojivého plnenia pracovných úloh. Podľa Zákonníka práce je totiž povinný vás k odstráneniu nedostatkov písomne vyzvať a poskytnúť vám primeranú lehotu k náprave.

Ďalej podľa Zákonníka práce platí, že výpoveďou môže zamestnávateľ riešiť neuspokojivé plnenie pracovných úloh len vtedy, ak vám poslednú výzvu k náprave doručil v predchádzajúcich šiestich mesiacoch.

Neuspokojivé plnenie pracovných úloh v. porušenie pracovnej disciplíny

Zamestnávatelia často robia chybu v tom, že výpovedný dôvod spočívajúci v neuspokojivom plnení pracovných úloh si pletú s výpoveďou pre porušenie pracovnej disciplíny.

Na rozdiel od porušenia pracovnej disciplíny však neuspokojivé plnenie pracovných úloh vôbec nemusí spočívať v porušení vašich pracovných povinností. Pracovné úlohy neplníte uspokojivo, ak nespĺňate normu stanovenú pre váš pracovný výkon. Táto norma môže byť:

  • kvantitatívna (nevyrobíte stanovený počet výrobkov za hodinu, neuzatvoríte stanovený počet zmlúv) alebo
  • kvalitatívna (vyrobíte nekvalitný výrobok). 

Neuspokojivé plnenie pracovných úloh môže nastať aj v súbehu s porušením pracovnej disciplíny (nevyrobíte stanovený počet výrobkov za hodinu, pretože v pracovnej dobe namiesto plnenia pracovných povinností riešite súkromné záležitosti). 

Podstatou neuspokojivého plnenia pracovných úloh je teda neodvedenie dostatočne kvalitnej alebo dostatočne rýchlej práce. Porušenie pracovnej disciplíny naopak s kvalitou či rýchlosťou vašej práce vôbec nemusí súvisieť (hoci ju spravidla bude ovplyvňovať negatívne). V prípade výpovedného dôvodu spočívajúceho v porušení pracovnej disciplíny totiž ide výlučne o zavinené porušenie vašich povinností (pracovnú disciplínu porušíte napríklad vtedy, ak síce vyrobíte stanovený počet výrobkov za hodinu v potrebnej kvalite, ale v daný deň prídete do práce pod vplyvom alkoholu). 

Oba vyššie spomenuté výpovedné dôvody je potrebné striktne rozlišovať.

Pri porušení pracovnej disciplíny totiž môžete v závažných prípadoch porušenia dostať výpoveď aj bez predchádzajúceho upozornenia; v menej závažných prípadoch zase postačí samotné upozornenie. Zamestnávateľ vám teda na rozdiel od neuspokojivého plnenia pracovných úloh nemusí poskytovať primeranú lehotu k náprave. Pre úplnosť dodajme, že výpovedi pre porušenie pracovnej disciplíny sme sa venovali v článku s názvom Za porušenie pracovných povinností vás zamestnávateľ nemôže vyhodiť.

Ak máte pocit, že zamestnávateľ neuspokojivé plnenie pracovných úloh a porušenie pracovnej disciplíny vo výpovedi zamenil, môže byť omyl zamestnávateľa základom vašej obrany v spore o neplatnosť výpovede. Zákonník práce totiž vyžaduje skutkové vymedzenie výpovedného dôvodu tak, aby nebol zameniteľný s iným dôvodom; dôvod výpovede navyše nemožno dodatočne meniť.

Náležitosti výpovede a výzvy na odstránenie nedostatkov

Rovnako ako pri výpovediach z iných dôvodov, aj pri výpovedi pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh platí, že musí byť písomná a musí vám byť riadne doručená. Výpoveď sa musí opierať o dostatočne vymedzený dôvod, ktorý je možné podradiť pod neuspokojivé plnenie pracovných úloh. Dôvod nestačí vymedziť len všeobecne – vo výpovedi je treba uviesť, v čom konkrétne neuspokojivé plnenie pracovných úloh spočívalo.  

Okrem textu výpovede venujte pozornosť aj výzve na odstránenie nedostatkov. Ak výzva chýba úplne, dal vám zamestnávateľ výpoveď v rozpore s Zákonníkom práce. Ak zamestnávateľ na odstránenie nedostatkov síce vyzval, ale urobil tak iba ústne, opäť máte muníciu pre prípadný spor o neplatnosť výpovede. Z obsahu písomnej výzvy musí vyplývať, akým spôsobom môžete realizovať nápravu vytknutých nedostatkov. Ak ste napríklad obchodným reprezentantom a zamestnávateľ vám vytýka nedostatočný predaj, mal by vo výzve uviesť, aký počet uzatvorených kúpnych zmlúv sa považuje za uspokojivé plnenie pracovných úloh.  

Pozor na lehotu pre podanie žaloby

Ak podmienky pre platnosť výpovede pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh nie sú splnené, bráňte sa. S žalobou o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru však príliš neotáľajte. Žalobu je totiž možné podať najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa mal pracovný pomer skončiť. Ak si prajete v pôvodnom zamestnaní pracovať ďalej, nezabudnite tiež čo najskôr zamestnávateľovi oznámiť, že trváte na ďalšom zamestnávaní. Oznámenie zamestnávateľovi zašlite ideálne doporučenou zásielkou.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Podnikanie - spravodajstvo