Odniesla si v taške zvyšky od obeda - dostala hodinovú výpoveď

18.04.2016 | Barbora Magočová, Finance.sk
Podnikanie - spravodajstvo


Zamestnávateľ s vami podľa zákonníka práce môže skončiť pracovný pomer aj bez toho, aby čakal na uplynutie výpovednej doby. Dôvody pre okamžité skončenie pracovného pomeru sa navyše stále sprísňujú.


Hodinová výpoveď je trestom za porušenie povinnosti

Zamestnávateľ sa môže k okamžitému skončeniu pracovného pomeru (ľudovo tiež k tzv. hodinovej výpovedi) uchýliť len výnimočne. Podľa Zákonníka práce sa musíte okamžitého skončenia obávať len v prípade, ak:

a)ste boli právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,

b)ste závažne porušili pracovnú disciplínu.

Zamestnávateľ sa nemusí pre okamžité skončenie rozhodnúť ihneď vo chvíli, keď zistí, že ste sa dopustili niektorého z vyššie uvedených prehreškov. Možnosť hodinovej výpovede môže využiť ešte dva mesiace odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie dozvedel. Zamestnávateľ sa pochopiteľne môže o dôvode pre hodinovú výpoveď dozvedieť prakticky hocikedy – zákon preto okrem subjektívnej lehoty stanovuje aj objektívnu lehotu. Táto zamestnávateľovi bráni okamžite skončiť pracovný pomer pre prehrešok, ktorý vznikol dávnejšie, než rok dozadu.

Okamžité skončenie pracovného pomeru je pre každého zamestnanca veľmi nepríjemné – každý potenciálny zamestnávateľ si totiž veľmi dobre rozmyslí, či prijme niekoho, kto si zaslúžil potrestanie hodinovou výpoveďou.

Máte malé dieťa? Hodinová výpoveď sa vás netýka

K okamžitému skončeniu pracovného pomeru nemôže zamestnávateľ pristúpiť voči tehotnej zamestnankyni či zamestnankyni na materskej alebo rodičovskej dovolenke. Zákonník práce vás chráni pred hodinovou výpoveďou aj vtedy, ak ste osamelý rodič a staráte sa o dieťa mladšie ako tri roky.

V neposlednom rade platí benefit zákazu okamžitého skončenia pracovného pomeru aj pre zamestnancov, ktorí sa osobne starajú o blízku osobu, ktorá je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím.

Za blízku osobu sa pokladá váš príbuzný v priamom rade (otec, matka, starí rodičia a vaše deti či vnuci). Iné osoby sú vašimi blízkymi osobami, ak by ste ujmu, ktorú by utrpeli, dôvodne pociťovali ako vašu vlastnú ujmu.

Ak aj patríte do zvýhodnenej skupiny, ktorej sa hodinová výpoveď netýka, neradujte sa predčasne. To, že s vami nemôže zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer okamžite, neznamená, že ho nemôže ukončiť vôbec. Za splnenie podmienok pre hodinovú výpoveď vás môže podľa Zákonníka práce potrestať aspoň výpoveďou.

Úplnú imunitu pred ukončením pracovného pomeru majú len matky na materskej dovolenke a rodičia na rodičovskej dovolenke.

Súdy možnosti hodinovej výpovede neustále rozširujú

Právoplatné odsúdenie pre úmyselný trestný čin ako dôvod hodinovej výpovede v praxi nespôsobuje nijaké nejasnosti. Závažné porušenie pracovnej disciplíny je však už takpovediac „iná káva“. Skutočnosť, že na závažnosti určitého porušenia pracovnej disciplíny sa nezhodnú v prvom rade zamestnanec a zamestnávateľ, asi nikoho neprekvapí.

O závažnosti určitého prehrešku však často nemajú jasno ani súdy.

Ak ste sa dopustili dlhotrvajúcej neospravedlnenej absencie, popíjania alkoholu či užívania iných omamných látok v pracovnom čase alebo ste zamestnávateľovi ukradli majetok, s žalobou o neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru s najväčšou pravdepodobnosťou neuspejete.

Príliš dobré vyhliadky nemáte ani v prípade, že ste sa v pracovnom čase nevenovali práci ale iným činnostiam, prípadne ak ste sa v práci dopustili fyzického násilia.

V niektorých menej závažných prípadoch porušovania povinností však môžete tvrdiť, že prešľapy neboli také intenzívne, aby ste boli postihnutí hodinovou výpoveďou. Miera závažnosti porušenia totiž môže byť natoľko nízka, že ho zamestnávateľ smie riešiť maximálne písomným upozornením na možnosť výpovede.

Okrem posúdenia konkrétneho dôvodu pre okamžité skončenie sú v hre aj iné faktory, ktoré by mal zamestnávateľ zohľadňovať. Podstatné je napríklad aj to, aký prístup k plneniu pracovných povinností ste mali pred porušením a aké malo porušenie pre zamestnávateľa dôsledky.

Trendom je sprísňovanie posudzovania útoku na majetok zamestnávateľa

V poslednom období sa v rozhodovacej činnosti súdov týkajúcej sa hodinových výpovedi objavuje najmä prísne posudzovanie akýchkoľvek útokov na majetok zamestnávateľa.

Najvyšší súd ČR napríklad posúdil ako dôvod pre okamžité skončenie pracovného pomeru konanie zamestnankyne, ktorá pracovala ako pomocná kuchárka. Po kontrole jej tašky pri odchode z pracoviska zamestnávateľ zistil, že si domov nesie 3 bochníky knedle, dve litrové fľašky zaváranej kapusty a 4 balené sušienky.

Zamestnankyňa sa bránila, že si odnáša domov zvyšky od obeda, ktoré jej venovali aj iné kolegyne, ale súd jej obrane neuveril. Škoda spôsobená zamestnávateľovi by bola síce zanedbateľná, ale súd napriek tomu uzavrel, že hodinová výpoveď je platná.

Povinnosť zamestnancov riadne hospodáriť s majetkom zamestnávateľa a vyvarovať sa jeho odcudzeniu je totiž natoľko významná, že jej porušenie nemožno prehliadnuť ani z hľadiska narušenia lojality a dôvery medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Inými slovami podľa súdov platí, že od zamestnávateľa nemožno požadovať, aby ďalej zamestnával niekoho, kto ho úmyselne pripravuje o majetok.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 0
Hlasované: 0 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Podnikanie - spravodajstvo