Ako rýchlo si môžete zmeniť prácu?

18.05.2016 | Barbora Magočová, Finance.sk
Podnikanie - spravodajstvo


Premýšľate, ako čo najrýchlejšie skončiť pracovný pomer s aktuálnym zamestnávateľom, aby ste si mohli polepšiť? Poďte sa s nami pozrieť, aké sú vaše možnosti.


Nové lukratívnejšie pracovné miesto

Otázku, ako čo najrýchlejšie bez rizika ukončiť pôvodný pracovný pomer, si často kladú zamestnanci, ktorým sa naskytla možnosť lepšieho zamestnania. Vedzte však, že zamestnávateľ vám ukončenie pracovného pomeru nemusí umožniť ihneď.

V súvislosti s ukončením pracovného pomeru sa vám v zásade naskytajú tri základné možnosti:

  • 1)Výpoveď z pracovného pomeru,
  • 2)Okamžité skončenie pracovného pomeru.
  • 3)Uzatvorenie dohody o skončení pracovného pomeru.

Každé z uvedených riešení má svoje výhody a nevýhody, s ktorými je potrebné podľa konkrétnej situácie počítať. Poďme sa teda bližšie pozrieť na to, o aké klady a zápory ide.

Pri výpovedi musíte čakať na uplynutie výpovednej lehoty

Ak už vopred viete, že sa s vami zamestnávateľ na ukončení pracovného pomeru nebude chcieť dohodnúť, máte vždy možnosť ukončiť pracovný pomer jednostranne, a to písomnou výpoveďou.

Zamestnanec má oproti zamestnávateľovi tú výhodu, že môže pracovný pomer ukončiť výpoveďou vždy a z akéhokoľvek dôvodu (prípadne bez udania dôvodu).

Pre platnosť výpovede musíte ako zamestnanec dodržať v podstate len dve podmienky – výpoveď musí byť písomná a musíte ju zamestnávateľovi preukázateľne doručiť. Ak však potrebujete pracovný pomer ukončiť čo najrýchlejšie, ste pri výpovedi limitovaní dĺžkou výpovednej lehoty, ktorú nájdete vo svojej pracovnej zmluve; zo zákona však musí trvať vždy aspoň jeden mesiac.

Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa uvedeného kalendárneho mesiaca. Ak v pôvodnom zamestnaní nezotrváte napriek tomu, že vám výpovedná doba ešte neuplynula, hrozia vám viaceré komplikácie.

V situácii, keď do práce nechodíte kvôli novému zamestnaniu, je pre vás najväčšou hrozbou peňažná náhrada, na ktorú môže mať váš zamestnávateľ nárok v závislosti na obsahu vašej pracovnej zmluvy. Maximálnu možnú výšku peňažnej náhrady vypočítate tak, že vynásobíte svoju priemernú mesačnú mzdu a dĺžku výpovednej doby.

Okamžité skončenie je prípustné len z vymedzených dôvodov

Ak potrebujete Váš aktuálny pracovný pomer ukončiť naozaj rýchlo, javí sa ako ideálne riešenie okamžité skončenie pracovného pomeru. Problémom však je, že následky okamžitého skončenia pracovného pomeru sú pre oboch účastníkov pracovnoprávneho vzťahu natoľko závažné, že Zákonník práce pred bezdôvodným okamžitým skončením chráni nielen zamestnanca, ale aj zamestnávateľa. Ako zamestnanec preto môžete pracovný pomer skončiť okamžite len z nasledujúcich dôvodov:

  • 1)ak podľa lekárskeho posudku nemôžete ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia zdravia a zamestnávateľ vás nepreradí ani do 15 dní odo dňa predloženia uvedeného posudku na inú pre vás vhodnú prácu,
  • 2)zamestnávateľ vám nevyplatí mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri vašej dočasnej pracovnej neschopnosti alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,
  • 3)je bezprostredne ohrozený váš život alebo zdravie.

 

Mladiství zamestnanci majú navyše možnosť okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak nemôžu vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky. Pri okamžitom skončení pracovného pomeru nestačí, ak sa u vás dôvod pre okamžité skončenie pracovného pomeru vyskytne. Okamžité skončenie musíte realizovať písomne a navyše ho musíte doručiť zamestnávateľovi najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dna, keď ste sa o dôvode pre okamžité skončenie dozvedeli.

Zvýšenú pozornosť venujte aj obsahu písomného skončenia pracovného pomeru – dôvod skončenia v ňom presne vymedzte tak, aby bolo zamestnávateľovi jasné, prečo s ním pracovný pomer končíte okamžite. Nestačí pritom iba odkaz na zákonné znenie dôvodu – dôležitý je presný popis skutkových okolností, z ktorých vyvodzujete, že máte právo skončiť pracovný pomer v sprísnenom režime. 

Pre úplnosť dodajme, že okamžité skončenie je pre vás najvýhodnejšie najmä z finančného hľadiska. Zákonník práce vám totiž v takom prípade priznáva nárok na náhradu mzdy v sume vášho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

Nijaké z vyššie uvedených obmedzení však neplatia, ak ste stále v skúšobnej dobe. V takom prípade môžete skončiť pracovný pomer bez výpovednej lehoty a bez udania dôvodu, urobte tak však písomne a oznámenie o skončení zamestnávateľovi preukázateľne doručte. Zákonník práce síce stanoví, že pri skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe by malo byť oznámenie o skončení pracovného pomeru doručené druhej zmluvnej strane aspoň tri dni vopred – ak sa vám však túto lehotu nepodarí dodržať, nehrozí vám riziko, že by skončenie bolo neplatné – ide totiž len o tzv. poriadkovú lehotu.

Dohoda je ideálnym kompromisom, zamestnávateľ na ňu však nemusí pristúpiť

Z hľadiska rizika napadnutia prípadnej neplatnosti je určite najistejším a najmenej komplikovaným riešením rýchleho skončenia pracovného pomeru písomná dohoda. Ak sa vám podarí zamestnávateľa presvedčiť, aby s ňou súhlasil, dajte pozor, aby  v dohode bolo riadne uvedené, aký pracovný pomer sa končí a k akému dňu ukončenie nastane. Písomný výtlačok podpísanej dohody si starostlivo uschovajte.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 0
Hlasované: 0 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Podnikanie - spravodajstvo