Pracovná cesta v roku 2021: ako vypočítať stravné, diéty a vreckové?

13.05.2021 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Ak vykonávate prácu na inom mieste, než je dohodnuté v pracovnej zmluve, ste na pracovnej ceste. To znamená, že pracovná cesta začína už samotnou cestou na miesto výkonu práce a končí návratom z tohto miesta. Čo všetko potrebujete vedieť o pracovnej ceste? Dozviete sa v tomto článku.


Pracovná cesta je často obľúbenou záležitosťou zamestnancov. Okrem benefitu vycestovania do zahraničia je spojená aj s rôznymi príplatkami (stravné, vreckové resp. diéty), na ktoré má zamestnanec nárok. Poznáte výšku stravného na služobnej ceste? Vedeli ste, že máte nárok na vreckové? Kedy sa vám cestovné diéty kráti? Vypočítať si to všetko môžete aj v našej prehľadnej kalkulačke.

Cestovné náhrady v roku 2021

Zamestnávateľ vysielajúci zamestnanca na pracovnú cestu písomne určí miesto jej nástupu, miesto výkonu práce, čas trvania, spôsob dopravy a miesto skončenia pracovnej cesty; môže určiť aj ďalšie podmienky pracovnej cesty. Zamestnávateľ je pritom povinný prihliadať na oprávnené záujmy zamestnanca.

Pracovnú cestu možno rozdeliť do troch častí, a to:

 • príprava na pracovnú cestu,
 • výkon pracovnej cesty,
 • vyúčtovanie pracovnej cesty.

Pracovnú cestu môžete vykonávať na území Slovenska alebo v zahraničí. Trvanie tejto cesty obmedzené nie je, trvá skrátka toľko, koľko nevyhnutne potrebujete na jej dokončenie.

Zamestnanec môže byť vyslaný na pracovnú cestu na príkaz zamestnávateľa. Ten mu určí (písomne):

 • miesto nástupu na pracovnú cestu, ktoré je obvykle miesto pravidelného pracoviska
 • miesto výkonu práce
 • čas trvania pracovnej cesty, ktorý je stanovený začiatkom a predpokladaným koncom
 • začiatok a miesto skončenia pracovnej cesty, môže byť miesto pravidelného pracoviska alebo miesto výkonu práce, bydlisko zamestnanca, mesto alebo obec, kde sa zamestnanec zdržiava,
 • spôsob dopravy, ktorý v sebe zahŕňa cestu od miesta nástupu na pracovnú cestu do miesta výkonu práce a cestu naspäť do miesta ukončenia pracovnej cesty
 • prípadne aj ďalšie podmienky pracovnej cesty

Následne zamestnávateľ odhadne výdavky na pracovnú cestu a na základe nich poskytne preddavok.

Súhlas zamestnanca na pracovnú cestu nie je potrebný, ak vyslanie na pracovnú cestu vyplýva priamo:

 • z povahy dohodnutého druhu práce,
 • z miesta výkonu práce,
 • ak možnosť vyslania na pracovnú cestu je dohodnutá v pracovnej zmluve
 

ako vyporčítať stravné za tuzemskú pracovnú cestu?

Zdroj: Pixabay

Na čo všetko má zamestnanec nárok na pracovnej ceste?

 • náhrada preukázaných cestovných výdavkov – cestovný lístok, letenka, taxi, atď. Osoba na pracovnej ceste môže na pracovnej ceste využiť ľubovoľný spôsob dopravy, napríklad vlak, autobus, loď, lietadlo alebo automobil
 • náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie
 • stravné, zákon presne určuje náhradu za stravu v závislosti od trvania pracovnej cesty: 5 až 12 hodín, nad 12 hodín až 18 hodín, nad 18 hodín
 • ďalšie náklady v súvislosti s plnením pracovnej úlohy: poplatky za telefón, diaľnicu, za internet
 • náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cesty na návštevu jeho rodiny do miesta pobytu alebo medzi zamestnávateľom a zamestnancom vopred dohodnutého miesta pobytu rodiny na území Slovenskej republiky, ak podľa určených podmienok pracovná cesta trvá viac ako sedem po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, a to každý týždeň, ak nie je v kolektívnej zmluve, prípadne v pracovnej zmluve alebo v inej písomnej dohode so zamestnancom dohodnutá táto náhrada za dlhší čas, najdlhšie však za jeden mesiac.

Sadzby diét na pracovné cesty za rok 2021 (tuzemské)

Výška stravného sa určí vždy podľa toho, koľko času na služobnej ceste strávite:

 • Ak je čas strávený mimo pracovisko kratší ako 5 hodín:
  • nemáte nárok na stravné.
 • Ak ste na služobnej ceste viac ako 5 hodín a menej ako 12 hodín:
  • máte nárok na 5,10 eur
 • Pri pobyte od 12 do 18 hodín:
  • vám patrí 7,60 eur
 • Ak trvá služobná cesta viac ako 18 hodín:
  • dostanete na stravnom 11,60 eur

Krátenie stravného: čo zníži výšku stravného?

Čo vám výšku stravného zníži? Ak je vám strava poskytnutá zdarma.

Ak má zamestnanec počas služobnej cesty poskytnuté bezplatné stravovanie, zníži sa jeho stravné. 

 • o 2,90 eur za každé poskytnuté raňajky
 • o 4,64 eur za každý poskytnutý obed
 • o 3,48 eur za každú poskytnutú večeru

Zamestnanec, ktorý strávil na služobnej ceste celý deň a boli mu poskytnuté raňajky, obed a večera, tak v rámci stravného nič nezíska.

Ak cestuje služobne do zahraničia a zahraničná cesta trvá do 6 hodín, zamestnávateľ musí poskytnúť 25% z celej sadzby stravného pre danú krajinu. V prípade trvania služobnej cesty od 6 do 12 hodín to je 50% a nad 12 hodín 100%.

Dokedy treba vyúčtovať pracovnú cestu?

Zamestnávateľ vypláca zamestnancom cestovné náhrady spolu so mzdou za predchádzajúci kalendárny mesiac.

Zamestnanec je povinný do desiatich pracovných dní po dni skončenia pracovnej cesty predložiť zamestnávateľovi doklady potrebné na vyúčtovanie pracovnej cesty a vrátiť nevyúčtovaný preddavok.

Zamestnávateľ môže vo vnútornom predpise túto lehotu predĺžiť najviac na 30 kalendárnych dní u zamestnancov, ktorých častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 3 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo