Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Daňové priznanie – zdaňovanie príjmov zo zahraničia.

Finance.sk

Na podanie daňového priznania za rok 2009 zostáva necelý mesiac. Od vstupu SR do EÚ došlo k rozsiahlejšiemu pohybu pracovnej sily mimo Slovenskej republiky, čo zo sebou prináša okrem iného daňové povinnosti.

 
Reklama

Veľa otázok, s ktorými sa na nás obraciate prostredníctvom daňovej poradne smeruje k tomu, ako správne vyrovnať svoju daňovú povinnosť z príjmov, ktoré ste zarobili za hranicami. Preto sme sa rozhodli objasniť problematiku zdaňovania príjmov zo zdrojov v zahraničí.

Hneď úvodom  je potrebné povedať, že kombinácií pri riešení jednotlivých prípadov môže byť veľa, preto treba vždy postupovať osobitne podľa konkrétnych podmienok daňovníka.

Rezident – nerezident Slovenskej republiky

Pre správne určenie ako postupovať pri zdaňovaní príjmu zo zahraničia je dôležité určenie daňovej rezidencie.  Podľa § 2 písm. d) bod 1zákona 595/2003 z. z. o dani z príjmov,  slovenským rezidentom je ten, kto má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, alebo sa zdržiava na území Slovenskej republiky dlhšie ako 183 dní v príslušnom kalendárnom roku.

Právne úpravy v každom štáte stanovujú vlastné kritériá na určenie daňovej rezidencie. Preto môže nastať situácia, keď sa občan SR s trvalým pobytom na Slovensku nebude považovať za daňového rezidenta Slovenskej republiky. A to z dôvodu, že je prítomný a dosahuje príjmy v inej krajine .

Dochádza ku konfliktu daňovej rezidencie, pri ktorej sa postupuje podľa rozhodovacích  podmienok na určenie daňovej rezidencie, ktoré sú obsahom príslušných zmlúv o zamedzení  dvojitého zdanenia medzi Slovenskom a príslušnou krajinou. Ide o medzinárodné zmluvy, ktoré majú prednosť pred slovenskou daňovou legislatívou.

Vo všetkých zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia sa opakujú hľadiská (podmienky ) pre určenie daňovej rezidencie.  Daňovník je rezidentom v štáte :

a/  v ktorom má trvalý pobyt, alebo v ktorom má k dispozícii stály byt,

b/  ak má k dispozícii stály byt v oboch štátoch, považuje sa za rezidenta štátu ku ktorému má
     užšie osobné, rodinné, kultúrne a hospodárske vzťahy (tzv. stredisko životných záujmov),

c/  ak nemožno určiť, v ktorom štáte má táto osoba stredisko svojich životných záujmov, 
     alebo ak nemá k dispozícii stály byt v žiadnom štáte, považuje sa za rezidenta len toho 
     štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava (viac ako 183 dní v roku),

d/  ak sa občan obvykle zdržiava v oboch štátoch alebo sa nezdržiava v žiadnom z nich, 
     považuje sa za rezidenta len toho štátu, ktorého je štátnym príslušníkom,

e/  ak je občan štátnym príslušníkom oboch štátov alebo nie je štátnym príslušníkom žiadneho 
     z nich, príslušné orgány zmluvných štátov upravia túto otázku vzájomnou dohodou.

O tom, s kým má Slovensko uzatvorené zmluvy  o zamedzení dvojitého zdanenia môžete nájsť informácie na stránke drsr.sk, aké zmluvy sa týkajú krajín EU sa dozviete aj z našej abecedy Zamedzenie dvojitého zdanenia.

Ak daňovník zistí, pri zohľadnení všetkých podmienok, že je rezidentom SR podáva daňové priznanie na Slovensku.

Kto a kedy je povinný podať daňové priznanie na Slovensku pri príjme zo zahraničia.

Občan – daňový rezident Slovenskej republiky je povinný podať daňové priznanie  za rok 2009, vtedy ak za rok 2009 dosiahol príjmy podliehajúce dani (kdekoľvek vo svete )  vo výške presahujúcej čiastku 2 012,85 eur (§ 32 zákona č.595/2003 z. z. o dani z príjmov).

V daňovom priznaní daňovník musí uviesť všetky príjmy, podliehajúce dani a dosiahnuté na Slovensku aj v zahraničí.

Ako teda postupovať pri zdanení príjmu zo zahraničia.

Ak daňovník, rezident SR má príjem zo Slovenska aj zo zahraničia postupuje pri zdanení tak, že si vyrovná daň v zahraničí a vyžiada si potvrdenie o vyrovnaní dane (daňový domicil).

Tento doklad preukazuje, že vyrovnal daň v zahraničí zo svojich príjmov. Na základe tohto dokladu, ktorý si prinesie na Slovensko zahrnie takzvané „celosvetové príjmy“ do svojho daňového priznania na Slovensku a doklad priloží ako prílohu k daňovému priznaniu.

V prípade, že daňovník pracuje a má príjmy celý rok len v zahraničí a na Slovensku žiadne príjmy nemá, postupuje tak , že príjmy v zahraničí zdaní. Zároveň skúma či je rezidentom SR.

Ak rezidentom SR je, podá daňové priznanie aj na Slovensku, ak nie je, tak na Slovensku daňové priznanie podať nemusí.

Správne určenie daňovej rezidencie a nadväzne správne zdanenie príjmov na Slovensku aj v zahraničí si daňovník môže zabezpečiť dvoma spôsobmi :

1. využitím služieb odborníka,
2. postupovaním vlastnými silami.

Vzhľadom na zložitosť problematiky odporúčame Vám využiť prvú možnosť.

 
 
Sdílení a tisk
   
 
Reklama