Garančné poistenie: Kto má nárok na dávku z garančného poistenia

05.06.2012 | Zdenka Školniková, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Novelou zákona o konkurze a reštrukturalizácii sa od 1.1.2012 rozšíril okruh subjektov, na ktoré nemôže byť vyhlásený konkurz, a teda garančné poistenie už platiť nemusia.


Garančné poistenie je zložkou sociálneho poistenia podľa zákona č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Jedná sa poistenie subjektov, na ktoré môže byť vyhlásený konkurz na základe zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Garančné poistenie je poistenie platené pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnanca a na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Kto je garančne poistený?

 • Podľa spomínaného zákona o sociálnom poistení je povinne garančne poistený zamestnávateľ, ktorý je:
 • Právnická alebo fyzická osoba, ku ktorej je fyzická osoba v pracovnom pomere
 • Družstvo, ku ktorému je člen družstva v pracovnom vzťahu
 • Právnická alebo fyzická osoba, pre ktorú zamestnanec vykonáva prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Povinne garančne poistený nie je zamestnávateľ, ktorý je vedený v § 18 ods.1 zákona o sociálnom poistení, a ktorý je zastupiteľským úradom cudzieho štátu a zamestnávateľ, na ktorého nemôže byť vyhlásený konkurz. Na základe zákona o konkurze a reštrukturalizácii s platnosťou do 31.12.2011 subjektmi, na ktoré nemôže byť vyhlásený konkurz sú:

 • Štát
 • Štátna rozpočtová organizácia
 • Štátna príspevková organizácia
 • Štátny fond
 • Obec
 • Vyšší územný celok
 • Iná osoba, za ktorej všetky záväzky zodpovedá alebo ručí štát
 • Národná banka Slovenska
 • Fond ochrany vkladov
 • Garančný fond investícií

Vymenované subjekty neboli do 31.12.2011 povinné platiť garančné poistenie. Od 1.januára 2012 sa novelou zákona okruh subjektov doplnil o rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a vyššieho územného celku, ktoré od tohto dátumu nie sú garančne poistené a teda ani povinné platiť poistné na garančné poistenie.

Kto má nárok na dávku garančného poistenia?

Nárok na dávku garančného poistenia má zamestnanec, ktorý je alebo bol v pracovnoprávnom vzťahu u zamestnávateľa, ktorý sa stal platobne neschopným a neuspokojoval nároky zamestnanca z pracovnoprávnych vzťahov:

 • Pracovný pomer
 • Dohoda o vykonaní práce
 • Dohoda o brigádnickej práci študentov
 • Dohody o pracovnej činnosti
 • Člen družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu

Nárok na vyplatenie garančnej dávky vzniká splnením podmienok ustanovených zákonom č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení na vznik nároku na dávku a podaním žiadosti o jej priznanie. Zamestnávateľ sa pokladá za platobne neschopného ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu. Za deň vzniku platobnej neschopnosti sa berie deň doručenia návrhu na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu. Ak zamestnávateľ neuspokojuje nároky z pracovnoprávneho vzťahu, ale návrh na vyhlásenie konkurzu podaný nebol dávka garančného poistenia nebude vyplatená. Tak isto nebude táto dávka vyplatená ak bol pracovnoprávny vzťah so zamestnancom uzatvorený po vzniku platobnej neschopnosti.

Výška dávky garančného poistenia

Výška dávky je poskytovaná v sume príslušného nároku zvýšeného o poistné na :

 • Zdravotné, nemocenské, starobné a invalidné poistenia a poistenie v nezamestnanosti, ktoré povinne platí zamestnanec
 • Preddavok na daň alebo daň z príjmu zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov vypočítaných podľa podmienok platných v príslušnom kalendárnom mesiaci, za ktorý uvedený nárok vznikol.
 • Maximálna výška dávky sa rovná trojnásobku jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu stanoveného ku dňu vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa.

Pri vzniku platobnej neschopnosti v období od 1.januára do 30.júna kalendárneho roka sa používa všeobecný vymeriavací základ platný v kalendárnom roku dva roky prechádzajúcemu kalendárnemu roku, v ktorom vznikla platobná neschopnosť.  Ak vznikla platobná neschopnosť v období od 1.júla do 31.decembra kalendárneho roka používa sa všeobecný vymeriavací základ platný v kalendárnom roku predchádzajúcemu kalendárnemu roku, v ktorom vznikla platobná neschopnosť.

Zamestnanec má nárok na túto maximálnu výšku dávky garančného poistenia:

 • od 1.7.2009- 30.6.2010 sa jej výška rovná sume 2169,10 eur, čo je trojnásobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu platného pre rok 2008
 • od 1.7.2010- 30.6.2011 sa jej  výška rovná sume 2233,50 eur, čo je trojnásobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu platného pre rok 2009

Dávku garančného poistenia vypláca Sociálna poisťovňa. Zamestnancovi sa dávka vyplatí najneskôr 60 dní po doručení žiadosti a jej priznania a po splnení zákonom stanovených podmienok. Sadzba poistného pre garančné poistenie pre zamestnávateľa je stanovená vo výške 0,25%, maximálny vymeriavací základ platný od 1.januára 2012 predstavuje sumu 1153,50 eur.

Príklad : Zamestnávateľ sa v dôsledku odbytových ťažkostí dostal v roku 2011 do platobnej neschopnosti. Ani v roku 2012 nie je schopný platiť poistné na sociálne poistenie a príspevky do Sociálnej poisťovne za svojich zamestnancov. Budú mať v tomto prípade zamestnanci nárok na dávku garančného poistenia, ak bude na tohto zamestnávateľa vyhlásený konkurz?

Schopnosť zamestnávateľa odvádzať poistné na garančné poistenie nemá vplyv na nárok zamestnanca na dávku garančného poistenia. Zo zákona o sociálnom poistení vyplýva, že nároky zamestnanca vyplývajúce z povinného sociálneho poistenia sú zachované aj v prípade, že si zamestnávateľ neplní odvodové povinnosti. Zamestnancom budú nemocenské, dôchodkové a dávky v nezamestnanosti a dávky garančného poistenia vyplatené aj v takomto prípade. Dlžné sumy poistného od zamestnávateľa budú vymáhané v súlade so zákonom o sociálnom poistení.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 0
Hlasované: 0 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvoh