Tag daň z pozemkov

Daň z pozemkov je daň, kotrá sa vzťahje na miestne dane. Je to daň z nehnuteľnosti, respektíve daň z pozemku, ktorý vlastníte. Predmetom dane je orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, lesné pozemky, rybníky s chovom rýb a iné vodné plochy, prípadne stavebné pozemky.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy