Tag daň za psa

Daň za psa je daň, ktorá sa vzťahuje na miestne dane. Platí sa u príslušného správcu daní, na ktorého území je pes chovaný. Túto povinnosť určuje Zákon o miestnych daniach, respetíve zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy