Tag daň za užívanie verejného priestranstva

Daň za užívanie verejného priestranstva je daň, ktorá sa vzťahuje na miestne dane. Za takéto priestranstvo sa považujú pozemky vo vlastníctve obce alebo mesta, na ktoré má prístup verejnosť. Sadzbu dane určuje obec alebo mesto, za každý aj keď len začatý m2 a aj za každý začatý deň.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy


h