Tag finančná správa

Finančná správa je orgán štátnej správy, ktorí pôsobí v oblasti daní, poplatkov, colníctva. Je hlavným výbercom a správcom daní a cla, čím napĺňa štátnu kasu. Spadá pod Ministerstvo financií, kde prezidenta Finančnej správy vymenúva a odvoláva minister financií.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy