Tag miestna daň

Miestna daň je daň, ktorá sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, za psa, za nehnuteľnosť, za využívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie automaty, za vjazd motorového vozidla do historickej časti mesta alebo obce a daň za jadrové zariadenie.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy