Tag poistenie

Poistenie je vo všeobecnosti záväzok poskytovateľa poistenia voči klientovi, respektíve poistencovi, ktorý je potvrdený poistnou zmluvou. Poskytovateľ poistenia, respektíve poisťovňa sa v nej zaručuje za poistné plnenie v prípade, že poistencovi vznikne škodová udalosť a to za určitých podmienok a pravidiel. Poistné plnenie nebude schválené, ak poistenec nedodrží podmienky a pravidlá vyplývajúce z poistnej zmluvy.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy