Tag predmet dane

Predmet dane je presne definovaný v zákone a vzťahuje sa k dani, ktorú je poplatník povinný zaplatiť. Predmetom dane z príjmu sú napríklad presne definované príjmy, predmetom dane z nehnuteľnosti sú zákonom dané nehnuteľnosti a predmetom DHP je nakúpený materiál.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy