Tag prídavky na deti

Prídavky na deti sú peňažná dávka, ktorú poskytuje štát rodine na výchovu a výživu nezaopatrených detí. Nárok na tieto dávky máte v tom prípade, že máte v starostlivosti nezaopatrené dieťa, ktoré má spolu s vami trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku. Nezaopatrené dieťa je dieťa, ktoré nemá ukončenú povinnú školskú dochádzku, avšak najviac do dovŕšenia 25 rokov.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy