Tag smrť úrazom

Smrť následkom úrazu je označenie pre úraz, ktorý svojou závažnosťou a následkami privodí osobe smrť. Poistenie smrti následkom úrazu patrí do kategórie životného poistenia osôb a v prípade poistného plnenia je poistná suma vyplatená oprávnenej osobe, ktorú do zmluvy uvedie poistenec.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy


h