Tag sporenie s výpovednou lehotou

Sporenie s výpovednou lehotou je typ sporenia, ktorý je ohraničený časovým úsekom a viazaný na konkrétnu výpovednú lehotu. V praxi to znamená, že ak má klient v úmysle z takéhoto účtu vybrať finančné prostriedky, musí to nahlásiť v stanovenej výpovednej lehote. Takže ak je to sporiaci účet s výpovednou lehotou 1 mesiac, klient musí nahlásiť výber peňazí mesiac dopredu.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy