Pôžičky a úvery

Základnou činnosťou komerčných bánk je obchodovanie s finančnými prostriedkami, pod čím rozumieme prijímanie vkladov a poskytovanie úveru.


Úver je možné definovať ako objem finančných prostriedkov, ktoré veriteľ poskytne dlžníkovi za úplatu vo forme úroku.

Ak chce klient zažiadať o úver, mal by sa pripraviť na to, že každá banka má stanovenú vlastnú úverovú politiku a pri poskytovaní úveru klientom uplatňuje mnoho zásad a metodologických postupov.

Skôr ako banka poskytne úver resp. uzavrie s klientom úverovú zmluvu, preverí bonitu klienta tzn. či je schopný klient splácať prípadnú úver. Pri posudzovaní bonity  klienta banka najskôr spraví úverovú analýzu, pri ktorej skúma:

 • či poskytnutý úver zodpovedá úverovej politike banky, či výška úveru je v súlade s možnosťou banky a poskytnutie úveru je v súlade so zákonom,
 • serióznosť klienta a jeho ochotu platiť dlhy,
 • schopnosť splatiť úver i s úrokom, čo je posudzované pri podnikoch podľa jeho finančnej situácie, pri osobách podľa výšky dosahovaného príjmu,
 • výška vlastného kapitálu a výška záväzku,
 • zaistenie úveru t. j. druhotné zdroje príjmu pre prípad, že dlžník nemá dostatok peňažných prostriedkov na splácanie úveru a úroku. Úvery môžu byť zaistené rôznymi spôsobmi, najčastejšie zástavou hnuteľných a nehnuteľných vecí (t. j. hypotékou),

Hlavnými kritériami pri samotnom rozhodovaní o poskytnutí úveru sú:

 • návratnosť, t. j. schopnosť dlžníka splatiť úver v dohodnutej lehote,
 • výnosnosť úveru,

Návratnosť úveru ovplyvňuje predovšetkým výška dosahovaného príjmu. Jeho výnosnosť je závislá predovšetkým od výšky úrokovej sadzby. Tu ovplyvňuje mnoho faktorov ako sú:

 • výška sadzieb SNB,
 • sadzby konkurencie,
 • výška nákladov banky,
 • charakter úveru,
 • ekonomické podmienky ? napr. miera inflácie atď.

Druhy úrokových sadzieb z úveru

Banky pri poskytovaní úveru používajú štandardne dva druhy úrokových sadzieb:

 • pevnú úrokovú sadzbu, ktorá je stanovená pevne určeným percentom,
 • pohyblivú úrokovú sadzbu, ktorá sa skladá z dvoch položiek a to základnej sadzby, ktorú vyhlasuje centrála príslušnej banky a odchýlky, ktoré sú dohodnuté s klientom pri uzatváraní zmluvy.

V prípade, že klient uspeje a prejde úverovou analýzou, nič nebráni uzavretiu samotnej úverovej zmluvy. Jedná sa o písomnosť, ktorou sa (podľa obchodného zákonníka) zaväzuje veriteľa, že na požiadanie dlžníka poskytne v jeho prospech peňažné prostriedky do určitej výšky a dlžník sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť úroky.

Úverová zmluva by mala obsahovať presné a nezameniteľné údaje o jednotlivých stranách zjednávajúcich úver i charakter úveru.

Úverová zmluva by mala mať nasledujúce náležitosti:

 • názov a sídlo PO pripadne meno a adresu FO,
 • názov banky,
 • účel úveru,
 • výška úveru,
 • výška úrokovej sadzby,
 • spôsob čerpania úveru,
 • termíny a čiastky splátok úveru a úrokov,
 • splatnosť úveru,
 • spôsob zaistenia,
 • práva a povinnosti klienta a banky,
 • dátum uzavretia zmluvy,
 • podpisy zástupcu banky a klienta.

Druhy pôžičiek a úverov

Bankový úver môžeme rozdeliť podľa rôznych kritérií do niekoľkých kategórií. Najdôležitejším a rozhodujúcim rozdeľujúcim prvkom je doba, na ktorú je úver poskytnutý.

Základné rozdelenie úveru:

1. Podľa doby splatnosti:

 • krátkodobé (do 1 roka),
 • strednodobé (od 1 až do 4 rokov),
 • dlhodobé (viac než 4 roky),

2. Podľa poskytnutej meny:

 • eurové,
 • devízové (v inej mene),

3. Podľa poskytnutých záruk:

 • zaistené (úver je zaistený zástavou),
 • nezaistený (banka nevyžaduje zástavu, poskytuje sa iba dobrým klientom banky),

4. Podľa spôsobu čerpania:

 • jednorazové úvery (klient vyčerpá dopredu stanovenú čiastku jednorázovo alebo postupne v dopredu dohodnutých termínoch),
 • vo forme úverovej linky (klient si opakovane požičiava finančné prostriedky na financovanie vlastných potrieb do výšky stanoveného úverového limitu),

5. Podľa subjektu, ktorému je úver poskytnutý:

 • úvery pre podnikateľské účely (slúži k financovaniu prevádzkových či investičných potrieb firiem),
 • úvery občanom (môžu byť buď účelovo zamerané napr. nákup pozemku alebo mať formu osobného úveru),
 • medzibankové úvery,
 • úvery obciam a mestám.

Rozdelenie úverov a pôžičiek podľa splatnosti

Pozrieme sa na podrobnejšiu oblasť úverov rozdelenú podľa doby splatnosti, do jednotlivých kategórií môžeme priradiť nasledujúce základné formy:

Krátkodobé úvery (doba splatnosti nepresahuje 1 rok):

 • povolené prečerpanie (kontokorentný úver) ide o úver, ktorý banka poskytuje v pohyblivej výške na bežnom účte klienta.
 • lombardný úver - ide o úver, ktorý je zaistený zástavou hnuteľnej veci alebo práva. Tento úver je poskytovaný fixnou čiastkou a má pevnú lehotu splatnosti. Lombardné úvery môžu mať rôzne formy zástavy, napr. na cenné papiere, na tovar, na pohľadávky a iné,
 • zmenkový úver - ako už samotný názov napovedá, tento úver je podmienený existenciou zmenky ako cenného papieru,
 • ručiteľský úver - pri tejto forme úveru banka preberá spravidla jednorazový záväzok za svojho (prvotriedneho) klienta voči tretej osobe.

Strednodobé a dlhodobé úvery (doba splatnosti je dlhšia ako 1 rok):

 • hypotekárny úver - spravidla dlhodobý úver s dlhšou dobou splatnosti, ktorý je zaistený zástavným právom k nehnuteľnosti, 
 • emisný úver - úver, ktorý je poskytnutý na základe odkúp emisie cenných papierov (najčastejšie obligácií), ktoré dlžník emituje za účelom získania finančných prostriedkov.

Medzi najvyužívanejšie úvery, ktoré si získavajú stále väčšiu obľubu, patria spotrebné úvery. Doba splatnosti pri týchto úveroch je veľmi variabilná, a preto môžu byť zaradené do akejkoľvek z výšky uvedených kategórií. Do krátkodobých úverov môžeme zaradiť malé osobné pôžičky, do stredne či dlhodobých zas úvery na nákup spotrebných predmetov dlhodobejšej potreby.

V bankových sektoroch je možné využiť aj špeciálne finančné úverové operácie, do ktorých môžeme zaradiť:

 • faktoring - kúpa krátkodobých pohľadávok pred dobou ich splatnosti,
 • forfaiting - kúpa strednodobých a dlhodobých pohľadávok pred dobou splatnosti,
 • leasing - ide o prenájom investičného zariadenia, predmetu dlhodobej spotreby a iných predmetov za zjednané nájomné na dobu určitú či neurčitú.


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Súvisiace články: