Spotrebné úvery

Spotrebné úvery poskytujú finančné inštitúcie (bankové i nebankové)v rôznych podobách klientom na riešenie ich neočakávanej finančnej potreby. Ide o pôžičky fyzickým osobám na financovanie ich nepodnikateľských potrieb. Slúžia predovšetkým na nákup spotrebného tovaru, na financovanie rôznych služieb (školné, dovolenka) a môžu slúžiť aj na financovanie nákupu či rekonštrukciu nehnuteľností. Pokiaľ je úver čerpaný ako neúčelový, môže ho klient využiť na ľubovoľný účel.

Podmienky  spotrebného úveru

Spotrebný úver je obvykle ponúkaný fyzickým osobám - občanom starším 18 rokov, so slovenským štátnym občianstvom a trvalým bydliskom na území Slovenskej republiky. Poskytnutie spotrebných úverov môže byť ďalej viazané na vedenie účtu v banke, a to po určitú stanovenú dobu (napr. 3 mesiace), alebo si ho klient musí založiť pri kladnom vybavení žiadosti o úver.

Členenie spotrebných úverov

Spotrebné úvery môžeme rozdeliť do širokej škály kategórii podľa rôznych hľadísk:

1. podľa účelovosti

 • účelové úvery - sú poskytnuté priamo na konkrétny vopred stanovený účel (napr. nákup spotrebného tovaru, automobilu, atď.)
 • bezúčelové (neúčelové) úvery - záleží na klientovi, na čo poskytnutý úver použije. Cenou za neoznámenie účelu je vyššia úroková sadzba

2. podľa typu výplaty

 • hotovostné úvery - poskytnuté finančné prostriedky sú vyplatené v hotovosti
 • bezhotovostné úvery - peniaze sú zaslané klientovi na jeho bankový účet

3. podľa zaistenia

 • zaistené úvery - banka vyžaduje istenie vecou hnuteľnou (napr. automobilom) či nehnuteľnosťou
 • nezaistené úvery - spoločnosti ich poskytujú iba svojim "top" prvotriednym klientom

4. podľa doby splatnosti

 • krátkodobé úvery - do jedného roka
 • strednodobé úvery - 2 - 5 rokov
 • dlhodobé úvery - 5 a viacej rokov

Ďalej sa samozrejme dajú úvery deliť aj podľa ďalších hľadísk napr. podľa čerpania (jednorazové, postupné), podľa frekvencie splácania (mesačné, štvrťročné ...) atď. Tieto všetky kategórie sa môžu medzi sebou navzájom kombinovať. Podľa týchto kritérií sú potom jednotlivým typom úverov priradené rôzne vysoké úrokové sadzby a napr. aj rôzne požiadavky na zaistenie úveru. Pri týchto nižších čiastkach, nemusí banka požadovať žiadne istenie, pri vyšších čiastkach je istenie úveru povinné.

Úroková sadzby, doklady a spôsob výplaty úveru

Podľa toho, či sa dá používať úver na ľubovoľnú vec alebo či je nutné použitie doložiť, sa dajú úvery rozdeliť na:

 • účelový 
  • banky požadujú dôležité používanie úveru. Účelové úvery klienti potom využívajú na nákup spotrebných veci (tzv. tovaru a služieb). Na financovanie nehnuteľnosti väčšinou banky (pokiaľ takto úvery rozdeľujú) poskytujú úvery za nižšiu úrokovú sadzbu a s dlhšou dobou splatnosti (predpokladá sa výška požičanej čiastky bankou). Vo väčšine účelových úverov banky vyplácajú úver bezhotovostne a to priamo na účet predajcu (tovar, služby, nehnuteľnosti) po predložení faktúry klientom,
 • neúčelový
  • spotrebný  úver sa vyznačuje tým, že majú vyššie úrokové sadzby a klienti ich môžu použiť k ľubovoľnému účelu. Nemusia totiž dokladať banke použitie požičaných peňazí. Banka týmto peniaze vyplatí klientovi buď v hotovosti alebo ich bezhotovostne prevedie na klientom určený účet.

Spôsob výplaty úveru

Podľa spôsobu výplaty sa dajú úvery rozdeliť na:

 • vyplácané klientovi v hotovosti priamo na priehradke banky,
 • vyplácané bezhotovostným prevodom na účet určený klientom (a to jednorázovo alebo postupne).

Úroková sadzba

Výška úrokovej sadzby závisí na type úveru (napr. ak je úver poskytovaný ako účelový alebo neúčelový), na dobe splatnosti úveru, prípadne i na iných okolnostiach, ktoré banka pri stanovenej výške úrokovej sadzby zohľadňuje. V súčasnej dobe sa úroková sadzba spotrebiteľských úverov pohybuje v rozpätí od 7,5 až do 19% p. a.

Doklady potrebné pre získanie spotrebného úveru

Pri žiadosti o úver musíte preukázať svoje príjmy a prípadne príjmy spolu žiadateľov, spoludlžníkov a ručiteľov predložením väčšinou týchto dokladov. Niektoré banky vyžadujú len niektoré doklady. Najlepšie je sa informovať priamo v banke, v ktorej si chcete vziať spotrebiteľský úver.

 • potvrdenie zamestnávateľa o priemernej výške čistého mesačného príjmu za posledné 3 mesiace vrátane potvrdenia, že nie ste v skúšobnej lehote a nie je s vami vedené jednanie o ukončení pracovného pomeru,
 • výplatné pásky za posledné 3 mesiace potvrdené zamestnávateľom (razítko a podpis), kedy rozhodujúce pre doloženie výšky príjmu je minimálny mesačný príjem,
 • priznanie k dani z príjmu fyzických osôb,
 • preukázanie minimálneho mesačného príjmu na účtoch v banke za posledné 3 mesiace, pokiaľ z výpisu sa dá jednoznačne vyčítať pôvod platu (mzda, dôchodok, výživné, nájomné a pod.),
 • doklad o priznaní dôchodku.

Pri žiadosti musíte väčšinou predložiť dva doklady za účelom preukázania totožnosti. Obvykle je to občiansky preukaz a ako ďalší môže byť rodný list, cestový pas, preukaz zdravotnej poisťovne alebo index (preukaz študenta VŠ).

Poplatky, výhody a nevýhody

Poplatky, ktoré banky požadujú od klientov sa dajú rozdeliť do dvoch skupín:

 • jednorazové: poplatky za posúdenie a spracovanie úveru
 • opakujúce sa: poplatok za vedenie či spracovanie úveru

Niektoré banky požadujú poplatok už pri podaní žiadosti o úver (jeho výška je určená % z požadovanej výšky, alebo pevnou danou čiastkou. Tento poplatok banky väčšinou klientovi nevracajú ani pri zamietnutí jeho žiadosti o spotrebiteľský úver. Iné prevádzajú posúdenie úveru bezplatne a poplatok inkasujú od klienta až v prípade kladného vybavenia jeho žiadosti o úver (výška poplatku je určená obdobne). Ďalším typom poplatku je poplatok za vedenie alebo spracovanie účtu (úveru). Tento poplatok pri niektorých úveroch nie je vyberaný.

Aké sú výhody a nevýhody spotrebiteľských úverov

Jednoznačnou a najväčšou výhodou spotrebiteľského úveru je okamžité uspokojenie vašich súčasných potrieb bez nutnosti dlhodobého šporenia. Ide teda o rozdelenie jednorazovej platby na niekoľko menších častí. Ale spotrebiteľský úver má i svoje nevýhody, ktorými sú:

 • zaplatíte vyšší úrok, než pri účelových úveroch
 • väčšinou musíte preukázať pravidelný príjem a jeho výšku,
 • vybavenie trvá dlhšiu dobu,
 • banky obvykle vyžadujú mnoho rôznych potvrdení a dokladov,
 • niekedy si musíte zohnať ručiteľa alebo sa zaručiť iným majetkom.

Načo môžete spotrebiteľský úver použiť

 • na zariadenie domácnosti,
 • na kúpu spotrebnej elektroniky,
 • na rekonštrukciu alebo modernizáciu bytu či rodinného domu,
 • na nákup dovolenky,
 • na kúpu automobilu,
 • náklady na tuzemské či zahraničné štúdium,
 • na záväzky medzi občanmi (vybavenie pri dedičstve či manželia či uhradiť členský podiel v bytovom družstve a pod.),
 • na hobby (zberateľské záľuby, šport atď.).


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 3 krát 5 0.5


Súvisiace články: