Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Termín

 • Voľby do Európskeho parlamentu sa konajú 25. mája 2019 v sobotu.
 • Volebné miestnosti budú podľa zákona otvorené od 7.00 hod. do 22.00 hod.
 • Prečítajte si návod, ako voliť v eurovoľbách.

Kto môže voliť

 • Občania SR s trvalým pobytom v SR.
 • Občania SR, ktorí nemajú trvalý pobyt v SR ani v členskom štáte EÚ.
 • Občania iného členského štátu EÚ s trvalým pobytom na území SR.
 • Veková hranica je 18 rokov.
 • Volič musí dovŕšiť stanovený vek najneskôr v deň konania volieb.
 • Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.
 • Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Kde môžete voliť

Občan iného členského štátu EÚ s trvalým pobytom v SR

 • Občanov iného členského štátu EÚ s trvalým pobytom na území SR zapisuje do zoznamu voličov obec či mesto, v ktorej má volič trvalý pobyt.
 • Na zápis však musí podať žiadosť a vyhlásenie najneskôr do 40 dní predo dňom konania volieb, čiže najneskôr do 15. apríla 2019.
 • Volič, ktorý požiada pre voľby do Európskeho parlamentu o zápis do zoznamu voličov na Slovensku a zároveň aj v inom členskom štáte EÚ, sa dopúšťa priestupku a hrozí mu pokuta 100 eur.

Kto môže kandidovať za poslanca do Európskeho parlamentu

 • Každý občan SR, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
 • Občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku, nebol zbavený práva byť volený v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom, a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.
 • Kandidovať za poslanca Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.
 • Prekážkou kandidatúry je výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené a pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
 • Prečítajte si, ako sa budú rozdeľovať mandáty po eurovoľbách a koľko má Európsky parlament slovenských poslancov.

Zoznam politických strán, hnutí a koalícií, ktoré podali kandidátnu listinuPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3
Hlasované: 266 krát 5 0.5


Súvisiace články: