Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Užitočné zákony na stiahnutie 2018

Prinášame vám aktuálne znenia zákonov k dávkam a dôchodkom, k daniam a mzdám, k podnikaniu, ale aj k úverom, hypotékam a pôžičkám.

Názov Zákona Znenie zákona na stiahnutie

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce:

 • upravuje pracovnoprávne vzťahy predovšetkým medzi zamestnancom a zamestnávateľom
 • Kľúčové témy Zákonníka práce:
  • náležitosti pracovnej zmluvy, dovolenka a pracovný čas, mzda a priemerný zárobok, prekážky v práci, bezpečenosť a ochrana zdravia pri práci, stravovanie zamestnancov, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, odbory
Zákonník práce na stiahnutie

Zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník:

 • upravuje občianskoprávne vzťahy, teda vzťahy medzi občanmi
 • Kľúčové témy Občianskeho zákonníka:
  • zákonné zastúpenie, osobné vlastníctvo, dedičské právo, spotrebiteľské zmluvy, premlčacia doba, vlastnícke právo, spoluvlastníctvo, zodpovednosť za škodu a bezdôvodné obohatenie,  kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o dielo, zmluva o pôžičke, nájomná zmluva
Občiansky zákonník na stiahnutie

Zákon č. 513/1991 Z. z.Obchodný zákonník:

 • upravuje obchodné vzťahy medzi podnikateľmi a súvisiace s podnikaním
 • Kľúčové témy Obchodného zákonníka:
  • akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, komanditná spoločnosť, obchodné meno, základné imanie, klamlivé označenie tovaru, hospodárska súťaž, vady tovaru, ručenie, banková záruka a pod.
Obchodný zákonník na stiahnutie

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov:

 • upravuje daň z príjmu fyzických a právnických osôb; zamestnancov, podnikateľov a živnostníkov, prenajímateľov a ďalších
 • Kľúčové témy zákona o dani z príjmov:
  • príjem zo živnosti, príjem zo závislej činnosti, zrážková daň, daň z príjmu, sadzba dane, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka a na manželku, daňový bonus, základ dane
Zákon o dani z príjmov na stiahnutie

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

 • upravuje miestne dane a miestny poplatok az komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • Kľúčové témy zákona o miestnych daniach:
  • daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta, daň za jadrové zariadenie
Zákon o miestnych daniach na stiahnutie

Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení:

 • upravuje rozsah sociálneho poistenia, právne vzťahy pri vykonávaní sociálneho poistenia, organizáciu a financovanie sociálneho poistenia
 • Kľúčové témy zákona o sociálnom poistení:
  • dôchodkové poistenie, nemocenské a úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti, nemocenské, ošetrovné, vyrovnávacia dávka, materské, starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, vdovský a vdovecký, sirotský dôchodok, vyrovnávací príplatok, invalidný dôchodok
Zákon o sociálnom poistení na stiahnutie

Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení:

 • upravuje rozsah zdravotného poistenia,  právne vzťahy vznikajúce na základe zdravotného poistenia a prerozdeľovanie poistného na verejné zdravotné poistenie
 • Kľúčové témy zákona o zdravotnom poistení:
  • osobný rozsah poistenia, vznik a zánik zdravotného poistenia, prihláška, úhrada zdravotnej starostlivosti, zdravotné poistenie v EU, žiadosť o preplatenie nákladov, preukaz poistenca európsky preukaz, zárobková činnosť,platitelia poistného, sadzba poistného, preddavok a poistné a ďalšie témy.
Zákon o zdravotnom poistení na stiahnutie

Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty:

 • upravuje predmet dane, kto a kedy platí daň z pridanej hodnoty, sadzbu DPH a podobne.
 • Kľúčové témy zákona o DPH:
  • predmet dane, zdaniteľná osoba, registračná povinnosť, zdaniteľné obchody, miesto zdaniteľného obchodu a dodania služby, daňová povinnosť, základ dane a sadzba dane, oslobodenie od dane, odpočítanie dane
  • podanie žiadosti o vrátenie dane v inom členskom štáte a ďalšie témy.
Zákon o dani z pridanej hodnoty

Zákon č. 455/1991 Živnostenský zákon:

 • Živnostenský zákon upravuje podmienky živnostenského podnikania, teda živnosti a kontrolu nad ich dodržiavaním.
 • Kľúčové témy živnostenského zákona:
  • živnosť, prevádzkovanie živnosť, živnostenské oprávnenie, prevádzkárne, remeselné živnosti, viazané a voľné živnosti, obchodné a výrobné živnosti, živnosti poskytujúce služby, povinnosti podnikateľa, ohlásenie živnosti.
Živnostenský zákon na stiahnutie

Zákon č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov:

 • účelom zákona je úprava zákonného systému ochranny vkladov uložených v bankách a v pobočkách zahraničných bánk a tiež poskytovanie náhrad za tieto vklady, ak sa stanú nedostupnúmi.
 • Kľúčové témy zákona o ochrane vkladov:
  • fond ochrany vkladov, vymedzenie niektorých pojmov, účasť bánk na ochrane vkladov, druhy príspevkov, výška príspevkov, splatnosť príspevkov
Zákon o ochrane vkladov na stiahnutie

Zákon č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch:

 • upravuje práva a povinnosti súvisiace s poskytovaním spotrebiteľského úveru na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere, podmienky poskytovania spotrebiteľského úveru, náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, spôsob výpočtu celkových nákladov spotrebiteľa spojených s poskytovaním spotrebiteľského úveru,
 • Kľúčové témy zákona o spotrebiteľských úveroch:
  • spotrebiteľský úver, náležitosti zmluvy, spôsob výpočtu, a ďalšie témy súvisiace so spotrebiteľských úverom
Zákon o spotrebiteľských úveroch na stiahnutie

Zákon č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom:

 • Zákon upravuje všeobecné pravidlá postupu pri dohľade nad finančným trhom v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia
 • Kľúčové témy zákona o dohľade nad finančným trhom:
  • účel zákona, vymedzenie pojmov, dohľad, postup pri dohľade, konanie vo veciach dohľadu, postup pri dohľade na diaľku, ochrana finančných spotrebiteľov, 
Zákon o dohľade nad finančným trhom na stiahnutie

Zákon č. 310/1992 Z.z. o stavebnom sporení:

 • Účelom stavebného sporenia je financovanie bytových potrieb a potrieb súvisiacich s bývaním.
 • Kľúčové témy zákona o stavebnom sporení:
  • podmienky stavebného sporenia
Zákon o stavebnom sporeni na stiahnutie

Zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení:

 • Zákon vymedzuje starobné dôchodkové sporenie, upravuje rozsah starobného dôchodkového sporenia, právne vzťahy pri vykonávaní starobného dôchodkového sporenia, organizáciu starobného dôchodkového sporenia, financovanie starobného dôchodkového sporenia a dohľad nad vykonávaním starobného dôchodkového sporenia.
 • Kľúčové témy zákona o starobnom dôchodkovom sporení:
  •  rozsah starobného dôchodkového sporenia, príspevky na starobné dôchodkové sporenie, dôchodky, dedenie v starobnom dôchodkovom sporení, zamestnanec, samostane zárobkovo činná osoba, sporiteľ, poistiteľ
Zákon o ochrane vkladov na stiahnutie

Zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení:

 • Zákon upravuje doplnkové dôchodkové sporenie, organizáciu, financovanie a vykonávanie doplnkového dôchodkového sporenia, dohľad nad vykonávaním doplnkového dôchodkového sporenia a transformáciu doplnkovej dôchodkovej poisťovne.
 • Kľúčové témy zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení:
  • zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, sporiteľ, zamestnávateľ, poistiteľ, dôchodkový plán, dôchodkové dávky, poberateľ dôchodkovej dávky
Zákon o spotrebiteľských úveroch na stiahnutie

Zákon č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení:

 • Zákon upravuje povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
 • Kľúčové témy zákona o povinnom zmluvnom poistení:
  • povinné zmluvné poistenie.
Zákon o dohľade nad finančným trhom na stiahnutie

Zákon č. 566/2001 Z.z.o cenných papieroch:

 • Zákon upravuje cenné papiere, investičné služby, niektoré zmluvné vzťahy k cenným papierom, niektoré vzťahy súvisiace s činnosťou osôb poskytujúcich investičné služby a s činnosťou centrálneho depozitára cenných papierov.
 • Kľúčové témy zákona o cenných papieroch:
  • cenné papiere
Zákon o stavebnom sporeni na stiahnutie

Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní:

 • upravuje činnosť finančných sprostredkovateľov, poradcov a finančných agentov
 • Kľúčové témy zákona o finančnom sprostredkovaní a poradenstve:
  • register finančných poradcov a agentov, pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom, odborná spôsobilosť, konflikt záujmov, zodpovednosť za škodu spôsobenú poradenstvom, dohľad 
Zákon o finančnom sprostredkovaní a poradenstve na stiahnutie
Posledná aktualizácia zákonov prebehla 1.1.2018

Reklama
Reklama
Reklama

Aktuálna problematika

00101

Mzdová kalkulačka 2018

Vypočítajte si výšku vašej čistej mzdy na rok 2018.
 
00752

Kalendár školských prázdnin 2017/2018

Kedy májú školáci jarné, jesenné, či vianočné prázdniny
 
Hypotéky

Porovnanie hypoték

Pozrite si aktuálnu ponuku hypoték.
 
00159

Kalkulačka daňového bonusu 2018

Vypočítajte si výšku daňového bonusu na dieťa 2018 na našej kalkulačke!
 

Správa o nehode - európsky formulár

Stiahnite si formulár aj s návodom, ako ho vyplniť.
Toto tlačivo by malo byť súčasťou výbavy každého motorového vozidla.
 

Aktuálne články Finance.sk

Kedy sú Vianoce a vianočné prázdniny v roku 2018

16.11.2018

Počas tohtoročných Vianoc sa deti môžu tešiť na dvojtýždňové vianočné prázdniny a zamestnanci na viac sviatočných dní v týždni.

Komentár: Najväčší producent ropy Južnej Ameriky stojí na okraji priepasti

16.11.2018

Venezuela po mesiacoch ekonomických problémov dnes čelí hyperinflácii aj nedostatku hotovosti. Navyše sú tu veľké tlaky zo zahraničia aj zvnútra krajiny.

Ceny PZP na rok 2019: pravdepodobne pôjdu opäť hore

16.11.2018

V produktovej škále sa pre veľký tlak na cenu nedajú očakávať prevratné novinky, poisťovne môžu keď tak prísť s presnejšou segmentáciou, prípadne rozšíriť ponuku pripoistení.

Fajčenie bude opäť o niečo drahšie

15.11.2018

Zdražovanie cigariet sa stalo takmer každoročnou záležitosťou. Inak tomu pravdepodobne nebude ani v nasledujúcich rokoch. O koľko si ešte priplatíte za tento zlozvyk?
Reklama