Obchodný zákonník

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Verzia účinnosti od 1.1.2019

Obchodný zákonník upravuje postavenie podnikateľov, obchodné vzťahy a iné vzťahy súvisiace s podnikaním.

Stiahnuť aktuálne znenie vybraných zákonov si môžete  v našej sekcii Zákony.

Obsah Občianskeho zákonníka

1. časť: Všeobecné ustanovenia
Všeobecné ustanovenia upravujú pôsobnosť Obchodného zákonníka. Definuje vzťahy medzi podnikateľmi a vzťahy súvisiace s podnikaním:

  • podnikanie, podnik a obchodné imanie, obchodné meno, konanie podnikateľa, prokúra, obchodné tajomstvo, podnikanie zahraničných právnických osôb, obchodný register, účtovníctvo podnikateľov, hospodárska súťaž, nekalá súťaž, klamlivé označenie tovaru, podplácanie, zľahčovanie a ďalšie.

2. časť: Obchodné spoločnosti

  • založenie spoločnosti, vklad a podiel vlastníkov, rezervný fond, kríza v spoločnosti, likvidácia spoločnosti, verejná obchodná spoločnosť, práva a spoločnosti spoločníkov, komoditná spoločnosť, smrť spoločníka, spoločnosť s ručením obmedzením, orgány spoločnosti, valné zhromaždenie, zákaz konkurencie, dozorná rada, zmena spoločenskej zmluvy, akciová spoločnosť, rozhodujúci deň, dočasný list, práva a povinnosti akcionárov, 

Zákon na stiahnutie

Názov súboru Súbor na stiahnutie
Obchodný zákonník
stiahnuť


3. časť: Obchodné záväzkové vzťahy

  • rokovanie o uzavretí zmluvy, verejný návrh na uzavretie zmluvy, obchodná verejná súťaž, ručenie, banková záruka, miesto a čas plnenia, odstúpenie od zmluvy, odstupné, zmarenie účelu zmluvy, započítaní pohľadávok, omeškanie dlžníka, omeškanie veriteľa, náhrada škody, premlčanie, kúpna zmluva, povinnosti predávajúceho a kupujúceho, doklady vzťahujúce sa na tovar, vady tovaru, uchovanie tovaru, cenová doložka, kúpa na skúšku, zmluva o predaji podniku, vykonanie diela, mandátna zmluva, zmluva o kontrolnej činnosti a pod.

4. časť: Záverečné, prechodné a zrušovacie ustanovenia

Zdroj: Slov-LexPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 3 krát 5 0.5


Súvisiace články: