Občiansky zákonník

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Občiansky zákonník upravuje predovšetkým vzťahy medzi občanmi. Prispieva k napĺňaniu občianskych práv a slobôd, najmä ochrany osobnosti  a nedotknuteľnosti vlastníctva.

Občiansky zákonník upravuje majetkové vzťahy medzi fyzickými a právnickými osobami a štátom. Taktiež tu nájdete vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, duševného vlastníctva a podobne.

V občianskom zákonníku sa tiež dočítate, ako prebieha dedenie podľa závetu alebo zákona, kto sa radí medzi dedičov prvej, druhej a tretej skupiny, ako je možné dedičstvo odmietnuť, prípadne vydediť niektorého člena rodiny.

Ak hľadáte informácie ako prenajať byt, požičať finančné prostriedky, či aké náležitosti má mať kúpna zmluva, potrebujete preštudovať Občiansky zákonník. Úpravou týchto vzťahov sa zákonník zaoberá.

Stiahnuť aktuálne znenie vybraných zákonov si môžete  v našej sekcii Zákony.

Obsah Občianskeho zákonníka

1. časť: Všeobecné ustanovenia
Všeobecné ustanovenia upravujú pôsobnosť Občianskeho zákonníka. Definuje občianskoprávne vzťahy a ich ochranu a tiež účastníkov týchto vzťahov:

  • fyzické osoby, ochranu osobnosti, právnické osoby, záujmové združenia právnických osôb, zákonné zastupovanie, plnomocenstvo, právne úkony, uzavretie zmluvy, prijatie návrhu,  spotrebiteľské zmluvy, úžera, premlčanie a pod.

2. časť: Vecné práva

  • vlastnícke právo, držba, vydržanie, nadobúdanie vlastníctva, spoluvlastníctvo, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, práva k cudzím veciam, vecné bremená, zádržné právo.

Zákon na stiahnutie

Názov súboru Súbor na stiahnutie
Občiansky zákonník
stiahnuť


6. časť: Zodpovednosť za škodu a za bezdôvodné obohatenie

  • predchádzanie hroziacim škodám, zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov, nebezpečnou prevádzkou, zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach, náhrada škody, zavinenie, bezdôvodné obohatenie, 

7. časť: Dedenie

  • nadobúdanie dedičstva,  odmietnutie dedičstva, dedičská nespôsobilosť, vydedenie, dedenie zo zákona, dedenie zo závetu,  potvrdenie dedičstva a vyporiadanie dedičov, ochrana oprávneného dediča

8. časť: Záväzkové právo

  • záväzkový právny vzťah, zodpovednosť za vady, spoločné záväzky a spoločné práva, omeškanie dlžníka, omeškanie veriteľa, postúpenie pohľadávky, prevzatie dlhu, pristúpenie k záväzku, zmluvná pokuta, ručenie a pod.

9. časť: Záverečné, prechodné a zrušovacie ustanovenia

Zdroj: Slov-LexPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3
Hlasované: 4 krát 5 0.5


Súvisiace články: