Zákon o miestnych daniach

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady: verzia účinná od 1.1.2019  

Zákon upravuje, aký majetok podlieha zdaneniu, kedy daňovník musí zdaniť, aká je sadzba dane, aké sú oslobodenia a výluky miestnych daní či prípadne iné daňové úľavy. 

Hľadáte aj ďalšie zákony či zákonníky? Stiahnuť aktuálne znenie vybraných zákonov si môžete  v našej sekcii Zákony.

Obsah Zákona o miestnych daniach

 • Prvá časť

Tu sú zadefinovaný druhy miestnych daní

 • Daň z nehnuteľnosti

Kto je daňovník, základ dane, sadzba dane, vyrubenie dane, vznik a zánik daňovej povinnosti a podobne.

 • Daň za psa

Kto je daňovník, za akého psa sa platí daň,  predmet dane, sadzba dane, vyrubenie dane, vznik a zánik daňovej povinnosti a podobne.

 • Daň za užívanie verejného priestranstva

Kto je daňovník, základ dane, sadzba dane, vyrubenie dane, vznik a zánik daňovej povinnosti a podobne.

 • Daň za ubytovanie

Kto je daňovník, základ dane, sadzba dane, vyrubenie dane, vznik a zánik daňovej povinnosti a podobne.

 • Daň za predajné automaty

Kto je daňovník, základ dane, sadzba dane, vyrubenie dane, vznik a zánik daňovej povinnosti a podobne.


Zákon na stiahnutie

Názov súboru Súbor na stiahnutie
Zákon o miestnych daniach
stiahnuť


 • Daň za nevýherné hracie prístroje

Kto je daňovník, základ dane, sadzba dane, vyrubenie dane, vznik a zánik daňovej povinnosti a podobne.

 • Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Kto je daňovník, základ dane, sadzba dane, vyrubenie dane, vznik a zánik daňovej povinnosti a podobne.

 • Daň za jadrové zariadenie

Kto je daňovník, základ dane, sadzba dane, vyrubenie dane, vznik a zánik daňovej povinnosti a podobne.

 • Poplatok

Aké poplatky sa platia, kto je poplatníkom, aké sú sadzby poplatku, jeho určenie, vyrubenie, vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku

 • Spoločné ustanovenie
 • Prechodné a záverečné ustanovenia

Prílohy

 • Hodnota ornej pôdy a trvalých trávnatých porastov

Zdroj: Slov-LexPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 3 krát 5 0.5


Súvisiace články: