Zákon o sociálnom poistení

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení: verzia platná od 1.1.2019

Zákon o sociálnom poistení upravuje rozsah tohto poistenia, právne vzťahy pri vykonávaní sociálneho poistenia, organizáciu sociálneho poistenia, financovanie sociálneho poistenia,

Stiahnuť aktuálne znenie vybraných zákonov si môžete  v našej sekcii Zákony.

Obsah Zákonu o sociálnom poistení

1.  Základné  ustanovenia
Základné ustanovenia upravujú pôsobnosť zákona. 

  • dôchodkové poistenie, nemocenské poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti

2. Základné pojmy

  • zárobková činnosť, zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, poistenec, zamestnávateľ, pracovný úraz a choroba z povolania,  nezaopatrené dieťa, sústavná príprava na povolanie a podobne.

3. Konanie vo veciach sociálneho poistenia

  • nemocenské, ošetrovné, vyrovnávacia dávka, materské, starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, vdovský a vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok, vyrovnávací príplatok, invalidný dôchodok

Zákon na stiahnutie

Názov súboru Súbor na stiahnutie
Zákon o sociálnom poistení
stiahnuť


4. Konanie vo veciach vymáhania pohľadávok

  • exekučný titul, vymáhanie pohľadávok, vymáhanie pohľadávok, odloženie vymáhania pohľadávok, zastavenie konania vo veciach vymáhania pohľadávok, 

5. Práva a povinnosti, zodpovednosť, pokuty a penále v sociálnom poistení a v starobnom dôchodkovom sporení

  • povinnosti Sociálnej poisťovne, práva a povinnosti poistencov a príjemcov dávok, povinnosti samostatne zárobkovo činnej osoby, povinnosti zamestnávateľa, evidencia zamestnávateľa na účely sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia 

6. Kontrolná činnosť sociálnej poisťovne

  • oprávnenia a povinnosti zamestnancov kontroly, oprávnenia a povinnosti kontrolovaného subjektu, protokol o výsledku kontroly, hlavný kontrolór

7. Dozor štátu nad vykonávaním sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia

8. Prechodné ustanovenia

9. Záverečné ustanovenia

Zdroj: Slov-LexPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Súvisiace články: