Zákonník práce

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce: verzia účinná od 1.1.2019

Zákonník práce upravuje predovšetkým pracovnoprávne vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Nájdete tu práva a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov, tak aby boli dodržané dobré mravy predovšetkým na pracovisku.

Zákonník práce bol v roku 2017 novelizovaný aj tzv. zákonom o sviatkoch, kedy nemôžu v počas sviatkov zamestnanci predávať v žiadnom obchode. Vďaka tomuto opatreniu zostáva väčšina nákupných centier a obchodov počas sviatkov a dní pracovného pokoja zatvorených.

Podporný zákon k Zákonníku práce je Občiansky zákonník. Stiahnuť aktuálne znenie vybraných zákonov si môžete  v našej sekcii: Zákony.

Obsah Zákonníka práca

Základné zásady

Základné zásady definujú  právo na prácu a voľbu zamestnania bez akýchkoľvek obmedzení a diskriminácií, právo na odmenu za prácu a podobne.

 • Všeobecné ustanovenia

Všeobecné ustanovenia upravujú pôsobnosť Zákonníka práce. Tiež novo rozširuje úpravu práv a povinností súvisiacich s cezhraničnou spoluprácou pri vysielaní zamestnancov

 • Pracovný pomer

Aké informácie nesmie zamestnávateľ vyžadovať pri  pohovore, aké náležitosti sú nutné v pracovnej zmluve, skúšobná doba, pracovný pomer na určitú dobu, preradenie na inú prácu, domácka práca, pracovná cesta, skončenie pracovného pomeru a podobne.

 • Pracovný čas a doba odpočinku

Konto pracovného času, pružný pracovný čas, prestávky v práci, dovolenka, práca nadčas,...

 • Mzda a priemerný zárobok

Minimálne mzdové nároky, mzda za prácu nadčas, koeficient minimálnej mzdy, náhrady mzdy za sviatok a za nočnú prácu, výplata mzdy, zrážky zo mzdy a ďalšie.

 • Prekážky pri práci

Upravuje práva a povinnosti zúčastnených strán pri vzniku prekážky v práci.

 • Ochrana práce

Práva a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľa pri zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.


Zákon na stiahnutie

Názov súboru Súbor na stiahnutie
Zákonník práce
stiahnuť


 • Sociálna politika zamestnávateľa

Pracovné a životné podmienky zamestnancov, stravovanie zamestnancov, vzdelávanie zamestnancov, zaradenie zamestnanca na pôvodnú prácu po skončení PN, rodičovskej dovolenke atď.

 • Náhrada škody

Ako postupovať pri predchádzaní vzniku škôd a strát a ako získať náhradu za škodu.

 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov, dohoda o pracovnej činnosti.

 • Kolektívne pracovnoprávne vzťahy

Odbory na pracovisku

 • Prechodné a záverečné ustanovenia 

Prílohy

 • Maloobchodný predaj, pri ktorom možno zamestnancovi nariadiť alebo s ním dohodnúť prácu v dňoch ustanovených zákonom
 • Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie 

Zdroj: Slov-LexPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 6 krát 5 0.5


Súvisiace články: